พิธีเจริญพระพุทธมนต์อุทิศถวายพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา