หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


ข้อมูลเรื่อง


มหาวิทยาลัย


การบริหาร

วิชาการ

การวิจัย

หลักสูตรมหาวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

คณะและส่วนงาน

ทำบุญกับมหาจุฬาฯ

งานบริการวิชาการแก่สังคม

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


ข้อมูลสำหรับ

อาจารย์/บุคลากร

นิสิต

สมาคมศิษย์เก่า  สถิติเข้าชมส่วนงาน  
ของวิทยาเขต
คลิ๊กเพื่อเลือกส่วนงาน
กรุงเทพ ฯ
คณะ/บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาเขต
วิทยาลัยสงฆ์
ห้องเรียน
คุณคือผู้เข้าชมลำดับที่
Untitled Document
สารจากอธิการบดี :: พระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักการดำรงชีวิตที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ <อ่านต่อ>

...

ข่าวเด่น
ผู้นำศาสนาเตรียมผนึกกำลังสร้างขันติทางศาสนาในประชาคมอาเซียน

              มหาจุฬาฯ วังน้อย: เมื่อวานนี้ (๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยโครงการหลักสูตรปริญญาโท สาขาสันติศึกษา ได้ตระหนักรู้ และเห็นความสำคัญต่อการอยู่ร่วมกันของศาสนิกต่างๆ อย่างมีขันติธรรม ท่ามกลางความขัดแย้งและความรุนแรงของพลเมืองในประชาคมอาเซียน จึงผนึกกำลังกับองค์กรและหน่วยงานศาสนาต่างๆ จัดประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา อ่านต่อ » »


ข่าวประชาสัมพันธ์
  ผู้นำชาวพุทธทั่วโลกเห็นชอบไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๑๒ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ...  
  มจร.ชูงานวิจัยพุทธแก้ปัญหาทุจริต-สังคม...  
  พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี ตอบปัญหาเรื่องศีลของพระภิกษุ...
  ชมปาฐกถาพิเศษ โดยพระพรหมบัณฑิต ในโอกาสผู้บริหาร มจร เดินทางร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ม.สงฆ์จิ้งเจี๋ย จีน ไต้หวัน...  
  เชิญชมปาฐกถา เรื่อง "รูปแบบแห่งความสมานฉันท์ ที่กลมกลืนบนผืนแผ่นดินไทย" โดยพระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร...
  วิทยาเขตพะเยาจัดอบรมกรอกเกรดออนไลน์ สำหรับอาจารย์ ...
  ผู้บริหารสถาบันสมทบจากประเทศสิงคโปร์ (BCS) เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย...
  ผู้แทน มจร ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารสหภาพพระธรรมทูตไทยในยุโรป...
  สตช.พึ่งพระ!หาแนวปฏิรูปสันติราษฎร์ไทย...
  วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร เปิดรบสมัคร ปริญญาเอก ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๔ ต.ค. ๒๕๕๗...
  ดอกเตอร์ !! สาขาวิชารัฐศาสตร์ ให้บริการวิชาการแก่สังคมด้านรัฐศาสตร์ กับ อบต.เทพราช...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป วันจันทร์ที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป (บุคลากรประจำ) ในวันเสาร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป (อัตราจ้าง) ในวันเสาร์ ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งวิชาการ (อาจารย์ประจำ) ...  
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต กับสำนักงาน ป.ป.ช....
  ประมวลภาพงานสัมมนาถอดบทเรียนวิทยากร-โครงการคุณธรรมสัญจร สนับสนุนโดย อบจ.ฉะเชิงเทรา...
  คณะพุทธศาสตร์ ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน สิงหาคม ปีการศึกษา 2557...
  แจ้งนัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลนโยบายและแผนพัฒนา ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗...
  บุคลากรวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ณ มจร วังน้อย...
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนและปรับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)...
  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ศาสนาเปรียบเทียบ) จัดโครงการคลีนิกวิทยานิพนธ์ ครั้งที่๑ ประจำปี ๒๕๕๗...
  ประกาศมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียน จำนวน ๑๔ รายการ ...
  ประกาศ มจร.วิทยาเขตแพร่ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา พร้อมติดตั้ง...
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...  
  ประกาศ มจร วิทยาเขตสุรินทร์ เรื่องประกวดยื่นซองจัดซื้อครุภัณฑ์ ปี 2557...
  ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗...
  เชิญเสนอราคาจัดจ้างการทำประกันภัยสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย...

บทความวิชาการ
   การปรับตัวในสถานการณ์วิกฤตของชีวิต... :: ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ
   ธรรมเทศนา ธัมมัฏฐกถา พลธัมมกถา และปุญญสิกขากถา... :: พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.
   เรื่องวิพากษ์พุทธปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกระแสอาเซียน... :: พระราชวรเมธี
   อานิสงส์ของการบริจาคอวัยวะตามหลักพระพุทธศาสนา: กรณีการบริจาคไต... :: พระศรีคัมภีรญาณ,รศ.ดร.
   มหาสุบินชาดกกับปรากฏการณ์ในสังคมไทย สังคมโลก... :: พระเทพปริยัติเมธี (สฤษฏิ์ สิริธโร), ผศ.ดร.
   ความสามัคคี สุขา สังฆัสสะ สามัคคี ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะ นำมาซึ่งความสุข... :: พระเมธีธรรมาจารย์
   ตัวแบบวิธีวิทยาว่าด้วยพุทธบูรณาการและพุทธสหวิทยาการ... :: พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.
   พระพุทธศาสนากับศิลปะนวัตกรรม... :: พระครูสิริรัตนานุวัตร,รศ.ดร.
   ทัศนะว่าด้วยระบอบการปกครองที่ดี... :: พระมหากฤษณะ ตรุโณ,ผศ.ดร.
   การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดธรรมราชาตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา... :: พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม), ผศ.ดร.

ปฏิทินกิจกรรม
วันที่ รายละเอียด
อ่านทั้งหมด
บริการต่างๆของมหาจุฬาฯ
ห้องสมุดออนไลน์นานาชาติ อาคารรับรองอาคันตุกะ ระบบทุนการศึกษา มจรกับการประชุมนานาชาติ สถาบันภาษา โรงเรียนบาลีเตรียม
ประมวลภาพกิจกรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาวะการมีงานทำของนิสิต ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ พระครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน ค่ายวัยใส ใจสะอาด เปรื่องปราชด้วยธรรม www.mculinguistics.com
ระบบงานวิจัย มหาจุฬาฯ อยุธยา การจัดการความรู้ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ รายงานประจำปี 13 ฟอนแห่งชาติ


ระบบทะเบียนนิสิต
อีเมล์มหาวิทยาลัย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคม
ประกันคุณภาพการศึกษา
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การเรียนการสอนออนไลน์
รับสมัครนิสิตใหม่
 
พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬา
ถ่ายทอดสด
mcutv ทีวีออนไลน์
ธรรมออนไลน์
วิดีโอออนดีมานด์
ดาวน์โหลด
ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิสก์
มีเดียไลบรารี่ออนไลน์
แจ้งปัญหา
แจ้งปัญหา
 

 

สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th  โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๘๒ ภายใน ๘๐๘๒