Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
ข้อสอบกลาง สร้างมาตรฐานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
Date28/05/2011   Counter : 5731 time

                เมื่อวันที่  ๒๐ – ๒๒ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔   ณ  มหาวิทยาลัยมหาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  คณะกรรมการจัดทำข้อสอบกลางประจำรายวิชา รวมคณาจารย์ ๕๐ รูป/คน ทั่วประเทศ ได้ร่วมกันจัดทำข้อสอบกลาง  ๑๐ รายวิชา เพื่อใช้สอบวัดผลประเมินผลนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทั่วประเทศในปีการศึกษา ๒๕๕๔


                พระศรีคัมภีรญาณ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยมีส่วนจัดการศึกษามาก การจัดศึกษาจะมีมาตรฐานเดียวกันหรือใกล้เคียงกันมากที่สุด ต้องทำให้ระบบเข้มแข็ง ๓ ระบบ คือ ระบบการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล ระบบทะเบียนกลาง พร้อมทั้งต้องมีเครือข่ายเชื่อมโยงถึงกันได้”
              

 

 

                        มหาวิทยาลัยเริ่มต้นสอบด้วยข้อสอบกลางในวิชาแกนพระพุทธศาสนาซึ่งต้องใช้ร่วมกันทุกสาขาวิชา ในปีการศึกษา ๒๕๕๒   และในปีการศึกษา ๒๕๕๔ จะสอบด้วยข้อสอบกลาง รวม ๑๐ รายวิชา โดยภาคการศึกษาที่ ๑ สอบ ๕ รายวิชา คือ วิชาประวัติพระพุทธศาสนา วิชาการปกครองคณะสงฆ์ไทย วิชางานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา วิชาวรรณคดีบาลี วิชาพระไตรปิฎกศึกษา และภาคการศึกษาที่ ๒ สอบ ๕ รายวิชา คือ วิชาพระวินัยปิฎก วิชาพระสุตตันตปิฎก วิชาพระอภิธรรมปิฎก วิชามนุษย์กับสังคม และวิชาภาษากับการสื่อสาร  

                เวลาเช้า ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔    คณะกรรมการจัดทำข้อสอบกลางประจำรายวิชา     ร่วมกันเสวนาระดมความคิดเห็นในหัวข้อ เรื่อง “สัมฤทธิผลการดำเนินงานข้อสอบกลาง” โดยมี ดร.นลินี ณ นคร ผศ.ศศิธร ชุตินันทกุล ดร.สังวร งัดกระโทก อาจารย์ธนิยา เยาดำ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย   สุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งเชี่ยวชาญการออกข้อสอบ วัดผลประเมินผล เข้าร่วมให้ความเห็น 
               

 

                 วันที่ ๒๐ – ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔  คณะกรรมการแยกกลุ่มรายวิชาเพื่อตรวจแก้ปรับปรุงข้อสอบและออกข้อสอบ   โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้ความรู้และให้ข้อเสนอแนะ

 

 หนังสือประกอบการเรียนการสอน สอบภาคการศึกษาที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๔


 


source : Academic Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
    อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
    อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
    เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
    สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012