ถ่ายทอดสด : พิธีถวายต้นฉบับคัมภีร์ฎีกาภาษาบาลี ฉบับ มจร แด่คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ (Default)
MCU-TV : ทีวีเพื่อการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา
 
Download MCU Live! Apps
- for Android
- for iOS