ความเป็นมาของพระไตรปิฎก ภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาฯ l ความเป็นมาของพระไตรปิฎก ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาฯ l ความเป็นมาของพระไตรปิฎก CD-ROM  
หน้าหลัก


อนุทิน การแปลและจัดพิมพ์พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


พระมหาสมจินต์ สัมมาปัญโญ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๓๓ - พ.ศ. ๒๕๓๖ l พ.ศ. ๒๕๓๗ l พ.ศ. ๒๕๓๘ - พ.ศ. ๒๕๔๒

๖ มกราคม ๒๕๓๗
    มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีหนังสือที่ มจร ๐๐๑/๙๑๗ ลงนามโดย พระสุเมธาธิบดี (บุญเลิศ ทตฺตสุทฺธิ) ถึง ฯพณฯ ชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี
ขอเชิญเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีเปิดประชุมการแปลพระไตรปิฎกและ กล่าวสุนทรพจน์ ในวันอังคารที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ เวลา ๑๕.๓๐ น.

๑๐ มกราคม ๒๕๓๗

    มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีประกาศมหาวิทยาลัย ๓ ฉบับ คือ
      (๑) ประกาศมหาวิทยาลัยที่ ๑/๒๕๓๗ ลงนามโดยพระสุเมธาธิบดี (บุญเลิศ ทตฺตสุทฺธิ) นายกสภามหาวิทยาลัย แต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาการแปล
พระไตรปิฎก จำนวน ๖๖ รูป มีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สุวรรณ สุวณฺณโชโต) เป็นประธาน
      (๒) ประกาศมหาวิทยาลัยที่ ๒/๒๕๓๗ ลงนามโดย พระสุเมธาธิบดี นายกสภามหาวิทยาลัย แต่งตั้งกรรมการตรวจสำนวนการแปลพระไตรปิฎก จำนวน
๕๒ รูป/คน มีพระวิสุทธิวงศาจารย์ (พลอยาณสํวโร) เป็นประธาน พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เป็นกรรมการและเลขานุการ
      (๓) ประกาศมหาวิทยาลัยที่ ๓/๒๕๓๗ ลงนามโดยพระสุเมธาธิบดี แต่งตั้งกรรมการแปลพระไตรปิฎก จำนวน ๔๒ รูป/คน มีพระธรรมธีรราชมหามุนี (วิลาศ าณวโร) เป็นประธาน พระศรีสุทธิพงศ์ (อาทร อินฺทปฺโ) เป็นกรรมการ และเลขานุการ

๑๗ มกราคม ๒๕๓๗
    มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีประกาศมหาวิทยาลัยที่ ๕/๒๕๓๗ ลงนาม โดยพระอมรเมธาจารย์ (นคร เขมปาลี) อธิการบดี แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธี
เปิดประชุมการแปลพระไตรปิฎก ประกอบด้วยกรรมการ ๒ คณะ คือ
      (๑) คณะกรรมการอำนวยการ จำนวน ๙ รูป มีพระอมรเมธาจารย์ เป็น ประธาน
      (๒) คณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน ๓๓ รูป/คน มีพระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เป็นประธาน พระศรีสุทธิพงศ์(อาทร อินฺทปฺโ) เป็น กรรมการและเลขานุการ

๒๑ มกราคม ๒๕๓๗
      มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีประกาศมหาวิทยาลัยที่ ๕/๒๕๓๗ ลงนาม โดยพระอมรเมธาจารย์ (นคร เขมปาลี) อธิการบดี แต่งตั้งคณะทำงานพิธีเปิด
ประชุมการแปลพระไตรปิฎก ประกอบด้วยกรรมการ ๗ คณะ คือ
      (๑) คณะทำงานฝ่ายสถานที่และพิธีกรรม มีพระเมธีธรรมาจารย์ เป็น ประธาน นายแสวง อุดมศรี เป็นคณะทำงานและเลขานุการ
      (๒) คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีพระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ เป็น ประธาน พระมหาโชว์ ทสฺสนีโย เป็นคณะทำงานและเลขานุการ
      (๓) คณะทำงานฝ่ายสูจิบัตร มีพระมหาเจิม สุวโจ เป็นประธาน พระมหาลี ลกฺขณาโณ เป็นคณะทำงานและเลขานุการ
      (๔) คณะทำงานฝ่ายปฏิคมและไทยธรรม มีพระครูวรกิจจาภรณ์ เป็นประธาน พระประสาร จนฺทสาโร เป็นคณะทำงานและเลขานุการ
      (๕) คณะทำงานฝ่ายสวัสดิการ มีพระครูวิชัยธรรมคุณ เป็นประธาน พระ มหาประสิทธิ์ สิริปฺโ เป็นคณะทำงานและเลขานุการ
      (๖) คณะทำงานฝ่ายเหรัญญิก มีพระครูคัมภีร์ปัญญาวิกรม เป็นประธาน นายสมศักดิ์ บุญปู่ เป็นคณะทำงานและเลขานุการ
      (๗) คณะทำงานฝ่ายเลขานุการ มีพระศรีสุทธิพงศ์ เป็นประธาน พระ มหาไสว โชติโก เป็นคณะทำงานและเลขานุการ

๒๑ มกราคม ๒๕๓๗
      สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีหนังสือที่ นร ๐๑๐๔/๑๒๘๒ ลงนาม โดย นายเกษม อุณหสุวรรณ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ถึง
พระสุเมธาธิบดี นายากสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แจ้งว่า นายกรัฐมนตรียินดีรับเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีเปิดประชุมการแปลพระไตรปิฎก
และกล่าวสุนทรพจน์ ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ พระ อุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗
      คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ได้จัดพิธีประชุมการแปลพระไตรปิฎก ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ พระอุโบสถวัดมหาธาตุ-
ยุวราชรังสฤษฎิ์ มีกรรมการทุกคณะ และเจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์มหาวิทยาลัยเข้า ร่วม สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สุวรรณ สุวณณโชโต) เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตร
และกรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต ฯพณฯ ชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์และกล่าวสุนทรพจน์ ในพิธีเปิดประชุมการแปลพระไตรปิฎกครั้งนี้ พระเถรานุเถระ และพุทธ ศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน เมื่อเสร็จพิธี ฯพณฯ ชวน หลีกภัย
เกิดศรัทธาอย่างยิ่ง ได้กล่าวกับพระราชวรมุนี(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อธิการบดี ซึ่ง ขณะนั้นเป็นที่ “พระเมธีธรรมาภรณ์” รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ขณะเดินไปส่ง
ที่รถว่า “รัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานพระศาสนาครั้งนี้”

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗
      มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีหนังสือที่ มจร ๐๐๑/๙๘๗ ลงนามโดย พระสุเมธาธิบดี (บุญเลิศ ทตฺตสุทฺธิ) นายกสภามหาวิทยาลัย เจริญพร ฯพณฯ
ชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี ขออุปถัมภ์งบประมาณอุดหนุนโครงการแปลและ จัดพิมพ์พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗
      มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีหนังสือที่ มจร ๐๐๑/๙๙๓ ถึงสำนัก เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เพื่อนำหนังสือของ
นายกสภามหาวิทยาลัย ที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการแปล พระไตรปิฎก

๔ มีนาคม ๒๕๓๗
      สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีหนังสือที่ นร ๐๑๐๔/๔๐๘๗ ลงนาม โดย นายเกษม อุณหสุวรรณ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นมัสการ
พระอมรเมธาจารย์ (นคร เขมปาลี) อธิการบดีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แจ้งให้ ทราบว่า นายกรัฐมนตรียินดีอนุญาตให้เข้าพบ ในวันอังคารที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๓๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

๑๐ มีนาคม ๒๕๓๗
      มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีหนังสือที่ มจร ๐๐๑/๑๐๑๒ ลงนามโดยพระ สุเมธาธิบดี (บุญเลิศ ทตฺตสุทฺธิ) นายกสภามหาวิทยาลัย เจริญพร ฯพณฯ ชวน
หลีกภัย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ขออุปถัมภ์งบประมาณอุดหนุนโครงการแปลและ จัดพิมพ์พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาฯ เพื่อให้อธิการบดีนำไปมอบในการ
เข้าพบ ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

๑๕ มีนาคม ๒๕๓๗
      พระอมรเมธาจารย์ (นคร เขมปาลี) อธิการบดี (ปัจจุบัน คือ พระราชรัตนโมลี ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย) และ
พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคณบดีบัณฑิต วิทยาลัย (ปัจจุบัน คือ พระราชวรมุนี อธิการบดี) เข้าพบ ณ ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาล ฯพณฯ ชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี ในการเข้าพบนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ(นายบดี จุณณานนท์) ได้เข้าร่วมสนทนาด้วย นายกรัฐมนตรีมีบัญชาให้สำนักงบประมาณ จัดสรรงบประมาณกลางอุดหนุนโครงการในปีแรก

๕ เมษายน ๒๕๓๗
      มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีหนังสือที่ มจร ๐๐๑/๑๐๓๗ ลงนามโดย พระอมรเมธาจารย์ (นคร เขมปาลี) อธิการบดี เจริญพร อธิบดีกรมการศาสนา
เพื่อเบิกเงินอุดหนุนโครงการแปลและจัดพิมพ์พระไตรปิฎกภาษาไทย พร้อม กันเสนอโครงการไปด้วย โดยระบุวงเงินงบประมาณที่ขอในปี ๒๕๓๗ จำนวน
๒,๑๒๗,๒๕๐ บาท

๕ เมษายน ๒๕๓๗
      พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรองประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการชำระพระไตรปิฎกและคัมภีร์พุทธศาสน์ ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการฯ ณ สำนักธรรมวิจัย และได้กล่าว ถึงข้อเสนอของกรรมการสภามหาวิทยาลัยว่า “การแปลหรือตรวจสำนวนการแปล พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ ควรจะยึดพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับใดฉบับหนึ่งเป็นแนว จะช่วยทำให้การแปลหรือตรวจสำนวนการแปลไม่ลักลั่น อาจใช้พระไตรปิฎกภาษาไทย
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นแนวก็ได้” ที่ประชุมรับข้อเสนอนี้ และเสนอคณะกรรมการ แปลอ่านพระไตรปิฎกทุกฉบับ

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๓๗

      สำนักงบประมาณ มีหนังสือที่ นร ๐๔๑๐/๓๐๖๐๐ ลงนามโดยนายบดี จุณณานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
       อนุมัติให้กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๓๗ งบกลาง จำนวน ๒,๑๒๗,๒๕๐ บาท
นอกจากนี้ สำนักงบประมาณได้เสนอว่า สำหรับงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อ การนี้ในปีถัดไป ขอให้กระทรวงศึกษาธิการเสนอขอแปรญัติเพิ่มงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๘ จำนวน ๑๙,๐๕๗,๑๕๐ บาท และตั้งงบประมาณในปี ๒๕๓๙ จำนวน ๑๔,๓๔๒,๖๐๐ บาท

๖ กันยายน ๒๕๓๗
      กองศาสนศึกษา กรมการศาสนา มีหนังสือที่ ศธ ๐๔๐๔/๑๒๐๗๗ ลงนาม โดย นายมาณพ พลไพรินทร์ ผู้อำนวยการกองศาสนศึกษา นมัสการ นายกสภา
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แจ้งว่า “สำนักงบประมาณ แจ้งการจัดสรรงบ ประมาณในการจัดทำโครงการแปลและจัดพิมพ์พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับ
มหาจุฬาฯ”

๕ ตุลาคม ๒๕๓๗
      มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีหนังสือที่ มจร ๐๐๑/๑๒๓๕ ลงนามโดย พระสุเมธาธิบดี (บุญเลิศ ทตฺตสุทฺธิ) นายกสภามหาวิทยาลัย เจริญพร ฯพณฯ ชวน
หลีกภัย นายกรัฐมนตรี ขอใช้งบกลางประจำปีงบประมาณ ๒๕๓๘ เพื่ออุดหนุนการ แปลและจัดพิมพ์พระไตรปิฎกภาษาไทย เนื่องจากงบประมาณที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอขอแปรญัติเพิ่มเพื่อการนี้ จำนวน ๑๙,๐๕๗,๑๕๐ บาท ได้ถูกคณะกรรมาธิการตัดไปทั้งหมด เพื่อให้การ
ดำเนินงานแปลและจัดพิมพ์พระไตรปิฎกภาษาไทยติดต่อสืบกันไป มหาวิทยาลัยจึง มีหนังสือเจริญพร ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้งบกลางต่อไป

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๗
      พระอมรเมธาจารย์ (นคร เขมปาลี) อธิการบดี และประธานคณะกรรมการ อำนวยการโครงการชำระพระไตรปิฎกและคัมภีร์พุทธศาสน์ ได้เป็นประธานการชุม
คณะกรรมการโครงการฯ ณ ตำหนักสมเด็จ วัดมหาธาตุ นายแสวง อุดมศรี เลขานุการคณะกรรมการบริหารโครงการแปลและจัดพิมพ์ พระไตรปิฎฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเงินงบประมาณอุดหนุนโครงการฯ ที่มหาวิทยาลัยได้รับจากรัฐบาลในปีงบประมาณ ๒๕๓๗ จำนวน ๒,๑๒๗,๒๕๐ บาท
และขออุปถัมภ์ในปีงบประมาณ ๒๕๓๘ เป็นเงิน ๑๙,๐๕๗,๑๕๐ บาท เลขานุการโครงการฯ ได้สรุปว่า ผลการดำเนินงานทั้งในส่วนการแปลและ ตรวจสำนวน ดำเนินไปด้วยดี แม้จะล่าช้าไปบ้าง แต่จะได้เร่งรัดให้งานดำเนินไปเร็ว ยิ่งขึ้นต่อไป

ธันวาคม ๒๕๓๗
      สำนักนายกรัฐมนตรี มีหนังสือที่ ๐๑๐๔/๒๕๘๖๕ ลงนามโดย นายมนตรี เจนวิทย์การ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นมัสการ พระสุเมธาธิบดี
(บุญเลิศ ทตฺตสุทฺธิ) แจ้งว่า “นายกรัฐมนตรีมีบัญชาอนุมัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๑๒,๑๔๗,๑๕๐ บาท โดยให้กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ เบิกจ่ายให้กับ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๓๓ - พ.ศ. ๒๕๓๖ l พ.ศ. ๒๕๓๗ l พ.ศ. ๒๕๓๘ - พ.ศ. ๒๕๔๒


top