กำหนดการพิธีเปิด - ปิด
การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เพื่อสุขภาพและความสามัคคี ครั้งที่ 3 (เชียงใหม่เกมส์)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี 2550
วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2550 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
เวลา 06.30 - 07.00 น.
- นักกีฬาทั้งหมด พร้อมขบวนพาเหรดโซนต่าง ๆ ตั้งขบวนพร้อมกัน
ณ บริเวณด้านข้างสนามกีฬากลาง ดังนี้
ขบวนที่ 1 ประกอบด้วย ขบวนธงชาติ จำนวน 10 ผืน ขบวนธงเฉลิม
พระเกียรติ 10 ผืน ขบวนธงโซน 4 สี (แดง เหลือง ส้ม และ
น้ำเงิน) ป้ายมหาวิทยาลัย ป้ายจังหวัดเชียงใหม่ ป้ายคำขวัญ
จังหวัดเชียงใหม่ ธงกีฬา มจร. 1 ผืน ขบวนกรรมการจัดงาน
ขบวนที่ 2 ประกอบด้วย ป้ายโซนสีแดง(ตัวแทนโซนแดง 1คน ) ป้าย
รวมส่วนงานในโซน (ตัวแทนโซน 2 คน) ธงสีแดง (ตัวแทน
โซน 1 คน) ตามด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ใน
โซนแดง (กรุงเทพมหานคร นครศรีธรรมราช นครปฐม
ฉะเชิงเทรา กาญจนบุรี สิงห์บุรี และปัตตานี)
ขบวนที่ 3 ประกอบด้วย ป้ายโซนสีเหลือง(ตัวแทนโซนเหลือง 1คน )
ป้ายรวม ส่วนงานในโซน(ตัวแทนโซน 2 คน) ธงสีเหลือง
(ตัวแทนโซน 1 คน) ตามด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่ ในโซนเหลือง (หนองคาย ขอนแก่น ร้อยเอ็ด
นครพนม และเลย)
ขบวนที่ 4 ประกอบด้วย ป้ายโซนสีส้ม(ตัวแทนโซน 1คน ) ป้ายรวม
ส่วนงานในโซน(ตัวแทนโซน 2 คน) ธงสีส้ม(ตัวแทนโซน 1 คน) ตามด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ในโซนสี
ส้ม (นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และ
สุรินทร์)
ขบวนที่ 5 ประกอบด้วย ป้ายโซนสีน้ำเงิน(ตัวแทนโซน 1คน ) ป้าย
รวมส่วนงานในโซน(ตัวแทนโซน 2 คน) ธงสีน้ำเงิน(ตัว
แทน 1 คน) ตามด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ใน
โซนสีน้ำเงิน (เชียงใหม่ พะเยา แพร่ น่าน นครสวรรค์
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ลำปาง และลำพูน)
เวลา 07.00 น
- ผู้บริหารของวิทยาเขต และส่วนงาน ในโซนภาคเหนือ ต้อนรับคณะ
กรรมการฝ่ายต่าง ๆ พร้อมกันที่อัฒจันทร์ด้านมีหลังคา
- ประธานในพิธี( )เดินทางมาถึงสนาม
ผศ.ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
เชิญประธานในพิธีเข้าประจำนั่งบนอัฒจันทร์
- ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน มอบสูจิบัตรให้ประธานในพิธี
- เคลื่อนขบวนพาเหรดเข้าสู่สนามกีฬากลางผ่านหน้าประธานในพิธี
- ตั้งขบวนนักกีฬาหน้าอัฒจันทร์ด้านมีหลังคา ตามจุดที่กำหนดให้ ดังนี้
1. ขบวนคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ผู้บริหารทุกส่วนงาน
(ตั้งแถวเรียงหน้ากระดาน หลังแท่นกล่าวรายงาน)
2. ขบวนนักกีฬา 4 โซน เรียงตามลำดับ แดง เหลือง ส้ม และน้ำเงิน
เวลา 07.30 น.

พิธีเปิดการแข่งขัน
- พิธีกรประกาศ "นักกีฬาทั้งหมดตรง ซ้ายหันเคารพธงชาติ" วงดุริยางค์
บรรเลงเพลงชาติ ผู้เชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา ได้แก่….……………..
- พิธีกรสั่ง "นักกีฬาทั้งหมดตรง" เชิญธงมหาวิทยาลัย และธงประจำ
โซนทั้ง 4 โซน ขึ้นสู่ยอดเสา (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงกราวกีฬา)
- พิธีกรประกาศ "นักกีฬาทั้งหมด ขวาหัน" และเชิญประธานจัดการ
แข่งขัน กล่าวรายงาน
- ประธานจัดการแข่งขัน กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
- ประธานในพิธีกล่าวเปิดการแข่งขัน และลั่นฆ้องชัย 3 ครั้ง
- คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ ปล่อยผ้าแพร ลูกโป่ง 5 สี และจุดพุล
(วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์)
- คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดินทางเข้าสู่อัฒจันทร์ด้านประธานในพิธี
- พิธีกรเชิญนักกีฬาอาวุโสเข้าประจำแท่น กล่าวคำปฏิญาณตน
- เชิญตัวแทนธงประจำโซน 4 โซน ยืนล้อมนักกีฬาอาวุโส
- พิธีกรอ่านประวัตินักกีฬาอาวุโส ……………………………………
- นักกีฬาอาวุโสกล่าวนำคำปฏิญาณตน "ข้าพเจ้าขอประกาศตน ณ ที่นี้ ว่า
ข้าพเจ้าคือนักกีฬาสมัครเล่น และขอปฏิญาณตนว่า ข้าพเจ้าจะแข่งขัน
กีฬาด้วยจิตใจของนักกีฬาที่แท้จริง" ตัวแทนผู้ถือธงและนักกีฬาอาวุโส
กลับเข้าที่
- วงดุริยางค์นำนักกีฬาออกจากสนามด้านทิศเหนือ ขบวนพาเหรดขึ้นสู่
อัฒจันทร์เชียร์
- เสร็จพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประจำปี 2550
- แข่งขันกีฬาตามรางการแข่งขัน

เวลา 17.00 น.

พิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประจำปี 2550
- ประธานในพิธีมาถึงอัฒจันทร์ บรรเลงเพลงมหาฤกษ์
- ตั้งขบวนนักกีฬาตามจุดที่กำหนด
- ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกล่าวรายงานผลการแข่งขัน
- ประธานในพิธีให้โอวาทและปิดการแข่งขัน
- พิธีกรสั่ง "นักกีฬาทั้งหมดตรง เคารพธงชาติ" (บรรเลงเพลงชาติ)
- พิธีกรสั่ง "นักกีฬาทั้งหมดทำความเคารพธงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ
(บรรเลงเพลงมาร์ชมหาจุฬาฯ)
- พิธีกรสั่ง "นักกีฬาเข้าแถวเป็นวงกลมจับมือร้องเพลงสามัคคีชุมนุม"
- พิธีกรสั่ง "นักกีฬาทั้งหมด ตรง " บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

เวลา 18.30 น.
- รับประทานอาหาร ชมการแสดงศิลปะพื้นบ้านของแต่ละภูมิภาค
- พิธีมอบเหรียญรางวัลและกิจกรรมนันทนาการ

 

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพและความสามัคคี ครั้งที่ 3 (เชียงใหม่เกมส์)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี 2550

ประเภทกีฬา ฟุตบอลชาย 11 คน สูงอายุ รอบรองชนะเลิศ

วันที่
คู่ที่
เวลา
ระหว่าง
สนาม
หมายเหตุ

27 พ.ย.50
1
08.00 น.
2
 
 
2
09.00 น.
2
 

รอบชิงชนะเลิศ

วันที่
คู่ที่
เวลา
ระหว่าง
สนาม
หมายเหตุ
28 พ.ย.50
1
09.00 น.
กลาง
 

คุณสมบัติของนักกีฬา
เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย อายุ ๔๐ ปี ขึ้นไป (นับถึงวันแข่ง)

กติกา - แข่งครึ่งละ 20 นาที พัก 10 นาที สามารถเปลี่ยนตัวได้ตลอดเวลา ไม่จำกัด
จำนวนคนและจำนวนครั้ง
(ยื่นใบแจ้งการเปลี่ยนตัวที่มีลายมือชื่อผู้จัดการทีม ต่อกรรมการข้างสนาม)
- 1 ทีม ต้องมีนักกีฬาไม่เกิน 22 คน ต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามกติกาการแข่งขัน
ติดชื่อและเบอร์ทุกคน
- ใช้กติกาสากล(ฟีฟ่า) มีใบเหลือง ใบแดง
- แข่งระบบแพ้คัดออก ไม่มีที่ 3
- หากเสมอกัน ไม่มีการต่อเวลา ให้เตะลูกโทษ

 

วันเวลาและสถานที่การแข่งขัน
กีฬาสัมพันธ์เพื่อสุขภาพและความสามัคคี ครั้งที่ 3

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2550
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2550
- พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา เวลา 07.00 น.
1. ฟุตบอล รอบคัดเลือก (สนาม 2)
1.1 ฟุตบอลชายสูงอายุ (8.00 น.)
1.2 ฟุตบอลชายไม่จำกัดอายุ (13.00 น) 1. ฟุตบอล รอบชิงชนะเลิศ (สนามกีฬากลาง)
1. ฟุตบอล รอบชิงชนะเลิศ (สนามกีฬากลาง)
1.1 ฟุตบอลชายกิตติมศักดิ์ (08.00)
1.2 ฟุตบอลชาย รุ่น ๓๕ ปี ขึ้นไป (09.00.)
1.3 ฟุตบอลชายไม่จำกัดอายุ (15.00 น)
2. เปตอง รอบคัดเลือก เช้า - ชิงชนะเลิศบ่าย
1.1 ชายเดี่ยว(มือ 1) (08.00)
1.2 ทีมเดี่ยว(3 คน) (09.00 น.)
1.3 ทีมชุด A,B,C (10.00 น.)
2. วอลเล่ย์บอลหญิง รอบชิงชนะเลิศ (10.00 น.)
โรงพลศึกษา 2
1. เซปักตะกร้อ รอบคัดเลือก โรงพลศึกษา 2
1.1 ทีมเดี่ยว (09.30 น.)
1.2 ทีมชุด A,B,C (10.30 น.)
3.เซปรักตะกร้อ รอบชิงชนะเลิศ โรงพลศึกษา 2
3.1 ทีมเดี่ยว (11.00 น.)
3.2 ทีมชุด A,B,C (12.00 น.)
3. วอลเล่ย์บอลหญิง รอบคัดเลือก (13.00 น.)
โรงพลศึกษา 2
5. กีฬาพื้นบ้าน (13.00น) สนามกีฬากลาง
5.1 ชักคะเย่อ
5.2 วิ่งกระสอบ
5.3 วิ่งสิกโกงเกง
6. แบดมินตัน รอบคัดเลือก(08.00 น.)
รอบชิงชนะเลิศ (13.00 น. ) โรงพลศึกษา 1
6.1 ชายเดี่ยว (08.00 น.)
6.2 หญิงเดี่ยว (08.00 น.)
6.3 ชายคู่ (09.00 น.)
6.3 หญิงคู่ (09.00 น.)
6.4 คู่ผสม (10.00 น.)
6. วิ่ง สนามกีฬากลาง (14.00 น.)
6.1 วิ่งชาย 100 เมตร
6.2 วิ่งหญิง 100 เมตร
6.3 วิ่งชาย 1,000 เมตร
6.4 วิ่งหญิง 1,000 เมตร
6.5 วิ่งผลัดชาย 4 คูณ 100 เมตร
6.6 วิ่งผลัดหญิง 4 คูณ 100 เมตร
7. เทนนิส รอบคัดเลือก - ชิงชนะเลิศ
7.1 ชายเดี่ยว (16.00 น.)
7.2 ชายคู่ (17.00 น.)
- พิธีปิดการแข่งขัน เวลา 17.00 น.

 

 

ตารางการแข่งขัน

กีฬาสัมพันธ์เพื่อสุขภาพและความสามัคคี (เชียงใหม่เกมส์)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 3

วันที่ 27 -28 พฤศจิกายน 2550

 


1.  ฟุตบอล

 

ฟุตบอล 11 คน (ไม่จำกัดอายุ)                              ฟุตบอล 11 คน (35 ปี ขึ้นไป)

   ทีม 5  สีเหลือง

 

   ทีม 1  สีส้ม

 
                                                           

                                                                       

   ทีม 6  น้ำเงิน

 

   ทีม 2  สีแดง

 
           

   ทีมชนะเลิศ

 
                                                           

   ทีมชนะเลิศ

 
 

 

 

 

 

 

 


                              ฟุตบอลทีมกิตติมศักดิ์(นัดพิเศษ)

 

 

 

 


                หมายเหตุ     ส่วนกลางสีชมภู    ส่วนวิทยาเขตสีขาว

อายุ 35 ปีขึ้นไป

 

 

วันที่

คู่ที่

เวลา

คู่แข่งขัน

สนาม

หมายเหตุ

27 ..

(รอบรอง)

1

2

3

4

08.00 .

09.00 .

13.00 .

15.00 .

5  VS  6

7  VS  8

1  VS  2

3  VS  4

2

2

2

2

ครึ่งละ 30นาที

ครึ่งละ 30 นาที

ครึ่งละ 45 นาที

ครึ่งละ 45 นาที

28 ..

(รอบชิง)

1

2

3

08.00 .

09.00 .

15.00 .

ฟุตบอลกิตติมศักดิ์

ผู้ชนะคู่ที่ 1 และ 2

ผู้ชนะคู่ที่ 3 และ 4

สนามกลาง

สนามกลาง

สนามกลาง

ครึ่งละ 30 นาที

ครึ่งละ 30 นาที

ครึ่งละ 45 นาที

หมายเหตุ        แข่งระบบแพ้คัดออก   ไม่มีที่ 3   ยกเว้นกิตติมศักดิ์

 

2.  วอลเล่ย์บอลหญิง

 

                                                         

   ทีม   สี…….

 

 

   ทีม 1   สีส้ม

 

 
                       

   ทีม   สี…….

 

 
                                                                       

 


ทีมชนะเลิศ

 

ทีมชนะเลิศ

 
                                                                                                 

 

 

 

 

 


วันที่

คู่ที่

เวลา

คู่แข่งขัน

สนาม

หมายเหตุ

27 ..

(รอบรอง)

1

2

13.00 .

15.00 .

1  VS  2

3  VS  4

โรงยิม 2

โรงยิม 2

 

 28 ..

(รอบชิง)

 1

10.00 .

ชิงชนะเลิศ

ผู้ชนะคู่ที่ 1 และ 2

โรงยิม 2

 

 

 หมายเหตุ        แข่งระบบแพ้คัดออก  ชนะ 2  ใน  3  เกมส์ ๆ  ละ 21 คะแนน    

เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

 

3.  เซปักตะกร้อชาย 

 

      ทีมเดี่ยว                                                           ทีมชุด(A B C)

   ทีม 5  สีแดง

 

 

   ทีม 1  สีส้ม

 
                                                           

                                                                       

 


ทีมชนะเลิศ

 

ทีมชนะเลิศ

 

ทีมชนะเลิศ

 
                                                                                                 

 

 

 

 

 


วันที่

คู่ที่

เวลา

คู่แข่งขัน

สนาม

หมายเหตุ

27 ..

(รอบรอง)

1

2

3

4

09.30 .

09.30 .

10.30 .

11.30 .

1  VS 2

3  VS  4

5  VS  6

7  VS  8

โรงยิม 2

โรงยิม 2

โรงยิม 2

โรงยิม 2

 คอร์ท 1

 คอร์ท  2

คอร์ท  1 - 3

คอร์ท  1 - 3

28 ..

(รอบชิง)

1

2

10.00 .

11.00 .

ผู้ชนะคู่ที่ 1 และ 2

ผู้ชนะคู่ที่ 3 และ 4

โรงยิม 2

โรงยิม 2

 ต่อจากวอลเล่ย์บอล

 หมายเหตุ        แข่งระบบแพ้คัดออก  ชนะ 2  ใน  3  เกมส์ ๆ  ละ 21 คะแนน    

เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 

 

4.  แบดมินตัน   (มี 5 ประเภท 4 สนาม) โรงพลศึกษา 1

 

         ชายเดี๋ยว                                                                          หญิงเดี่ยว

   ทีม 5  สีเหลือง

 

   ทีม 1  สีส้ม

 
                                                           

                                                                       

 


ทีมชนะเลิศ

 

ทีมชนะเลิศ

 

ทีมชนะเลิศ

 
                                                                                                 

 

 

 

 

 


   ทีม 13  สีส้ม 

 
            ชายคู่                                                              หญิงคู่

 

 

 

 


  ทีม 17 สีส้ม

 
                                                        คู่ผสม

 

 

 

 

 

 

 


แบดมินตัน

วันที่

คู่ที่

เวลา

คู่แข่งขัน

สนาม

หมายเหตุ

27 ..

 

1

2

3

4

5

6

7

 8

9

10

08.00 .

08.00 .

08.00 .

08.00 .

10.00 .

10.00 .

11.00 .

11.00 .

12.00 .

12.00 .

1  VS   2

3  VS  4

5  VS   6

7  VS   8

9  VS  10

11  VS  12

13  VS  14

15  VS  16

17 VS 18

19  VS  20

คอร์ท 1

คอร์ท 2

คอร์ท 3

คอร์ท 4

คอร์ท 1

คอร์ท 2

คอร์ท 3

คอร์ท 4

คอร์ท 1

คอร์ท 2

 

 

 

 

      รอบคัดเลือก

พักกลางวัน

 

11

12

13

14

15

13.00 .

13.00 .

14.00 .

14.00 .

15.00 .

ผู้ชนะคู่ที่ 1  VS  2

ผู้ชนะคู่ที่ 3  VS   4

ผู้ชนะคู่ที่ 5  VS  6

ผู้ชนะคู่ที่ 7  VS  8

ผู้ชนะคู่ที่ 9  VS  10

คอร์ท 1

คอร์ท 2

คอร์ท 1

คอร์ท 2

คอร์ท 1

ชิงชายเดี่ยว

ชิงหญิงเดี่ยว

ชิงชายคู่

ชิงหญิงคู่

ชิงคู่ผสม

หมายเหตุ        แข่งระบบแพ้คัดออก  ชนะ 2  ใน  3  เกมส์ ๆ  ละ 21 คะแนน      เวลาอาจ

เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยเริ่ม 08.00 . ไปจนกว่าจะเสร็จ

รอบชิงชนะเลิศ

 

5.  เทนนิส  (มี 2 ประเภท 2 คอร์ท)

 

      ชายเดี๋ยว                                                               ชายคู่

   ทีม 5  สีแดง

 

   ทีม 1  สีน้ำเงิน

 
                                                           

                                                                       

 


ทีมชนะเลิศ

 

ทีมชนะเลิศ

 

ทีมชนะเลิศ

 
                                                                                                 

 

 

 

 

 


วันที่

คู่ที่

เวลา

คู่แข่งขัน

สนาม

หมายเหตุ

27 ..

(รอบรอง)

1

2

3

4

16.00 .

16.00 .

17.00 .

17.00 .

ทีม 1 VS  ทีม  2

ทีม 3 VS ทีม  4

ทีม 5 VS  ทีม 6

ทีม 7 VS ทีม 8

คอร์ท 1

คอร์ท 2

คอร์ท 1

คอร์ท 2

 

 (รอบชิง)

5

6

18.00 .

18.00 .

ผู้ชนะคู่ที่ 1 VS 2

ผู้ชนะคู่ที่ 3 VS 4

 คอร์ท 1

คอร์ท 1

ชิงชายเดี่ยว

ชิงชายคู่

หมายเหตุ       แข่งระบบแพ้คัดออก ไม่มีที่ 3   ชนะ  2  ใน  3  เซท ๆ  ละ  6  เกมส์    

           ถ้า 6  เกมส์เท่ากัน มีไทเบรค  เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

                       โดยเริ่ม 16.00 . ไปจนกว่าจะเสร็จรอบชิงชนะเลิศ

 

6.  เปตอง   (มี 3 ประเภท)

 

    ทีมเดี่ยว(3 คน)                                                   ทีมชุด(A B C)

   ทีม 5  สีแดง

 

  ทีม 1 สี เหลือง

 
                                                           

                                                                       

 


ทีมชนะเลิศ

 

ทีมชนะเลิศ

 

ทีมชนะเลิศ

 
                                                                                                 

 

 

 

 


              เดี่ยว(มือ 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


เปตอง

วันที่

คู่ที่

เวลา

คู่แข่งขัน

สนาม

หมายเหตุ

27 ..

1

2

3

4

5

6

08.00 .

08.00 .

09.00 .

10.00 .

11.00 .

11.00 .

1  -   2

3  -  4

5  -  6

7  -  8

9 - 10

11 - 12

 สนาม 1

สนาม 2

สนาม 1 - 3

สนาม 1-  3

สนาม 1

สนาม 2

 

 

รอบคัดเลือก

 

 

 

7

8

9

13.00 .

13.00 .

14.00

ผู้ชนะคู่ที่ 1  VS  2

ผู้ชนะคู่ที่ 5  VS  6

ผู้ชนะคู่ที่ 3  VS  4

สนาม 1

สนาม 2

สนาม 1 - 3

 ชิงทีมเดี่ยว

ชิงเดี่ยวมือ 1

ชิงทีมชุด

หมายเหตุ        แข่งระบบแพ้คัดออก ไม่มีที่ 3

รอบคัดเลือก    11  คะแนน  ชนะ 2 ใน 3  

                        รอบชิง             13  คะแนน   ชนะ 2 ใน 3

 

 

7.  กรีฑา   (มี 6 ประเภท)   แข่งในวันที่  28 พฤศจิกายน 2550  เวลา 14.00 .

1.วิ่ง  100 เมตร ชาย

2. วิ่ง 100  เมตร หญิง

3. วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร ชาย

ลู่วิ่งที่ 1  สีเหลือง

ลู่วิ่งที่ 2  สีแดง

ลู่วิ่งที่ 3  สีน้ำเงิน

ลู่วิ่งที่ 4  สีแดง

ลู่วิ่งที่ 5  สีส้ม

ลู่วิ่งที่ 6  สีเหลือง

ลู่วิ่งที่ 7  สีส้ม

ลู่วิ่งที่ 8  สีน้ำเงิน

ลู่วิ่งที่ 1  สีแดง

ลู่วิ่งที่ 2  สีน้ำเงิน

ลู่วิ่งที่ 3  สีแดง

ลู่วิ่งที่ 4  สีส้ม

ลู่วิ่งที่ 5  สีส้ม

ลู่วิ่งที่ 6  สีเหลือง

ลู่วิ่งที่ 7  สีเหลือง

ลู่วิ่งที่ 8  สีน้ำเงิน

ลู่วิ่งที่ 3  สีเหลือง

ลู่วิ่งที่ 4  สีแดง

ลู่วิ่งที่ 5  สีน้ำเงิน

ลู่วิ่งที่ 6  สีส้ม

4. วิ่ง 1,000  เมตร ชาย

5. วิ่ง 1,000  เมตร หญิง

6.วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร หญิง

ลู่วิ่งที่ 1  สีเหลือง

ลู่วิ่งที่ 2  สีน้ำเงิน

ลู่วิ่งที่ 3  สีส้ม

ลู่วิ่งที่ 4  สีเหลือง

ลู่วิ่งที่ 5  สีแดง

ลู่วิ่งที่ 6  สีส้ม

ลู่วิ่งที่ 7  สีน้ำเงิน

ลู่วิ่งที่ 8  สีแดง

ลู่วิ่งที่ 1  สีส้ม

ลู่วิ่งที่ 2  สีเหลือง

ลู่วิ่งที่ 3  สีส้ม

ลู่วิ่งที่ 4  สีน้ำเงิน

ลู่วิ่งที่ 5  สีน้ำเงิน

ลู่วิ่งที่ 6  สีแดง

ลู่วิ่งที่ 7  สีแดง

ลู่วิ่งที่ 8  สีเหลือง

ลู่วิ่งที่ 3  สีแดง

ลู่วิ่งที่ 4  สีน้ำเงิน

ลู่วิ่งที่ 5  สีเหลือง

ลู่วิ่งที่ 6  สีส้ม

หมายเหตุ        แข่งในสนามกีฬากลาง  14.00 .   แข่งต่อกีฬาพื้นบ้าน  ก่อนการแข่งขัน

ฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศ  โดยแต่ละโชนสามารถส่งนักกรีฑาลงแข่งขัน

ประเภทละไม่เกิน 2 คน  ยกเว้นวิ่ง 4 X 100  เมตร  ไม่มีรอบคัดเลือก