ถ่ายทอดสดภายใน "การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน (สกอ.)"
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖
ในระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖
ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา