Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news


Search :
 
start : Pop up a calendar to select a date       end : Pop up a calendar to select a date
     
All Classifieds

  คณะครุศาสตร์และสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร. ร่วมกับโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาสังคมศึกษาและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น   :: 14/08/2011  

ระหว่างวันที่ 8-11, 13-14 สิงหาคม 2554 คณะครุศ...

  ๑ ปี แห่งการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)   :: 10/08/2011  

นายแพทย์รัศมี-คุณหญิงสมปอง วรรณิสสร         &nb...

  พระเทพสีมาภรณ์ ที่ปรึกษารองอธิการบดี มรณภาพแล้วตั้งศพที่วัดบึง   :: 10/08/2011  

...
  หอสมุดกลาง มจร. เปิดบริการฝึกทักษะภาษาอังกฤษพระนิสิต   :: 05/08/2011  

                  ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดบริการภาษาอังกฤษ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยสอนก...

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดประชุม ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทอมก)   :: 05/08/2011  

                   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดประชุม ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในก...

  Meeting Academic Council At 7/2011 (Aguust 5, 2011)   :: 10/08/2011  

เรื่อง ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์
เรื่อง ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดตั้งวิทยาเขต พ.ศ....
เรื่อง แนวทางการจัดอาจารย์ประจำหลักสูตรให้เ...

  สถาบันภาษา มข. กับมหาจุฬาฯ ร่วมมือพัฒนาภาษาเตรียมพร้อมสู่ชุมชนเศรษกิจอาเซียน   :: 05/08/2011  

เมื่อวันที่  ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา พระศรีคัมภีรญาณ, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น พระม...