หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


ข้อมูลเรื่อง


มหาวิทยาลัย


การบริหาร

วิชาการ

การวิจัย

หลักสูตรมหาวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

คณะและส่วนงาน

ทำบุญกับมหาจุฬาฯ

งานบริการวิชาการแก่สังคม

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กฎระเบียบและประกาศ


ข้อมูลสำหรับ

อาจารย์/บุคลากร

นิสิต

สมาคมศิษย์เก่า  สถิติเข้าชมส่วนงาน  
ของวิทยาเขต
คลิ๊กเพื่อเลือกส่วนงาน
กรุงเทพ ฯ
คณะ/บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาเขต
วิทยาลัยสงฆ์
ห้องเรียน
Untitled Document
สารจากอธิการบดี :: มจร ๔.๐ ในยุคประเทศไทย ๔.๐

        เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ ธนาคารโลกยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยขึ้นไปอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูง (Upper-middle-income group) เนื่องจากรัฐบาลไทยมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ขึ้นไปอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง ...อ่านต่อ...

ข่าวเด่น
ประธานาธิบดีศรีลังกานิมนต์พระพรหมบัณฑิตพบปะเป็นกรณีพิเศษ ณ ทำเนียบประธานาธิบดี เมืองแคนดี้

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๓๐ น. ภายหลังพิธีปิดงานวิสาขบูชาโลกที่ศรีลังกา พระพรหมบัณฑิต อ่านต่อ » »


ข่าวประชาสัมพันธ์
  พระพรหมบัณฑิต พบกับนายกรัฐมนตรีลี เซียนหลุงของสิงคโปร์และกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีฉลองครบรอบ ๑๐ ปีของวิทยาลัยพุทธศาสนาสิงคโปร์...  
  พิธีเปิดงานวันวิสาขบูชาโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ โดย พลเอก อาชวินทร์ เศวตเศรนี ผู้แทนพระองค์ในสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นประธานเปิดการประชุม...  
  ‘อธิการบดี มจร’แนะแนวปฏิรูปกิจการพุทธ (เพิ่มไฟล์บันทึกการบรรยาย)...  
  ปฏิญญากรุงเทพฯ ๒๕๕๙...  
  กำหนดการพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร...
  ท่านหม่อมเจ้ามงคล เฉลิมยุคล กรรมการธนาคาร และชาวธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ถวายเครื่องสักการะพระพรหมบัณฑิต ...
  งาน “บุรพปัญญา 70 ปี มหาจุฬา” ปี 2560...
  พิธีเปิดการศึกษา และพิธีทำสามีจิกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๐...
  Inaugurating Education and Paying Respect Ceremony in 2017...
  1st Orientation Meeting of Foreign Students, MCU....
  กำหนดการพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร...
  รอง กต มจร พร้อม รมต วัฒนธรรม หารือเจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตา ณ อินโดนิเซีย...
  ท่านหม่อมเจ้ามงคล เฉลิมยุคล กรรมการธนาคาร และชาวธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ถวายเครื่องสักการะพระพรหมบัณฑิต ...
  รอง กต. มจร สนทนางานอินโดนิเซีย กับ รมต.กระทรวงวัฒนธรรม...
  มุทิตาต่อพระวิเทศปุญญาภรณ์ พระธรรมทูตประเทศสวีเดน รับรางวัลศิษย์เก่า มจร ดีเด่น...
  รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นบุคลากร ตำแหน่งวิชาการ ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชิพและบริหารงานทั่วไป และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (กรกฎาคม 2560)...  
  โครงการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร เรื่องการจัดทำต้นฉบับที่ค้างให้แล้วเสร็จ...
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการกระทำผิดอันเกิดจากประโยชน์ส่วนตนขัดกับประโยชน์ส่วนรวม...
  รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการกับผู้รับผิดชอบสาขาวิชารัฐศาสตร์ เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ ฮ่องกง ...
  ผุ้รับผิดชอบสาขาวิชาพระพุทธศาสนา ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การขอตำแหน่งทางวิชาการ" กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี...
  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร วส. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ...
  ประชุมผู้บริหารและบุคลากรกองวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐...
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอสมุด วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...
  (ร่าง) ขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา_การจ้างก่อสร้างอาคารหอสมุด วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ ...  
  ชี้สถานที่และชี้แจงเพิ่มเติมก่อสร้างหมู่กุฏิสงฆ์...
  ชี้สถานที่และชี้แจงเพิ่มเติมก่อสร้างศาลาการเปรียญ...
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ-เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาการเปรียญ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ-เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างหมู่กุฎิสงฆ์ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ...
  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ปีการศึกษา 60...  
  ประกาศหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย...
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ภาคพิเศษ)...  
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร จัดสอบข้อเขียนสำหรับผู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์(เสาร์-อาทิตย์)...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ภาคพิเศษ)...
  บรรยากาศการสอบคัดเลือก นิสิตใหม่ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ประจำปี 2560...
  ประกาศรับสมัครบุคลากร จำนวนหลายอัตรา ด่วน...  
  เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากร มหาวิทยาลัย ตำแหน่งบริหาร และตำแหน่งวิชาการ...  
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัด สำนักงานพระสอนศีลธรรม จำนวน ๑๒ ...  
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย สายปฎิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป...  
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย สายปฎิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป...  
  ประกาศรับสมัคร นักวิชาการการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา...  

บทความ
   ดึงมหาวิทยาลัยชั้นนำตปท. เปิดในไทยกระทบวิทยาลัยพุทธนานาชาติ?!?!... :: พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.
   5th International Buddhist Conclave India – The land of the Buddha... :: พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ดร.
   An Analytical Study of the Factors Causing Sexual Deviation as Depicted in the Buddhist Scriptures... :: Phramaha Nantakorn Piyabhani, Dr.
   การพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนาของชาวพุทธ สาธารณรัฐประชาชนจีน (เซี่ยงไฮ้,หางโจว)... :: พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ดร.
   Buddhism and Holistic Health... :: Assoc. Prof. Ven. Hansa Dhammahaso, Ph.D.
   STRATEGIC MANAGEMENT IN DISSEMINATING BUDDHISM OF THAI BUDDHIST MISSIONARY MONKS... :: Phra Soravit Duangchai,Ph.D.
   Kalyāṇamitta of Buddhism and Kantian Friendship as Path to Liberation... :: Phramaha Pairat Khienwong6
   การอุดมศึกษา : การศึกษาเพื่อประชาชน (HIGHER EDUCATION : EDUCATION FOR PEOPLE)... :: พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ดร.
   แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ : ปัญหา อุปสรรค การแก้ไขและแนวทางการพัฒนา... :: พระมหาสุทัศน์ นักการเรียน (ติสฺสรวาที) และคณะ
   การปรับตัวในสถานการณ์วิกฤตของชีวิต... :: ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ


ปฏิทินกิจกรรม
วันที่ รายละเอียด
อ่านทั้งหมด
บริการต่างๆของมหาจุฬาฯ
ห้องสมุดออนไลน์นานาชาติ อาคารรับรองอาคันตุกะ ระบบทุนการศึกษา มจรกับการประชุมนานาชาติ สถาบันภาษา โรงเรียนบาลีเตรียม
ประมวลภาพกิจกรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาวะการมีงานทำของนิสิต ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ พระครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน ค่ายวัยใส ใจสะอาด เปรื่องปราชด้วยธรรม 13 ฟอนแห่งชาติ
ระบบงานวิจัย มหาจุฬาฯ อยุธยา การจัดการความรู้ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ รายงานประจำปี วิปัสสนาไทย
โรงเรียนวิถีพุทธ


Rector's Channel
ระบบทะเบียนนิสิต
อีเมล์มหาวิทยาลัย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคม
ประกันคุณภาพการศึกษา
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การเรียนการสอนออนไลน์
รับสมัครนิสิตใหม่
vesak
 
พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬา
ถ่ายทอดสด
mcutv ทีวีออนไลน์
ธรรมออนไลน์
วิดีโอออนดีมานด์
ดาวน์โหลด
ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิสก์
ระบบวารสารออนไลน์
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
มีเดียไลบรารี่ออนไลน์
แจ้งปัญหา
แจ้งปัญหา
 

 

สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th  โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐