Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news


Search :
 
start : Pop up a calendar to select a date       end : Pop up a calendar to select a date
     
All Classifieds

  แจ้งการปิดรับสมัครอบรมวิจัย   :: 20/07/2009  
ตามที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เปิดรับสมัครบุคลากรมหาวิทยาลัยเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ระหว่างในวันที่ ๒๔ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสต...
  จี้รัฐดันปัญหาศีลธรรมเป็นวาระชาติ   :: 18/07/2009  
หาทางให้คนเดินตามระเบียบ เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากคนไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขณะเดียวกันวัดต่างๆ ก็ต้องปรับตัว ดึงคนมาวัดศึกษาพระพุทธศาสนา ศีลธรรม มากกว่ามาเพื่อดูหมอ ดูดวง... จากการอภิปรายเรื่อง ส...
  พระห่วงวิกฤติเด็กด้อยคุณธรรม กระทุ้งรัฐบาลดันเป็นวาระชาติ   :: 17/07/2009  
จากการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การเผยแผ่ธรรมะในสถาบันการศึกษา” ณ หอประชุมพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อวันที่ 15 ก.ค. พระเทพวิสุทธิกวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มม...
  มหาจุฬาฯขยายเข้ายุโรป-อเมริกา   :: 17/07/2009  
พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เปิดเผยว่า จากการประชุมพระธรรมทูตที่ปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศทั่วโลก ที่ประชุมมีมติร่วมกันว่าต่อไปในการดำเนินงานพระธรรมทูตในต่างประ...
  Progress monitoring plan and output on memo no.199   :: 27/07/2009  
On the Memo no.199, Campus and college could check to report urgently Update: July 27, BE 2552...
  แจ้งระบบเครือข่ายอาคารหอพักนิสิต อาคารB ไม่สามารถใช้งานได้   :: 16/07/2009  
ตามที่ได้รับแจ้งว่าระบบเครือข่ายอาคารหอพักนิสิตอาคารB ไม่สามารถใช้งานได้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ นั้น ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปทำการตรวจสอบปัญหาดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๑๔ กร...
  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการผลิตสื่อการศึกษาเชิงปฏิสัมพันธ์   :: 16/07/2009  
ด้วยส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินการโครงการพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานและการรู้เท่าทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงให้กับบุคลากรของมหาว...
  ขอเชิญร่วมงานวันบุรพาจารย์ ประจำปี ๒๕๕๒ ณ มจร วังน้อย   :: 16/07/2009  
ในวันเสาร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ขออาราธนา/เรียนเชิญ ศิษยานุศิษย์ของมหาวิทยาลัยทุกรูป/ทุกรุ่น/ทุกคน ร่วมงานวัน "วันบุรพาจารย์" ประจำปี ๒๕๕๒ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ตำบลลำไทร อำ...
  ชงตั้ง มจร.ยุโรป-อเมริกาเผยแผ่พุทธ   :: 10/07/2009  
ตั้งศูนย์พระพุทธศาสนาขยายไปยังแถบทวีปยุโรป และสหรัฐอเมริกา โดยจะมีการนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาต่อไป... พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช...
  มหาจุฬาฯจี้ศธ.พัฒนาครูจริยธรรม   :: 10/07/2009  
พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) เปิดเผยว่า จากการที่ มจร.ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)ในการดูแล ครูพระสอนศีลธรรม จำนวน 20,400 รูป มหาจุฬาฯ เห็นว่า ครูพระสอน...

      1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    275    276    277    278    279    280    281    282    283    284    285    286    287    288    289    290    291    292    293    294    295    296    297    298    299    300    301    302    303    304    305    306    307    308    309    310    311    312    313    314    315    316    317    318    319    320    321    322    323    324    325    326    327    328    329    330    331    332    333    334    335    336    337    338    339    340    341    342    343    344    345    346    347    348    349    350    351    352    353    354    355    356    357    358    359    360    361    362    363    364    365    366    367    368    369    370    371    372    373    374    375    376    377    378    379    380    381    382    383    384    385    386    387    388    389    390    391    392    393    394    395    396    397    398    399     400    401    402    403    404    405    406    407    408    409    410    411    412    413    414    415    416    417    418    419    420    421    422    423    424    425    426    427    428    429    430    431    432    433    434    435    436    437    438    439    440    441    442    443    444    445    446    447    448    449    450    451    452    453    454    455    456    457    458    459    460    461    462    463    464    465    466    467    468    469    470    471    472    473    474    475    476    477    478    479    480    481    482    483    484    485    486    487    488    489    490    491    492    493    494      
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012