ถ่ายทอดสดภายใน "การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน (สกอ.)"
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ในระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร วังน้อย อยุธยา
ถ่ายทอดสดภายใน (Intranet) ารตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ  (Default)
Channel2MCU-TV โทรทัศน์เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย