โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ไทยแลนด์ ๔.๐ กับอนาคตรัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย"
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ ห้องเรียน B๕๐๘ - B๕๐๙ โซน B อาคารเรียนรวม