หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


ข้อมูลเรื่อง


มหาวิทยาลัย


การบริหาร

วิชาการ

การวิจัย

หลักสูตรมหาวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

คณะและส่วนงาน

ทำบุญกับมหาจุฬาฯ

งานบริการวิชาการแก่สังคม

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


ข้อมูลสำหรับ

อาจารย์/บุคลากร

นิสิต

สมาคมศิษย์เก่า  สถิติเข้าชมส่วนงาน  
ของวิทยาเขต
คลิ๊กเพื่อเลือกส่วนงาน
กรุงเทพ ฯ
คณะ/บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาเขต
วิทยาลัยสงฆ์
ห้องเรียน
Untitled Document
สารจากอธิการบดี :: ธรรมราชา

“แนวคิดเรื่องธรรมราชาในพระพุทธศาสนามีพัฒนาการมาโดยลำดับ เริ่มตั้งแต่จักกวัตติสูตรในพระไตรปิฎก กำหนดให้ธรรมราชาต้องเป็นธรรมาธิปไตยและปฏิบัติธรรม...”<อ่านต่อ


ข่าวเด่น
พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มจร. แถลงข่าวการจัดงานวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๒

การแถลงข่าวการจัดงานวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่๑๒ ที่จะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวันที่ ๒๘ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘

อ่านต่อ » »


ข่าวประชาสัมพันธ์
  ผู้นำชาวพุทธทั่วโลกเห็นชอบไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๑๒ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ...  
  รายงานพิเศษ : มจร จัดพิธีประสาทปริญญา บรรพชิตสำเร็จการศึกษามากที่สุด...  
  อธิการบดีประชุมบูรณาการแผนจัดงานวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๑๒...  
  รัฐบาลพร้อมสนับสนุนการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๑๒...  
  สมเด็จวัดปากน้ำวอนผู้นำโลกใช้ศีล5แก้วิกฤติ...  
  วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ครั้งที่ ๑๒...  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๘...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาสันติศึกษา รุ่นที่ ๓...
  "ประกาศ" รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (ส่วนกลาง)...
  สัมภาษณ์ พระพรหมบัณฑิต เนื่องในวันวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๒...
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัด วิทยาลัยพระธรรมทูต จำนวน ๔ อัตรา...  
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย สายปฎิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัด วิทยาลัยพระธรรมทูต จำนวน ๒ อัตรา...  
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัด สำนักงานพระสอนศีลธรรม จำนวน ๑๒ ...  
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย สายปฎิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป...
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย สายปฎิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป...
  ประกาศรับสมัคร นักวิชาการการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา...

บทความวิชาการ
   Buddhist Response to Environmental Degradation Under Conceptual Framework of the Five Niyāma... :: Sanu Mahatthanadull
   “Maha Ghosananda: The Engaged Buddhism in Cambodia”... :: Sanu Mahatthanadull
   คำตอบของพระพุทธศาสนา เรื่องความเสื่อมโทรมทางสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบของนิยาม 5... :: สานุ มหัทธนาดุลย์
   มหาโฆษะนันทะ : พระพุทธศาสนาเพื่อสังคมในประเทศกัมพูชา... :: สานุ มหัทธนาดุลย์
   อุทกภัย : พุทธบูรณาการแนวทางในการบริหารจัดการน้ำที่พึงประสงค์ ในสังคมไทยปัจจุบัน๑... :: สานุ มหัทธนาดุลย์
   บ่วงโซ่ล่ามมนุษย์... :: สานุ มหัทธนาดุลย์
   การศึกษาวิเคราะห์สังโยชน์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท... :: สานุ มหัทธนาดุลย์
   CONCEPT OF GURU: A SPIRITUAL FRIEND (KALYᾹṆAMITTATᾹ)... :: Phramaha Somphong Unyo
   Mind and its Process in the Thought Moment... :: Phramaha Somphong Unyo
   The Monkhood and Laypersons in Thailand... :: Phra Soravit Aphipanyo (Duangchai)

ปฏิทินกิจกรรม
วันที่ รายละเอียด
อ่านทั้งหมด
บริการต่างๆของมหาจุฬาฯ
ห้องสมุดออนไลน์นานาชาติ อาคารรับรองอาคันตุกะ ระบบทุนการศึกษา มจรกับการประชุมนานาชาติ สถาบันภาษา โรงเรียนบาลีเตรียม
ประมวลภาพกิจกรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาวะการมีงานทำของนิสิต ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ พระครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน ค่ายวัยใส ใจสะอาด เปรื่องปราชด้วยธรรม 13 ฟอนแห่งชาติ
ระบบงานวิจัย มหาจุฬาฯ อยุธยา การจัดการความรู้ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ รายงานประจำปี วิปัสสนาไทย
โรงเรียนวิถีพุทธ


ระบบทะเบียนนิสิต
อีเมล์มหาวิทยาลัย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคม
ประกันคุณภาพการศึกษา
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การเรียนการสอนออนไลน์
รับสมัครนิสิตใหม่
vesak
 
พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬา
ถ่ายทอดสด
mcutv ทีวีออนไลน์
ธรรมออนไลน์
วิดีโอออนดีมานด์
ดาวน์โหลด
ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิสก์
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
มีเดียไลบรารี่ออนไลน์
แจ้งปัญหา
แจ้งปัญหา
 

 

สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th  โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐