หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


ข้อมูลเรื่อง


มหาวิทยาลัย


การบริหาร

วิชาการ

การวิจัย

หลักสูตรมหาวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

คณะและส่วนงาน

ทำบุญกับมหาจุฬาฯ

งานบริการวิชาการแก่สังคม

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


ข้อมูลสำหรับ

อาจารย์/บุคลากร

นิสิต

สมาคมศิษย์เก่า  สถิติเข้าชมส่วนงาน  
ของวิทยาเขต
คลิ๊กเพื่อเลือกส่วนงาน
กรุงเทพ ฯ
คณะ/บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาเขต
วิทยาลัยสงฆ์
ห้องเรียน
Untitled Document
สารจากอธิการบดี :: มจร ๔.๐ ในยุคประเทศไทย ๔.๐

        เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ ธนาคารโลกยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยขึ้นไปอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูง (Upper-middle-income group) เนื่องจากรัฐบาลไทยมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ขึ้นไปอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง ...อ่านต่อ...

ข่าวเด่น
ประธานาธิบดีศรีลังกานิมนต์พระพรหมบัณฑิตพบปะเป็นกรณีพิเศษ ณ ทำเนียบประธานาธิบดี เมืองแคนดี้

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๓๐ น. ภายหลังพิธีปิดงานวิสาขบูชาโลกที่ศรีลังกา พระพรหมบัณฑิต อ่านต่อ » »


ข่าวประชาสัมพันธ์
  พระพรหมบัณฑิต พบกับนายกรัฐมนตรีลี เซียนหลุงของสิงคโปร์และกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีฉลองครบรอบ ๑๐ ปีของวิทยาลัยพุทธศาสนาสิงคโปร์...  
  พิธีเปิดงานวันวิสาขบูชาโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ โดย พลเอก อาชวินทร์ เศวตเศรนี ผู้แทนพระองค์ในสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นประธานเปิดการประชุม...  
  ‘อธิการบดี มจร’แนะแนวปฏิรูปกิจการพุทธ (เพิ่มไฟล์บันทึกการบรรยาย)...  
  ปฏิญญากรุงเทพฯ ๒๕๕๙...  
  พระสังฆราชประทานปริญญาบัตรแก่บาทหลวงคนแรก...
  พระสังฆราชทรงแนะบัณฑิต'มจร'เรียนรู้ให้ลึกซึ้ง...
  พิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๐...
  “สมเด็จพระสังฆราช” ทรงประทานพระโอวาทบัณฑิต มจร...
  กษัตริย์กัมพูชามอบผู้แทน ถวายเครื่องราชฯ 3 พระสงฆ์ผู้บริหาร มจร. ...
  กษัตริย์กัมพูชาพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ถวาย 3 พระสงฆ์ไทย...
  วิธีป้องกันตัวเองจากมัลแวร์ WannaCry / WannaCrypt ...
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และคณะสงฆ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจ้าภาพงานศพคุณแม่สำเนียง พิธิยานุวัฒน์ ...
  เปิดตัว Thai WPS Office ชูจุดเด่น “เข้าถึงง่าย ใช้สะดวก ราคาสบาย”...
  บุคลากรวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ร่วมพิธีรดน้ำศพคุณแม่สำเนียง พิธิยานุวัฒน์ มารดาของ อ.เจตนิพัทธ์ พิธิยานุวัฒน์ ...
  โครงการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560...
  ผู้บริหาร อาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร เข้าร่วมงานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ 15 ...
  สาขาวิชาสังคมศึกษา ประชุมเครือข่ายสถาบันการศึกษา (ภาคกลางตอนล่าง) ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น...
  บุคลากรเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 3 และพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา 2560 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ...
  ผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ 3 และพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก...
  เชิญประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ก่อนออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ...
  ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐...
  ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐...
  ชี้สถานที่และชี้แจงเพิ่มเติมก่อสร้างหมู่กุฏิสงฆ์...
  ชี้สถานที่และชี้แจงเพิ่มเติมก่อสร้างศาลาการเปรียญ...
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ-เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาการเปรียญ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ-เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างหมู่กุฎิสงฆ์ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ...
  (ร่าง) ขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา#(สาระสำคัญของงานจ้างก่อสร้างหมู่กุฏิสงฆ์ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ) ...
  (ร่าง) ขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา#(สาระสำคัญของงานจ้างก่อสร้างศาลาการเปรียญ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ)...
  ประกาศรับสมัครบุคลากร จำนวนหลายอัตรา ด่วน...  
  เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากร มหาวิทยาลัย ตำแหน่งบริหาร และตำแหน่งวิชาการ...  
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัด สำนักงานพระสอนศีลธรรม จำนวน ๑๒ ...  
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย สายปฎิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป...  
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย สายปฎิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป...  
  ประกาศรับสมัคร นักวิชาการการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา...  

บทความ
   พระพุทธศาสนา: ศาสนาแห่งวิภัชชวาที... :: พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.
   จะเจรจา หรือจะรบ จะจบด้วยสันติวิธี หรือรุนแรง... :: พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.
   5th International Buddhist Conclave India – The land of the Buddha... :: พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ดร.
   An Analytical Study of the Factors Causing Sexual Deviation as Depicted in the Buddhist Scriptures... :: Phramaha Nantakorn Piyabhani, Dr.
   การพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนาของชาวพุทธ สาธารณรัฐประชาชนจีน (เซี่ยงไฮ้,หางโจว)... :: พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ดร.
   Buddhism and Holistic Health... :: Assoc. Prof. Ven. Hansa Dhammahaso, Ph.D.
   STRATEGIC MANAGEMENT IN DISSEMINATING BUDDHISM OF THAI BUDDHIST MISSIONARY MONKS... :: Phra Soravit Duangchai,Ph.D.
   Kalyāṇamitta of Buddhism and Kantian Friendship as Path to Liberation... :: Phramaha Pairat Khienwong6
   การอุดมศึกษา : การศึกษาเพื่อประชาชน (HIGHER EDUCATION : EDUCATION FOR PEOPLE)... :: พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ดร.
   แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ : ปัญหา อุปสรรค การแก้ไขและแนวทางการพัฒนา... :: พระมหาสุทัศน์ นักการเรียน (ติสฺสรวาที) และคณะ


ปฏิทินกิจกรรม
วันที่ รายละเอียด
อ่านทั้งหมด
บริการต่างๆของมหาจุฬาฯ
ห้องสมุดออนไลน์นานาชาติ อาคารรับรองอาคันตุกะ ระบบทุนการศึกษา มจรกับการประชุมนานาชาติ สถาบันภาษา โรงเรียนบาลีเตรียม
ประมวลภาพกิจกรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาวะการมีงานทำของนิสิต ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ พระครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน ค่ายวัยใส ใจสะอาด เปรื่องปราชด้วยธรรม 13 ฟอนแห่งชาติ
ระบบงานวิจัย มหาจุฬาฯ อยุธยา การจัดการความรู้ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ รายงานประจำปี วิปัสสนาไทย
โรงเรียนวิถีพุทธ


ระบบทะเบียนนิสิต
อีเมล์มหาวิทยาลัย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคม
ประกันคุณภาพการศึกษา
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การเรียนการสอนออนไลน์
รับสมัครนิสิตใหม่
vesak
 
พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬา
ถ่ายทอดสด
mcutv ทีวีออนไลน์
ธรรมออนไลน์
วิดีโอออนดีมานด์
ดาวน์โหลด
ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิสก์
ระบบวารสารออนไลน์
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
มีเดียไลบรารี่ออนไลน์
แจ้งปัญหา
แจ้งปัญหา
 

 

สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th  โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐