คำบรรยายเกี่ยวกับพระไตรปิฎก l ประมวลภาพพระไตรปิฎก l วีดีโองานพระไตรปิฎก  

หน้าหลัก
คำบรรยายเกี่ยวกับพระไตรปิฎก
 
 
ผู้บรรยาย พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
เรื่อง ทางสายกลาง

ลำดับม้วน
MP3 (mb)
ฟังออนไลน์
Download
ม้วนที่1A
10.90
ม้วนที่1B
9.95
 
 


 
 
ผู้บรรยาย พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
เรื่อง มหาจุฬากับการปฏิรูปการศึกษา

ลำดับม้วน
MP3 (mb)
ฟังออนไลน์
Download
ม้วนที่1A
23.70
ม้วนที่1B
21.30