ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ว่าด้วยองค์กรนิสิต

พุทธศักราช ๒๕๔๘

-----------------------

         เพื่อให้การบริหารองค์กรนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ () แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ..๒๕๔๐ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่
/๒๕๔๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้

หมวดที่ ๑

บททั่วไป

         ข้อ   ข้อบังคับนี้ เรียกว่า ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยองค์กรนิสิต พุทธศักราช ๒๕๔๘

           ข้อ ๒   ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

         ข้อ   ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยคณะกรรมการนิสิต .. ๒๕๓๘

           ข้อ   บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด คำสั่ง หรือประกาศอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

           ข้อ ๕   ตามข้อบังคับนี้

                          นิสิต หมายความว่า ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

                          สมาชิกสภานิสิต หมายความว่า สมาชิกสภานิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ได้รับเลือกจากห้องเรียนต่าง ๆ ตามอัตราส่วนในข้อ ๒๑ () () ใช้อักษรย่อว่า ส.สน.

                          สภานิสิต หมายความว่า สภานิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใช้อักษรย่อว่า สน.

                          องค์กรนิสิต หมายความว่า คณะกรรมการบริหารองค์กรนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใช้อักษรย่อว่า กบ..

                          ชมรมนิสิต หมายความว่า ชมรมนิสิตที่จัดตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใช้อักษรย่อว่า ชน.

           ข้อ ๖   ให้วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ และโครงการขยายห้องเรียนใช้ข้อบังคับนี้โดยอนุโลม

           ข้อ   ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้

หมวด

วัตถุประสงค์

           ข้อ    องค์กรนิสิตดำเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

                     () เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตของมหาวิทยาลัย และสถาบันอื่น

                     () เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่นิสิต และปลูกจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสถาบันร่วมกัน

                     () เพื่อให้นิสิตได้บำเพ็ญประโยชน์และเผยแพร่กิจกรรมของมหาวิทยาลัย

                     () เพื่อจัดทำวารสารและเอกสารทางวิชาการ

                     () เพื่อสงเคราะห์และบริการนิสิต

                     ()    เพื่อสนองงานตามนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย

หมวด ๓

ส่วนที่ ๑

สภานิสิต

           ข้อ    ให้มีสภานิสิตประกอบด้วย

                     () สมาชิกสภานิสิต ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งจากนิสิตที่ได้รับการเลือกตั้งจากห้องเรียนต่าง ๆ ตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๒ (๑) (๒)

                     () ประธานสภานิสิต ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งจากพระภิกษุผู้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิสิต โดยการเลือกตั้งของสมาชิกสภานิสิต

                     เมื่อประธานสภานิสิตไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานสภานิสิตปฏิบัติหน้าที่แทน

                     ให้ประธานสภานิสิตแต่งตั้งสมาชิกสภานิสิตเป็นเลขานุการประธานสภานิสิต

                     ในกรณีที่ประธานสภานิสิต รองประธานสภานิสิต สมาชิกสภานิสิต พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระให้ดำเนินการเลือกตั้งภายในเจ็ดวัน และให้ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน          

                     รองประธานสภานิสิตรูปที่หนึ่ง ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งจากพระภิกษุผู้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิสิตหนึ่งรูป โดยการเลือกตั้งของสมาชิกสภานิสิต   

                     รองประธานสภานิสิตรูปที่สองหรือคนที่สอง ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งจากสมาชิกสภานิสิต โดยการเลือกตั้งของสมาชิกสภานิสิต

           ข้อ ๑๐ ประธานสภานิสิต และรองประธานสภานิสิต สมาชิกสภานิสิต มีวาระการดำรงตำแหน่งหนึ่งปีการศึกษาและอาจได้รับการเลือกตั้งอีกได้

                     นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระในวรรคที่หนึ่งแล้ว ประธานสภานิสิต และรองประธานสภานิสิต สมาชิกสภานิสิต พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

                     () มรณภาพ หรือตาย

                     () ลาออก

                     () พ้นสภาพนิสิต

                     () พ้นจากความเป็นพระภิกษุ หรือพ้นจากสมาชิกภาพนั้น

                     () ถูกวินิจฉัยโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

                     () สมาชิกสภานิสิตมีมติให้พ้นสมาชิกภาพด้วยคะแนนสี่ในห้า

           ข้อ ๑๑ สภานิสิต มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

                     () ควบคุม ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรบริหารนิสิตให้เป็นไปตามนโยบายมหาวิทยาลัย

                     () ให้คำปรึกษาเสนอแนะการดำเนินงานขององค์กรบริหารนิสิต

                     () เปิดอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ เพื่อให้องค์กรบริหารนิสิตชี้แจง

                     () พิจารณาระเบียบขององค์กรบริหารนิสิต

                     () อนุมัติงบประมาณรายจ่ายขององค์กรบริหารนิสิต

                     () พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทำการใด ๆ อันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภานิสิต

                     ()   ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิต

           ข้อ ๑๒ ประธานสภานิสิต มีคุณสมบัติ ดังนี้  

                     () เป็นพระภิกษุ

                     () เป็นสมาชิกสภานิสิต

                     () เป็นนิสิตชั้นปีที่ ๓

           ข้อ ๑๓ รองประธานสภานิสิต รูปที่หนึ่ง มีคุณสมบัติ ดังนี้     

                     () เป็นพระภิกษุ

                     () เป็นสมาชิกสภานิสิต

                     () เป็นนิสิตชั้นปีที่ ๑

           ข้อ ๑๔ รองประธานสภานิสิต รูปที่สอง หรือ คนที่สอง มีคุณสมบัติ ดังนี้

                     () เป็นสมาชิกสภานิสิต

                     () เป็นนิสิตชั้นปีที่ ๑ -

           ข้อ ๑๕ ประธานสภานิสิต มีอำนาจและหน้าที่ดังนี้

                     () เป็นประธานในที่ประชุมสมาชิกสภานิสิต

                     () เรียกประชุมสมาชิกสภานิสิต

                     () เสนอขอตั้งชื่อกลุ่มหรือชมรมนิสิตต่อรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

                     () สั่งให้องค์กรบริหารนิสิตชี้แจง หากสมาชิกสภานิสิตจำนวนหนึ่งในสามร้องขอ

                     () ชี้ขาดในกรณีที่มีการลงมติคะแนนเท่ากัน

                     () ออกใบรับรองการปฏิบัติงานจริง ในการผ่อนผันเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของเวลาเรียนทั้งหมด แก่สมาชิกสภานิสิต

ส่วนที่ ๒

องค์กรบริหารนิสิต

           ข้อ ๑๖ ให้มีองค์กรบริหารนิสิตจำนวนไม่น้อยกว่าสิบห้ารูปหรือคน แต่ไม่เกินยี่สิบรูปหรือคน ประกอบด้วย นายกองค์กรบริหารนิสิตหนึ่งรูป รองนายกองค์กรบริหารนิสิตอีกสองรูปหรือคน ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งจากผลการเลือกตั้งของนิสิตทั้งหมดของมหาวิทยาลัย และหัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ หัวหน้าฝ่ายนิสิตสัมพันธ์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเยาวชน หัวหน้าฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่ายปฏิคม หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี หัวหน้าฝ่ายเลขานุการ และอาจมีผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายตามที่เห็นสมควร ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งตามคำแนะนำของนายกองค์กรบริหารนิสิต

           ข้อ ๑๗ นายกองค์กรบริหารนิสิต รองนายกองค์กรบริหารนิสิต หัวหน้าฝ่ายและผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย ตามข้อ ๑๖ มีวาระการดำรงตำแหน่งหนึ่งปีการศึกษา และอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้

           นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวรรคที่หนึ่งแล้ว นายกองค์กรบริหารนิสิต รองนายกองค์กรบริหารนิสิต หัวหน้าฝ่ายและผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

                     () มรณภาพ หรือตาย

                     () ลาออก

                     () พ้นสภาพนิสิต

                     () พ้นจากความเป็นพระภิกษุ หรือพ้นจากสมาชิกภาพนั้น

                     () ถูกวินิจฉัยโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

           ข้อ ๑๘ องค์กรบริหารนิสิต มีอำนาจและหน้าที่ดังนี้

                     (๑)   บริหารงานองค์กรบริหารนิสิตให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และนโยบายขององค์กรบริหารนิสิต ตามที่แถลงไว้ต่อสภานิสิต

                     (๒)   ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การบัญชี สถานที่และทรัพย์สินขององค์กรบริหารนิสิต

                     (๓)   ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนิสิต    

                     (๔)   พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทำการใด ๆ อันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ขององค์กรบริหารนิสิต

                     (๕)   ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

           ข้อ ๑๙ นายกองค์กรบริหารนิสิต มีคุณสมบัติ ดังนี้

                     (๑)   เป็นพระภิกษุ

                     (๒)   เป็นนิสิตชั้นปีที่สองหรือสาม

                     (๓)   ไม่เป็นสมาชิกสภานิสิต

                     รองนายกองค์กรบริหารนิสิต มีคุณสมบัติ ดังนี้

                     (๑) เป็นนิสิตชั้นปีที่สองหรือสาม

                     (๒) ไม่เป็นสมาชิกสภานิสิต

           ข้อ ๒๐ นายกองค์กรบริหารนิสิต มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

                     () บริหารงานองค์กรบริหารนิสิต ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์กรนิสิต

                     () วินิจฉัยและสั่งการในหน้าที่ขององค์กรบริหารนิสิต

                     () แถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภานิสิต

                     () เสนอเปิดประชุมวิสามัญของสภานิสิตต่อประธานสภานิสิต

                     () คัดเลือกนิสิตเพื่อเป็นหัวหน้าฝ่ายและผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายเพื่อเสนออธิการบดีพิจารณาแต่งตั้ง

                     () ออกใบรับรองการปฏิบัติงานให้แก่หัวหน้าฝ่าย ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย กรรมการ และอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรบริหารนิสิต ในการผ่อนผันเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ
เจ็ดสิบของเวลาเรียนทั้งหมด

                     ()   เป็นผู้แทนองค์กรบริหารนิสิตในกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิต

หมวด ๔

การเลือกตั้ง

           ข้อ ๒๑ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภานิสิต ประธาน รองประธานสภานิสิต นายก รองนายกองค์กรบริหารนิสิต และหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ ตามข้อ ๑๖ ภายในหกสิบวันก่อนสิ้นปีการศึกษา โดยให้คณบดีของแต่ละคณะร่วมกับกองกิจการนิสิตดำเนินการ

           ข้อ ๒๒ ให้คณบดีที่เกี่ยวข้องดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภานิสิตจากห้องเรียนต่าง ๆ ตามอัตราส่วนดังนี้

                     () ในแต่ละห้องเรียนให้เลือกสมาชิกสภานิสิตหนึ่งรูปหรือคน ต่อจำนวนนิสิตสามสิบรูปหรือคน ถ้าจำนวนนิสิตเกินกว่าอีกสิบห้ารูปหรือคน ให้เลือกสมาชิกสภานิสิตได้อีกหนึ่งรูปหรือคน

                     () ในห้องเรียนที่มีจำนวนนิสิตไม่ถึงสามสิบรูปหรือคน ให้เลือกสมาชิกสภานิสิตได้หนึ่งรูปหรือคน

                     ในส่วนงานของวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ และโครงการขยายห้องเรียน ให้ใช้อัตราส่วนตามความเหมาะสม โดยทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย

           ข้อ ๒๓ ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์กรบริหารนิสิต และรองนายกองค์กรบริหารนิสิต ภายในเดือนมกราคม และเป็นการเลือกตั้งโดยตรงจากนิสิตทั้งหมดของมหาวิทยาลัย

           ข้อ ๒๔ นิสิตที่ประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์กรบริหารนิสิต และรองนายกองค์กรบริหารนิสิต เสนอขออนุมัติตั้งชื่อกลุ่มต่อประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยได้รับความเห็นชอบจากประธานสภานิสิต

                      (๑) นิสิตไม่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยไม่แจ้งเหตุอันสมควรที่ทำให้ไม่อาจไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ ย่อมเสียสิทธิตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

           ข้อ ๒๕ ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์กรบริหารนิสิต และรองนายกองค์กรบริหารนิสิต ยื่นใบสมัครต่อประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยผ่านความเห็นชอบของประธานสภานิสิต

           ข้อ ๒๖ ให้มีคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดหนึ่ง ประกอบด้วย

                     (๑)   ประธานกรรมการ ได้แก่ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

                     (๒)   กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ คณบดี

                     (๓)   กรรมการและเลขานุการ ได้แก่ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต

                     (๔)   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจการนิสิต

           ข้อ ๒๗     คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

                     (๑)   กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง

                     (๒)   ควบคุมดูแลการเลือกตั้งและการนับคะแนนให้เป็นไปโดยความบริสุทธิ์ยุติธรรม

                     (๓)   รวบรวมผลการเลือกตั้งเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อประกาศแต่งตั้ง

                     (๔)   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคล เพื่อทำการใด ๆ อันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ

           ข้อ ๒๘ ให้มหาวิทยาลัยประกาศผลการเลือกตั้งทุกประเภทภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือกตั้ง

หมวด ๕

การประชุม

           ข้อ ๒๙ การประชุมองค์กรนิสิตมี ๒ สมัย ดังนี้

                     () สมัยสามัญ คือ การประชุมเพื่อแถลงนโยบายและการแถลงผลการดำเนินงานขององค์กรบริหารนิสิตต่อสภานิสิต

                     () สมัยวิสามัญ คือ การประชุมตามความในข้อ ข้อ ๑๔ (๔) และ ข้อ ๑๙ (๔)

           ข้อ ๓๐ การประชุมสภานิสิต ให้เป็นไปตามที่สภานิสิตกำหนด

           ข้อ ๓๑ การประชุมองค์กรบริหารนิสิต ให้เป็นไปตามที่องค์กรบริหารนิสิตกำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าหกครั้งต่อปีการศึกษา

           ข้อ ๓๒ ให้มีการประชุมร่วมระหว่างประธานสภานิสิตและนายกองค์กรบริหารนิสิต ทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ และโครงการขยายห้องเรียนอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อปีการศึกษา โดยให้ประธานสภานิสิตส่วนกลางเป็นประธานในที่ประชุม ให้ประธานสภาวิทยาเขตที่มีอาวุโสสูงสุดโดยพรรษาเป็นรองประธานในที่ประชุม

           ข้อ ๓๓ การเรียกประชุม ต้องทำหนังสือแจ้งพร้อมแนบระเบียบวาระการประชุม โดยให้กำหนดล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่เมื่อเห็นว่าเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วน ให้เรียกประชุมเร็วกว่าเจ็ดวันโดยไม่ต้องทำเป็นหนังสือแจ้งก็ได้

           ข้อ ๓๔ การประชุมต้องมีสมาชิกเข้าประชุมจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม

           ข้อ ๓๕ การประชุมทุกครั้ง ให้มีการลงลายมือชื่อสมาชิกที่เข้าประชุม และจดบันทึกทุกครั้งที่มีการประชุม เว้นแต่ที่ประชุมมีความเป็นอย่างอื่น

           ข้อ ๓๖ การลงมติให้ใช้เสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

           ข้อ ๓๗     การลงมติให้กระทำเป็นการเปิดเผย เว้นแต่ที่ประชุมมีมติให้กระทำเป็นการลับ

หมวด ๖

การเงินและทรัพย์สิน

           ข้อ ๓๘ องค์กรนิสิตมีรายได้ ดังนี้

                     (๑)   เงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย

                     (๒)   เงินบริจาคทั่วไป

                     (๓)   รายได้อื่น ๆ

           ข้อ ๓๙ การรับเงินและทรัพย์สินทุกประเภท ต้องมีเอกสารหลักฐานการรับเงินตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด ยกเว้นเงินอุดหนุนและทรัพย์สินจากมหาวิทยาลัย

           ข้อ ๔๐ รายจ่ายประจำปีขององค์กรนิสิต ต้องทำเป็นงบประมาณ และต้องใช้จ่ายงบประมาณตามที่ได้แถลงไว้ต่อสภานิสิตตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

           ข้อ ๔๑ การเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

           ข้อ ๔๒ องค์กรบริหารนิสิตต้องสรุปรายรับ-จ่าย และผลการดำเนินงานประจำปีต่อมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ โดยผ่านประธานสภานิสิต ภายในเดือนกันยายนของทุกปี

            ข้อ ๔๓ องค์กรนิสิตจะเสนอโครงการต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

หมวด ๗

ชมรมนิสิต

           ข้อ ๔๔ นิสิตที่จะจัดตั้งชมรมในมหาวิทยาลัย ต้องดำเนินการจัดตั้งตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

           ข้อ ๔๕ คุณสมบัติของชมรม

                     (๑)   มีชื่อชมรมที่เหมาะสมและสร้างสรรค์

                     (๒)   มีที่ตั้งชมรมที่แน่นอน

                     (๓)   มีสมาชิกก่อตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบรูปหรือคนที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย

                     (๔)   มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามัคคีของสมาชิกและนิสิต ส่งเสริมการเรียนรู้ และสนับสนุนกิจการองค์กรนิสิต และพันธกิจของมหาวิทยาลัย

           ข้อ ๔๖ มหาวิทยาลัยอาจจัดสรรงบสนับสนุนชมรมตามความเหมาะสม

           ข้อ ๔๗ เมื่อชมรมไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยอาจยุบเลิกชมรมได้

           ข้อ ๔๘ การจัดตั้งหรือยุบเลิกชมรม ให้ทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย

 

                

                ประกาศ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน พุทธศักราช  ๒๕๔๘

 

  

 (พระราชรัตนโมลี)

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่แทน

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย