Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ : ประสาทปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๔
Date14/05/2012   Counter : 11699 time

                     วันที่ ๑๓ พ.ค. เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นองค์ประธานพิธีประสาทปริญญาแก่ผู้ สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย  ประจำปี  ๒๕๕๔  โดยมีพระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีพร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พุทธศาสตรบัณฑิตใหม่ และพุทธศาสนิกชน จำนวนมากถวายการต้อนรับ 

                      พระธรรมสุธี นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า "มหาจุฬาฯ คือแหล่งเรียนรู้ เป็นมหาวิทยาลัยของคณะสงฆ์ เป็นสถานที่พัฒนาการศึกษาพระภิกษุ-สามเณร เป็นแหล่งผลิตบุคลากรทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญ
โดยได้รับการสนันสนุนจากญาติโยม มหาจุฬาฯ มีความเจริญเติบโตโดยลำดับ เริ่มต้น ณ วัดมหาธาตุ จนมีสาขาทั่วประเทศ รวมทั้งต่างประเทศด้วย"

                      ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม กล่าวว่า "มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ เป็นเพียงมหาวิทยาลัยแห่งเดียวที่พระมหากษัตริย์ทรงใช้พระนามของพระองค์และพระราชทานพระนามของพระองค์เป็นชื่อของมหาวิทยาลัยใน
ขณะที่ยังทรงพระชนม์ มหาจุฬาฯ ได้ดำเนินงานสนองพระราชปณิธานของล้วนเกล้าฯ รัชกาลที่ ๕ องค์สถาปนา คือ เป็นสถาบันการศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นสักขีพยานของการจัดการศึกษา แสดงถึงความสำเร็จของสถาบันการศึกษา เป็นตัวชี้วัดการบริหารจัดการเรื่องการศึกษา"

                     ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  กล่าวว่า "มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัย
สงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทยที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้ทรงสถาปนาขึ้น ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง สำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๓๐ เป็นต้นมา และต่อมาในปี ๒๕๔๐ รัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้สถาบันการศึกษาแห่งนี้ มีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐและเป็นนิติบุคคล ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดดำเนินการศึกษาและบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแก่สังคม ดังนี้ 
                      ๑. ระดับบัณฑิตศึกษา เปิดสอนระดับปริญญาเอก ๓ สาขาวิชา และระดับปริญญาโท ๑๔ สาขาวิชา
                      ๒. ระดับปริญญาตรี เปิดสอนใน ๔  คณะ คือ คณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ เปิดสอน ๓๓ สาขาวิชา 
                      ๓. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตเปิดสอน ๒ สาขา คือ วิชาชีพครู และพระไตรปิฎกศึกษา
                      ๔. ระดับมัธยมศึกษา มี ๒ แห่ง คือ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา และโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา
                      ๕. หน่วยงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ประกอบด้วย อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ สถาบันวิปัสสนาธุระ ฝ่ายธรรมวิจัย ฝ่ายมหาจุฬาอาศรม  ศูนย์พัฒนาศาสนา  แคมป์สน

                      มหาวิทยาลัยมีวิทยาเขต ๑๐ แห่ง คือ วิทยาเขตหนองคาย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วิทยาเขตเชียงใหม่ วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตนครราชสีมา วิทยาเขตอุบลราชธานี วิทยาเขตแพร่ วิทยาเขตสุรินทร์
วิทยาเขตพะเยา และวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม  
                       วิทยาลัยสงฆ์ ๘ แห่ง คือ วิทยาลัยสงฆ์เลย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วิทยาลัยสงฆ์
บุรีรัมย์  วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี และวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  
                       มีสถาบันสมทบในต่างประเทศ ๖ แห่ง คือ วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุก ชอนบอบ เกาหลีใต้ มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา ซิน จู๋ ไทเป วิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติศรีลังกา  ศูนย์การศึกษาพระ
อาจารย์พรัหม ฝรั่งเศส วิทยาลัยพระพุทธศาสนาสิงคโปร์   และวิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกท ฮังการี

                      มีสถาบันสมทบในประเทศ ๑ แห่ง คือ มหาปัญญาวิทยาลัย วัดถาวรวราราม แห่งอนัมมนิกาย จังหวัดสงขลา

                      นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้ขยายการศึกษาระดับปริญญาโทไปยังส่วนภูมิภาคและต่างประเทศ ๑๐ แห่ง คือ วิทยาเขตเชียงใหม่ วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม วิทยาเขต น
ครราชสีมา วิทยาเขตอุบลราชธานี วิทยาเขตแพร่ วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุก ชอนบอบ เกาหลีใต้ และมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาซิน เจี๋ย ไทเป  

                       นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้ขยายห้องเรียนระดับปริญญาตรีไปยังต่างจังหวัด ๑๐ แห่ง คือ  ร้อยเอ็ด เพชรบูรณ์ สิงห์บุรี ลำปาง น่าน ศรีสะเกษ สุราษฎร์ธานี ฉะเชิงเทรา กาญจนบุรี และเชียงราย   

                       มหาวิทยาลัยขยายหน่วยวิทยบริการไปยังส่วนภูมิภาค ๑๘ แห่ง คือ จังหวัดสงขลา ราชบุรี สกลนคร มหาสารคาม เพชรบุรี ตาก อุทัยธานี ชัยภูมิ ชลบุรี ระยอง อุตรดิตถ์  กำแพงเพชร พิจิตร  นครปฐม (๒ แห่ง) จันทบุรี สุพรรณบุรี และสระแก้ว  

                       ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ๒๕๕๔ มีนิสิตทุกระดับ จำนวน  ๑๙,๐๕๔  รูป/คน  โดยเป็นนิสิตต่างประเทศ ๑,๒๗๖ รูป/คน เนื่องในพิธีประสาทปริญญาครั้งนี้ สภา
มหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตรุ่นที่  ๘  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่  ๒๒  โครงการหลักสูตรนานาชาติ ระดับมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๑๐ และพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่  ๕๗  ประกอบด้วย พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต จำนวน ๒๐  รูป/คน พุทธศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน  ๖๔๑  รูป/คน  พุทธศาสตรบัณฑิต จำนวน ๓,๐๑๗ รูป/คน รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓,๖๗๘  รูป/คน และในปี  ๒๕๕๕ นี้ สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ เข็มเกียรติคุณสำหรับผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ พระพุทธศาสนาและสังคม ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จำนวน ๒๒๗ รูป/คน ประกอบด้วย ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน ๗๑ รูป/คน ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  จำนวน ๖๓ รูป/คน ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน   ๒๕ รูป/คน เข็มเกียรติคุณ จำนวน  ๖๘ รูป/คน 

                    ในโอกาสนี้ ได้รับความอุปถัมภ์เรื่องจตุปัจจัย ไทยธรรม ผ้าไตรจีวรจากคณะสงฆ์ พุทธศาสนิกชน ทั่วประเทศ อาทิ ดร.สนธยา กล่อมเปลี่ยน, นายวิรัช-นางกาญจนา สุวรรณนภาศรี พร้อมครอบครัว, คุณแม่เตียสี แซ่แต้ พร้อมด้วยลูกหลาน "ตระกูลเตชะไกรศรี",คุณผ่อนอำไพ สัวรลิ, คณะผู้อุปถัมภ์ฝ่ายสวัสดีกร (อาหารน้ำดื่ม) ประกอบด้วย คณะศิษย์แม่ชีทศพร เทวาพิทักษ์ธรรม คณะอุบาสกอุบาสิกาฝ่ายธรรมวัดมหาธาตุ คุณสุวิทย์ คุณรัตนา ผลาศักดิ์ และครอบครัว คุณภาวิดา เกษรา ณ อยุธยา คุณสมปอง สุภิสงห์ คุณนภัสพีร์ ธนไพศาลพิทักษ์ คุณอารีย์ บุญเกิดและคณะ บุตรหลานคุณแม่ไซงิ้ม พัฒนกิตติพงศ์ นำโดยคุณชาญชัย พัฒนากิตติพงศ์ คณะศิษย์หลวงพ่อวัดพระไกรสีห์ (น้อย) บางกะปิ กรุงเทพมหานคร คุณกานดา ไพบูลย์พูลผล และคณะ, อภิธรรมโชติกวิทยาลัย คณะศิษย์พระมหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโร วัดบางยี่ขัน กรุงเทพฯ คุณสุภา มาลากุล ณ อยุธยา และคณะ คณะศิษย์หลวงพ่อสมชาย วัดหนองรี อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา คุณขจรจิต พนารีและบุตรหลาน คณะศิษย์หลวงพ่อวัดมเหยงค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และยังมีเจ้าภาพสมทบอีกจำนวนมาก
                    ข้อมูลโดย พระมหาสุกรี สุจิตฺโต หัวหน้าฝ่ายพิธีการและงานประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
                    
 สกู๊ปข่าวโดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    ศธ.ตั้ง"บวรศักดิ์-พระมหาหรรษา-บรรจบ"ปฏิรูปสอนพุทธในร.ร.สพฐ.  
    "อธิการบดีมจร"ร่วมประชุมจัดงานวิสาขบูชาโลกที่ทำเนียบรัฐบาล  
    สมเด็จพระสังฆราชประทานปริญญาบัตรบัณฑิต  
    ทึ่งน้องบุ๋มบิ๋มบัณฑิตรั้ว มจร. แม้พิการแต่มุ่งมั่นเรียนจนจบ ป.ตรี  
    ภรรยาเจ้าสัวไทยเบฟ รับป.พุทธศาสตรดุษฎีฯ มจร ‘ก้อง ห้วยไร่-บัวขาว’ รับเข็ม  
    พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้โอวาทงาน พิธีประสาทปริญญา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012