หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


ข้อมูลเรื่อง


มหาวิทยาลัย


การบริหาร

วิชาการ

การวิจัย

หลักสูตรมหาวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

คณะและส่วนงาน

ทำบุญกับมหาจุฬาฯ

งานบริการวิชาการแก่สังคม

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


ข้อมูลสำหรับ

อาจารย์/บุคลากร

นิสิต

สมาคมศิษย์เก่า  สถิติเข้าชมส่วนงาน  
ของวิทยาเขต
คลิ๊กเพื่อเลือกส่วนงาน
กรุงเทพ ฯ
คณะ/บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาเขต
วิทยาลัยสงฆ์
ห้องเรียน
Untitled Document
สารจากอธิการบดี :: ศิลปะแห่งการเตือนตนต้อนรับปีใหม่

          การเตือนตนเองเป็นเรื่องสำคัญมากในการปรับเปลี่ยนชีวิตของเรา โดยเฉพาะในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพราะในปีใหม่อาจมีสิ่งดีงามรอเราอยู่มากมาย แต่ถ้าเราไม่มีการเตรียมตัวเพื่อรับสิ่งที่ดีงามที่จะเข้ามาสู่ชีวิต บางทีสิ่งดีงามเหล่านั้นก็จะผ่านเลยเราไปก็ได้ โอกาสดีๆไม่ได้มีมาบ่อย และเมื่อโอกาสดีมาถึง ปรากฏว่าเราไม่พร้อมที่จะรับสิ่งดีงามที่ผ่านเข้ามาในชีวิต เราจึงตกขบวนรถไฟอยู่เรื่อยไป ดังนั้น ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างนี้ จึงเป็นเวลาที่ดีสำหรับเตรียมตัวให้พร้อม ซักซ้อมให้ดี เข้าไปสู่ชีวิตใหม่ในปีใหม่ อ่านต่อ...


ข่าวเด่น
ไทยเป็นเจ้าภาพวิสาขบูชาโลกปี ๕๙ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินี ๘๔ พรรษา

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ มหาจุฬาฯวังน้อย:  ศาสตราจารย์ ดร. พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และประธานสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก (International Council for Day of Vesak: ICDV) ในฐานะเป็นองค์กร อ่านต่อ » »


ข่าวประชาสัมพันธ์
  รับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙...  
  7 Eleven ร่วมกับ มจร. แสตมป์สร้างวัด สร้างโรงพยาบาล รับบุญ ๒ ต่อ...  
  ‘อธิการบดี มจร’แนะแนวปฏิรูปกิจการพุทธ (เพิ่มไฟล์บันทึกการบรรยาย)...  
  อธิการบดี มจร ปาฐกถาพิเศษ ณ สถาบันสีตะกู เมืองสกาย สหภาพเมียนม่าร์...  
  มจร.เปิดหลักสูตรปริญญาโท และเอก สาขาวิชาสันติศึกษา เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้...    
  ไทยเป็นเจ้าภาพวิสาขบูชาโลกปี ๕๙ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินี ๘๔ พรรษา...
  มจร เข้าร่วมพิธีฌาปนกิจศพ พระภัททันตะ ดร. ชฏิละ อดีตประธานสงฆ์สำนักวิปัสสนามหาสีฯ ...
  พระนิสิตชาวเกาหลีใต้ สถาบันสมทบของ มจร ศรัทธาแรงกล้า มาอุปสมบทแบบเถรวาทไทย...
  รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙...  
  นานาชาติฟังวิธีแก้ “วิกฤตของโลก” โดยพระพรหมบัณฑิต ใน World Buddhist Peace Conference ณ เมียนมาร์...
  แจ้งนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร รุ่นที่ 61 ทุกรูป เพื่อทราบและดำเนินการ...
  มุทิตาสักการะ อาจารย์และเจ้าหน้าที่่คณะพุทธศาสตร์ ได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ...
  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ พระอาจารย์ใหญ่ ดร.พระมหาผ่อง ปิยธโร (สะมาเลิก) พระสังฆราชลาวรูปที่ 4 ...
  แจ้งข่าว เรื่อง ตารางรถเมล์ รับ ส่ง ไปปฏิบัติธรรม ณ เวฬุวัน พุทธมณฑล...
  พระเดชพระคุณเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร มอบปัจจัยอุปถัมภ์โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี 58...
  แจ้งการลงทะเบียนชำระเงินของภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร...
  การสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงหลักสูตรคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ...
  ประชุม "รายงานโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ประจำปี 2558" วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร...
  คณะพุทธศาสตร์ โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านศักยภาพการเขียนและเผยแพร่ผลงานวิลัย ปี ๒๕๕๘...  
  การประชุมพระพุทธศาสนาระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558...  
  บุคลากร วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร เข้าร่วมการสัมมนาหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารด้านการเงินการคลังภาครัฐ e-market - e-bidding" ...  
  คณะพุทธศาสตร์ ยินดีตอนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558...  
  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท - ปริญญาเอก ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ...
  รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙...  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙...  
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙...
  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม...  
  ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในระดับ ปริญญาตรี และปริญญาโท...  
  ประกาศรับสมัครบุคลากร จำนวนหลายอัตรา ด่วน...  
  เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากร มหาวิทยาลัย ตำแหน่งบริหาร และตำแหน่งวิชาการ...  
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัด สำนักงานพระสอนศีลธรรม จำนวน ๑๒ ...  
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย สายปฎิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป...  
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย สายปฎิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป...  
  ประกาศรับสมัคร นักวิชาการการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา...  

บทความ
   Buddhism and Holistic Health... :: Assoc. Prof. Ven. Hansa Dhammahaso, Ph.D.
   STRATEGIC MANAGEMENT IN DISSEMINATING BUDDHISM OF THAI BUDDHIST MISSIONARY MONKS... :: Phra Soravit Duangchai,Ph.D.
   Kalyāṇamitta of Buddhism and Kantian Friendship as Path to Liberation... :: Phramaha Pairat Khienwong6
   การอุดมศึกษา : การศึกษาเพื่อประชาชน (HIGHER EDUCATION : EDUCATION FOR PEOPLE)... :: พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ดร.
   แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ : ปัญหา อุปสรรค การแก้ไขและแนวทางการพัฒนา... :: พระมหาสุทัศน์ นักการเรียน (ติสฺสรวาที) และคณะ
   การปรับตัวในสถานการณ์วิกฤตของชีวิต... :: ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ
   จิตวิทยาการแนะแนวเชิงพุทธ : แนวคิด หลักการและแนวปฏิบัติ ... :: สรวิชญ์ ดวงชัย,ดร.
   No River, No Peace: Buddhism along the Mekong River... :: Dr. Hansa Dhammahaso & Dr. Dion Peoples
   บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามระบอบประชาธิปไตย... :: พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.
   การจัดการความรุนแรงในครอบครัวเชิงพุทธบูรณาการ ... :: ดร. พูนสุข มาศรังสรรค์


ปฏิทินกิจกรรม
วันที่ รายละเอียด
อ่านทั้งหมด
บริการต่างๆของมหาจุฬาฯ
ห้องสมุดออนไลน์นานาชาติ อาคารรับรองอาคันตุกะ ระบบทุนการศึกษา มจรกับการประชุมนานาชาติ สถาบันภาษา โรงเรียนบาลีเตรียม
ประมวลภาพกิจกรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาวะการมีงานทำของนิสิต ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ พระครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน ค่ายวัยใส ใจสะอาด เปรื่องปราชด้วยธรรม 13 ฟอนแห่งชาติ
ระบบงานวิจัย มหาจุฬาฯ อยุธยา การจัดการความรู้ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ รายงานประจำปี วิปัสสนาไทย
โรงเรียนวิถีพุทธ


ระบบทะเบียนนิสิต
อีเมล์มหาวิทยาลัย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคม
ประกันคุณภาพการศึกษา
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การเรียนการสอนออนไลน์
รับสมัครนิสิตใหม่
vesak
 
พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬา
ถ่ายทอดสด
mcutv ทีวีออนไลน์
ธรรมออนไลน์
วิดีโอออนดีมานด์
ดาวน์โหลด
ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิสก์
ระบบวารสารออนไลน์
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
มีเดียไลบรารี่ออนไลน์
แจ้งปัญหา
แจ้งปัญหา
 

 

สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th  โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐