หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


ข้อมูลเรื่อง


มหาวิทยาลัย


การบริหาร

วิชาการ

การวิจัย

หลักสูตรมหาวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

คณะและส่วนงาน

ทำบุญกับมหาจุฬาฯ

งานบริการวิชาการแก่สังคม

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


ข้อมูลสำหรับ

อาจารย์/บุคลากร

นิสิต

สมาคมศิษย์เก่า  สถิติเข้าชมส่วนงาน  
ของวิทยาเขต
คลิ๊กเพื่อเลือกส่วนงาน
กรุงเทพ ฯ
คณะ/บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาเขต
วิทยาลัยสงฆ์
ห้องเรียน
Untitled Document
สารจากอธิการบดี :: พระพุทธศาสนาไทยในกระแสโลก

"พระพุทธศาสนาไทยในกระแสโลก" ปาฐกถาในงาน ๔๐ ปี วัดไทยลอสแองเจลิส ณ วัดไทยลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา <อ่านต่อ>

 


ข่าวเด่น
‘อธิการบดี มจร’แนะแนวปฏิรูปกิจการพุทธ (เพิ่มไฟล์บันทึกการบรรยาย)

พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม อธิการบดีม อ่านต่อ » »


ข่าวประชาสัมพันธ์
  ‘อธิการบดีมจร’แนะแนวปฏิรูปกิจการพุทธ ย้ำ มจรเน้นสอนทั้งพระไตรปิฏกและวิชาชั้นสูง...  
  รายงานพิเศษ : มจร จัดพิธีประสาทปริญญา บรรพชิตสำเร็จการศึกษามากที่สุด...  
  ผู้บริหาร มจร ปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดไทยวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา...  
  ผู้บริหาร มจร ร่วมการประชุมผู้นำศาสนาโลก ประเทศคาซัคสถาน...  
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย กราบสมเด็จพระสังฆราชเทพวงศ์ เพื่อปรึกษางานความร่วมมือทางการศึกษาของคณะสงฆ์กัมพูชา กับ มจร...
  มจร ถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.ด.) แด่ "พระเทพวีราภรณ์ (สีนวล ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙)" ...
  ปฐมนิเทศ ป.บัณฑิตศึกษา รุ่น ๒ ...
  ประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒...
  เปิดรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ...
  ผู้แทนมหาวิทยาลัย มจร ตอบสังคมชัดเจนทางทีวี เรื่อง “มหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย กับสังคมโลกปัจจุบัน”...
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัด วิทยาลัยพระธรรมทูต จำนวน ๔ อัตรา...  
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย สายปฎิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัด วิทยาลัยพระธรรมทูต จำนวน ๒ อัตรา...  
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัด สำนักงานพระสอนศีลธรรม จำนวน ๑๒ ...  
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย สายปฎิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป...  
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย สายปฎิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป...  
  ประกาศรับสมัคร นักวิชาการการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา...  

บทความ


ปฏิทินกิจกรรม
วันที่ รายละเอียด
อ่านทั้งหมด
บริการต่างๆของมหาจุฬาฯ
ห้องสมุดออนไลน์นานาชาติ อาคารรับรองอาคันตุกะ ระบบทุนการศึกษา มจรกับการประชุมนานาชาติ สถาบันภาษา โรงเรียนบาลีเตรียม
ประมวลภาพกิจกรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาวะการมีงานทำของนิสิต ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ พระครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน ค่ายวัยใส ใจสะอาด เปรื่องปราชด้วยธรรม 13 ฟอนแห่งชาติ
ระบบงานวิจัย มหาจุฬาฯ อยุธยา การจัดการความรู้ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ รายงานประจำปี วิปัสสนาไทย
โรงเรียนวิถีพุทธ


ระบบทะเบียนนิสิต
อีเมล์มหาวิทยาลัย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคม
ประกันคุณภาพการศึกษา
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การเรียนการสอนออนไลน์
รับสมัครนิสิตใหม่
vesak
 
พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬา
ถ่ายทอดสด
mcutv ทีวีออนไลน์
ธรรมออนไลน์
วิดีโอออนดีมานด์
ดาวน์โหลด
ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิสก์
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
มีเดียไลบรารี่ออนไลน์
แจ้งปัญหา
แจ้งปัญหา
 

 

สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th  โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐