หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


ข้อมูลเรื่อง


มหาวิทยาลัย


การบริหาร

วิชาการ

การวิจัย

หลักสูตรมหาวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

คณะและส่วนงาน

ทำบุญกับมหาจุฬาฯ

งานบริการวิชาการแก่สังคม

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


ข้อมูลสำหรับ

อาจารย์/บุคลากร

นิสิต

สมาคมศิษย์เก่า  สถิติเข้าชมส่วนงาน  
ของวิทยาเขต
คลิ๊กเพื่อเลือกส่วนงาน
กรุงเทพ ฯ
คณะ/บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาเขต
วิทยาลัยสงฆ์
ห้องเรียน
Untitled Document
สารจากอธิการบดี :: ธรรมราชา

“แนวคิดเรื่องธรรมราชาในพระพุทธศาสนามีพัฒนาการมาโดยลำดับ เริ่มตั้งแต่จักกวัตติสูตรในพระไตรปิฎก กำหนดให้ธรรมราชาต้องเป็นธรรมาธิปไตยและปฏิบัติธรรม...”<อ่านต่อ


ข่าวเด่น
อธิการบดี มจร แนะใช้ศาสนาลดความขัดแย้งเชื่อมวิถีสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.,ดร.) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กล่าวสัมโมทนียกถาในโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ โดยสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิ อ่านต่อ » »


ข่าวประชาสัมพันธ์
  ผู้นำชาวพุทธทั่วโลกเห็นชอบไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๑๒ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ...  
  พระพรหมบัณฑิตกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ขันติธรรมทางศาสนา...  
  พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี ตอบปัญหาเรื่องศีลของพระภิกษุ...  
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีบรรพชาสามเณร...  
  รางวัลจำนงค์ ทองประเสริฐ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘...
  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศปฏิบัติศาสนากิจกราบอัฐิพระธรรมาจารย์ใหญ่ ดร.ก๊ก กวอง...
  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศเยี่ยมชมวัดหยี่เย่อัน เกาะฮ่องกง...
  ขอเชิญร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นางสวิง วงษ์จำนงค์...
  ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘(๒๒ เม.ย.๕๘) ...
  รายนามบัณฑิตที่สำเร็จกการศึกษา ทุกระดับการศึกษา ประจำปี 2558...  
  หน่วยวิทยบริการ มจร.ชลบุรี วัดใหญ่อินทาราม จัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตก่อนปฏิบัติศาสนกิจ ปัจฉิมนิเทศนิสิตประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗...
  พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด พิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญฉลองปริญญาผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗ ...
  พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๓๕ นำโดย พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ สร้างพระพุทธรูป เสาธง...
  งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๓ การนี้มีพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร เป็นประธานในพิธี...
  รางวัลจำนงค์ ทองประเสริฐ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘...
  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศปฏิบัติศาสนากิจกราบอัฐิพระธรรมาจารย์ใหญ่ ดร.ก๊ก กวอง...
  บรรณารักษ์เข้าร่วมการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดและอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ...
  ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘(๒๒ เม.ย.๕๘) ...
  แจ้งนิสิตคณะพุทธศาสตร์ ที่ไม่ได้เข้าร่วมปฐมนิเทศนิสิตก่อนปฏิบัติศาสนกิจ ต้องเข้าร่วมอีกครั้ง...
  คณะพุทธศาสตร์ แจ้งนัดประชุมผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ...
  ว่าที่บัณฑิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร เข้าร่วมสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ๔ ภาค รุ่นที่ ๖๐ ...
  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิจัยเชิงพุทธบูรณาการ : แนวคิด กระบวนการ และการพัฒนาองค์ความรู้" โดยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์...
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัด วิทยาลัยพระธรรมทูต จำนวน ๔ อัตรา...  
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย สายปฎิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัด วิทยาลัยพระธรรมทูต จำนวน ๒ อัตรา...  
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัด สำนักงานพระสอนศีลธรรม จำนวน ๑๒ ...  
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย สายปฎิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป...
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย สายปฎิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป...
  ประกาศรับสมัคร นักวิชาการการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา...

บทความวิชาการ
   CONCEPT OF GURU: A SPIRITUAL FRIEND (KALYᾹṆAMITTATᾹ)... :: Phramaha Somphong Unyo
   Mind and its Process in the Thought Moment... :: Phramaha Somphong Unyo
   The Monkhood and Laypersons in Thailand... :: Phra Soravit Aphipanyo (Duangchai)
   The Development of Buddhism-Based Models of Youth Violence Behavioral Modification... :: Phra Soravit Aphipanyo (Duangchai)
   สุจริตธรรมในฐานะเครื่องมือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยปัจจุบัน ... :: พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.
   สันติภาพของยุวชนคือจุดเริ่มต้นของสันติภาพในประชาคมอาเซียน... :: พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.
   การปรับตัวในสถานการณ์วิกฤตของชีวิต... :: ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ
   ธรรมเทศนา ธัมมัฏฐกถา พลธัมมกถา และปุญญสิกขากถา... :: พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.
   เรื่องวิพากษ์พุทธปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกระแสอาเซียน... :: พระราชวรเมธี
   อานิสงส์ของการบริจาคอวัยวะตามหลักพระพุทธศาสนา: กรณีการบริจาคไต... :: พระศรีคัมภีรญาณ,รศ.ดร.

ปฏิทินกิจกรรม
วันที่ รายละเอียด
อ่านทั้งหมด
บริการต่างๆของมหาจุฬาฯ
ห้องสมุดออนไลน์นานาชาติ อาคารรับรองอาคันตุกะ ระบบทุนการศึกษา มจรกับการประชุมนานาชาติ สถาบันภาษา โรงเรียนบาลีเตรียม
ประมวลภาพกิจกรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาวะการมีงานทำของนิสิต ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ พระครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน ค่ายวัยใส ใจสะอาด เปรื่องปราชด้วยธรรม 13 ฟอนแห่งชาติ
ระบบงานวิจัย มหาจุฬาฯ อยุธยา การจัดการความรู้ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ รายงานประจำปี วิปัสสนาไทย
โรงเรียนวิถีพุทธ


ระบบทะเบียนนิสิต
อีเมล์มหาวิทยาลัย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคม
ประกันคุณภาพการศึกษา
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การเรียนการสอนออนไลน์
รับสมัครนิสิตใหม่
 
พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬา
ถ่ายทอดสด
mcutv ทีวีออนไลน์
ธรรมออนไลน์
วิดีโอออนดีมานด์
ดาวน์โหลด
ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิสก์
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
มีเดียไลบรารี่ออนไลน์
แจ้งปัญหา
แจ้งปัญหา
 

 

สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th  โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐