หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


ข้อมูลเรื่อง


มหาวิทยาลัย


การบริหาร

วิชาการ

การวิจัย

หลักสูตรมหาวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

คณะและส่วนงาน

ทำบุญกับมหาจุฬาฯ

งานบริการวิชาการแก่สังคม

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กฎระเบียบและประกาศ


ข้อมูลสำหรับ

อาจารย์/บุคลากร

นิสิต

สมาคมศิษย์เก่า  สถิติเข้าชมส่วนงาน  
ของวิทยาเขต
คลิ๊กเพื่อเลือกส่วนงาน
กรุงเทพ ฯ
คณะ/บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาเขต
วิทยาลัยสงฆ์
ห้องเรียน
Untitled Document
สารจากอธิการบดี :: ศาสตร์พระราชา

        ขอนุโมทนาชื่นชมยินดี ในน้ำใจของวิทยากรทั้งหลายที่ได้แสดงปาฐกถาและร่วมอภิปรายเรื่อง"ศาสตร์พระราชาในมิติพระพุทธศาสนา" ที่เพิ่งจบลงไป การปาฐกถาและการอภิปรายเรื่องนี้ถือว่าเป็นของขวัญที่ล้ำค่า ...อ่านต่อ...

ข่าวเด่น
ประเทศไทยจัดวิสาขโลก ครั้งที่ 15 เชิดชูกษัตริย์นักพัฒนา

 

ประเทศไทยจัดวิสาขโลก ครั้งที่ 15 เชิดชูกษัตริย์นักพัฒนา

18-19 กันยายน 2560 มหาจุฬาฯ วังน้อย: คณะกรรมการสมาคมวิสาขบูชาโลก และกรรมการสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ จาก 18 ชาติ นำโดยพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. ป อ่านต่อ » »


ข่าวประชาสัมพันธ์
  พระพรหมบัณฑิต พบกับนายกรัฐมนตรีลี เซียนหลุงของสิงคโปร์และกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีฉลองครบรอบ ๑๐ ปีของวิทยาลัยพุทธศาสนาสิงคโปร์...  
  พิธีเปิดงานวันวิสาขบูชาโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ โดย พลเอก อาชวินทร์ เศวตเศรนี ผู้แทนพระองค์ในสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นประธานเปิดการประชุม...  
  ‘อธิการบดี มจร’แนะแนวปฏิรูปกิจการพุทธ (เพิ่มไฟล์บันทึกการบรรยาย)...  
  ปฏิญญากรุงเทพฯ ๒๕๕๙...  
  ศธ.ตั้ง"บวรศักดิ์-พระมหาหรรษา-บรรจบ"ปฏิรูปสอนพุทธในร.ร.สพฐ....
  "อธิการบดีมจร"ร่วมประชุมจัดงานวิสาขบูชาโลกที่ทำเนียบรัฐบาล...
  สมเด็จพระสังฆราชประทานปริญญาบัตรบัณฑิต...  
  ทึ่งน้องบุ๋มบิ๋มบัณฑิตรั้ว มจร. แม้พิการแต่มุ่งมั่นเรียนจนจบ ป.ตรี ...
  ภรรยาเจ้าสัวไทยเบฟ รับป.พุทธศาสตรดุษฎีฯ มจร ‘ก้อง ห้วยไร่-บัวขาว’ รับเข็ม...
  พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้โอวาทงาน พิธีประสาทปริญญา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ...  
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเข้าร่วมการรับฟังคำชี้แจงของเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี...
  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว...
  "รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร"แนะบูรณาการเขียนข่าวกับงานประชาสัมพันธ์"...
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำตารางเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561...
  ผู้รับผิดชอบสาขาวิชาสังคมศึกษา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย...
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร จัดประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2561...
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดจำหน่ายสินค้าและบริหารร้านค้าในงานประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๑ ...
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างรื้อและย้ายป้ายโครงเหล็กด้านหน้ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid...
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องกิจการต่างประเทศ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร...
  ประกาศ "ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"...
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงานพร้อมติดตั้ง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยูยา...
  รับสมัครผู้เข้าศึกษา หลักสูตรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑...
  รับสมัครผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๕ ปี) คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑...  
  รับสมัครผู้เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑...  
  ประกาศรับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 5...
  คณะครุศาสตร์ รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ...
  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์...  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ ๑/๖๑...  
  ประกาศรับสมัครบุคลากร จำนวนหลายอัตรา ด่วน...  
  เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากร มหาวิทยาลัย ตำแหน่งบริหาร และตำแหน่งวิชาการ...  
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัด สำนักงานพระสอนศีลธรรม จำนวน ๑๒ ...  
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย สายปฎิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป...  
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย สายปฎิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป...  

บทความ
   พลังนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ : พลังการทำงานและจิตวิญญาณเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมต้นแบบการเรียนรู้ สู่ความเป็นบัณฑิตตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย... :: กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
   เพชรดีต้องผ่านการเจียระไน... :: พุธทรัพย์ มณีศรี
   พัฒนาความรู้ ควบคู่การปฏิบัติงานจริง... :: พุธทรัพย์ มณีศรี
   ศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ตามดู รู้ทัน... :: พุธทรัพย์ มณีศรี
   ฟังด้วยหู ดูด้วยตา ศรัทธาก็จะเกิด... :: พุธทรัพย์ มณีศรี
   พระธรรมทูต : ผู้แทนของพระพุทธเจ้าในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา... :: พุธทรัพย์ มณีศรี
   ๖ เทคนิคการสอนนิสิตนานาชาติอย่างมีประสิทธิภาพด้วยทฤษฎี ABL... :: ดร.สานุ มหัทธนาดุลย
   ๙ เทคนิคการเขียนข้อเสนอการวิจัยเพื่อพิชิตทุนอุดหนุนการวิจัยระดับชาติ... :: ดร.สานุ มหัทธนาดุลย
   THE ROLE OF BUDDHIST MONK ON CONFLICT RESOLUTION IN THAI SOCIETY... :: Phra Weearasak Jayadhammo (Tah Suwannawong)
   การเผยแผ่พระพุทธศาสนายุคดิจิทัลของพระธรรมทูตไทยในประเทศนอร์เวย์... :: พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ดร.


ปฏิทินกิจกรรม
วันที่ รายละเอียด
อ่านทั้งหมด
บริการต่างๆของมหาจุฬาฯ
ห้องสมุดออนไลน์นานาชาติ อาคารรับรองอาคันตุกะ ระบบทุนการศึกษา มจรกับการประชุมนานาชาติ สถาบันภาษา โรงเรียนบาลีเตรียม
ประมวลภาพกิจกรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาวะการมีงานทำของนิสิต ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ พระครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน ค่ายวัยใส ใจสะอาด เปรื่องปราชด้วยธรรม 13 ฟอนแห่งชาติ
ระบบงานวิจัย มหาจุฬาฯ อยุธยา การจัดการความรู้ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ รายงานประจำปี วิปัสสนาไทย
โรงเรียนวิถีพุทธ


Rector's Channel
ระบบทะเบียนนิสิต
อีเมล์มหาวิทยาลัย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคม
ประกันคุณภาพการศึกษา
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การเรียนการสอนออนไลน์
รับสมัครนิสิตใหม่
vesak
 
พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬา
ถ่ายทอดสด
mcutv ทีวีออนไลน์
ธรรมออนไลน์
วิดีโอออนดีมานด์
MCU e-Book
ดาวน์โหลด
ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิสก์
ระบบวารสารออนไลน์
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
มีเดียไลบรารี่ออนไลน์
แจ้งปัญหา
แจ้งปัญหา
 

 

สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th  โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐