Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Information About

University


Administration

Academics

Research

Curriculum

Graduate School

International Buddhist Studies College

Faculties

Donation

Information For

Lecturers/Personals

Students

Mahachula Alumni


Bangkok
Faculty / Post Graduate
Campuses
Sangha College
Learning Class
You are Visiting

รองอธิการบดี
พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. (สมจินต์ วันจันทร์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ดาวน์โหลด CV
สถานที่เกิด  

ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ตำแหน่งทางวิชาการ   ศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำพระอารามหลวง เขตภาษีเจริญกรุงเทพฯ
ที่อยู่ปัจจุบัน 

วัดปากน้ำ แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โทร.๐๒-๘๖๙-๑๗๖๘

สถานที่ทำงาน   

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่๗๙ หมู่๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐

การตืดต่อ

โทรศัพท์ ๐–๓๕๒๔ ๘๐๑๐ ต่อ ๘๐๑๐

การศึกษา
 •  พ.ศ. ๒๕๒๘ เปรียญธรรม๙ประโยคกองบาลีสนามหลวง
 •   พ.ศ. ๒๕๓๑ ศึกษาศาสตรบัณฑิต (มัธยมศึกษา)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • พ.ศ. ๒๕๓๔ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • พ.ศ. ๒๕๓๗ Doctor of Philosophy (Pali&Buddhist Studies), BHU, India
ประวัติการทำงาน
 • เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีสำนักเรียนวัดปากน้ำ
 • พ.ศ. ๒๕๓๗เป็นเจ้าหน้าที่ประจำกองวิชาการ
 • พ.ศ. ๒๕๓๘เป็นรักษาการผู้อำนวยการกองวิชาการ
 • พ.ศ. ๒๕๔๐เป็นผู้อำนวยการกองวิชาการ
 • พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นอาจารย์
 • พ.ศ. ๒๕๔๐เป็นรักษาการรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 • พ.ศ. ๒๕๔๑เป็นรักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 • พ.ศ. ๒๕๔๑เป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 • พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนาคณะพุทธศาสตร์
 • พ.ศ. ๒๕๔๕เป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (สมัยที่๒)
 • พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนาคณะพุทธศาสตร์
 • พ.ศ. ๒๕๔๙เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 • พ.ศ.๒๕๕๓เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ(สมัยที่๒)
 • พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นศาสตราจารย์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์
 • พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (สมัยที่ ๓)

 

ประวัติการศึกษาดูงาน

 

ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย

บทความทางวิชาการ
                   -บทวิเคราะห์วัชรยานตอนที่๑-๕ (บทความทางวิชาการ), นาคารชุนกับปัญหาว่าด้วยกาลภาวะและอภาวะ, แนะนำพระวินัยปิฎก, ปรัชญามาธยมิกะ, สืบค้นตรรกวิทยาในพระไตรปิฎกและวรรณกรรมพระพุทธศาสนา, วิพากษ์ทางสายกลางของอริสโตเติลกับมัชฌิมาปฏิปทาในพระพุทธศาสนาเถรวาท, พระวินัย : กฎเกณฑ์และคุณค่าทางสังคมกำเนิดและพัฒนาการแห่งพระพุทธรูป, สถานการณ์ฯพระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน, เจดีย์ในพระพุทธ-ศาสนา, นิพพาน : อัตตาหรืออนัตตา, วิพากษ์แนวคิด : พระพุทธศาสนาสำหรับโลกหลังยุคใหม่, พระพุทธ-ศาสนาแบบธิเบต : วิเคราะห์มันตระ “โอมมณีปัทเมหูม”, ทัศนะเกี่ยวกับการศึกษาของพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) : วิเคราะห์จากหนังสือ “ทางสายกลางของการศึกษาไทย”, พระพุทธศาสนากับมังสวิรัติ, พุทธวิธีแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยกรอบแห่งอธิกรณ-สมถะ๗ : ศึกษาแนวการประยุกต์ใช้สัมมุขาวินัยเยภุยยสิกาวินัย, การจัดการศาสนาและวัฒนธรรมในอุษาคเนย์เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ, ความเข้มแข็งของสถาบันสงฆ์ ปริมาณหรือคุณภาพ, อานิสงส์ของการบริจาคอวัยวะตามหลักพระพุทธศาสนา:กรณีการบริจาคไต

งานวิจัย
                   -การศึกษาวิเคราะห์หลักจริยศาสตร์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

ตำราวิชาการ  

ผลงานแปลและแต่งหนังสือทางวิชาการ
                   - พัฒนาการแห่งพุทธจริยศาสตร์, พัฒนาการแห่งความคิดแบบอินเดียโบราณ ,กรรมและการเกิดใหม่, พุทธทัศนะเบื้องต้น, ปรัชญาแห่งนาครชุน, พระพุทธศาสนามหายาน,พระพุทธศาสนามหายาน : พัฒนาการและสารัตถธรรม,พุทธปรัชญา : สาระและพัฒนาการ, คัมภีร์วิมุตติมรรค,ลังกาวตารสูตร,
ผลงานการเรียบเรียง
                   - คู่มือปฐมสมันตปาสาทิกาอรรถกถาพระวินัย, คู่มือการเรียนการสอนวิชาแปลไทยเป็นมคธป.ธ.๕, ประมวลการสอนธรรมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน,พระพุทธศาสนาในจีนทิเบตเวียดนามญี่ปุ่น, กฎแห่งความรัก (ปรัชญาความรักในพระพุทธศาสนา)
เอกสารประกอบการสอน
                   - พุทธปรัชญา, วิชาปรัชญาจีนและญี่ปุ่น, วิชาจริยศาสตร์
บรรณาธิการ
                   - มหาบัณฑิตสัมมนา :บทความสัมมนาทางวิชาการ, พระพุทธศาสนากับวิทยาการโลกยุคใหม่

ที่ปรึกษา 

 

งานบริการสังคม

 

รางวัล / เกียรติบัตร
หรือการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
 • รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์(เสมาธรรมจักร)ประเภทส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนาสาขาการแต่งหนังสือทางพระพุทธศาสนา

 

 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012