หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


ข้อมูลเรื่อง


มหาวิทยาลัย


การบริหาร

วิชาการ

การวิจัย

หลักสูตรมหาวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรนานาชาติ

คณะและส่วนงาน

ทำบุญกับมหาจุฬาฯ

งานบริการวิชาการแก่สังคม

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


ข้อมูลสำหรับ

อาจารย์/บุคลากร

นิสิต

สมาคมศิษย์เก่า  สถิติเข้าชมส่วนงาน  
ของวิทยาเขต
คลิ๊กเพื่อเลือกส่วนงาน
กรุงเทพ ฯ
คณะ/บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาเขต
วิทยาลัยสงฆ์
ห้องเรียน
คุณคือผู้เข้าชมลำดับที่
Untitled Document
สารจากอธิการบดี :: สภาสากลวันวิสาขบูชาโลกเป็นที่ปรึกษาพิเศษ ECOSOC

 สภาสากลวันวิสาขบูชาโลก เป็นที่ปรึกษาพิเศษของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ  <<อ่านต่อ>>                                                                   ...


ข่าวเด่น
มจร บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ

มหาจุฬาฯ วังน้อย (6 เมษายน 2557) พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้ อ่านต่อ » »


ข่าวประชาสัมพันธ์
  สงฆ์นานาชาติชู'สมเด็จเกี่ยว'ทำพุทธโลกเข้มแข็ง...  
  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557...  
  พระธรรมทูต๒นิกายเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระเทพฯที่อินเดีย...  
  ปริญญาโท สันติศึกษา เปิดรับสมัครอบ ๒ ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๒๐ พฤษภาคม ๕๗ ...  
  คณะชาวพุทธประเทศญี่ปุ่นถวายสังฆทานแด่พระพรหมบัณฑิต...
  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มจร...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย...
  ประชาสัมพันธ์:ประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมระดับชาติ “วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔”...
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๕๗...  
  มจร บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ...
  แจ้งอนุทินการปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๐ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร...
  นิมนต์/เรียนเชิญ นิสิตคณะพุทธศาสตร์ รุ่น 59 ทุกท่าน ขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์...
  งานชาตกาล 100 ปี พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ ...
  แจ้งข่าวการถึงแก่กรรม นายชม ประทุมฝาง บิดาพระสุทิน เขมวํโส บุคลากรกองวิชาการ และขอเชิญร่วมเป็นภาพ...
  ศิษยานุศิษย์พระมหาประนอม ธมฺมวิริโย สานต่อกองทุนวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร...
  วันนี้ (๒๐ ก.พ.๒๕๕๗) คณะผู้บริหารองค์การส่วนท้องถิ่น จ.ราชบุรี ได้เดินทางมาร่วมสัมมนา เกี่ยวกับการศึกาษาดูงานด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ...
  เรียน/เจริญพร คณะกรรมการกำกับดูแลนโยบายและแผนพัฒนา วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร เข้าประชุม...
  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "องค์ความรู้ มคอ.และการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย"...
  ขอเรียนเชิญผู้บริการคณาจารย์เจ้าหน้าที่ วิทยาเขตสุรินทร์ ประชุม ๒๖ มี.ค. ๕๗ ณ ห้อง ๑๓๖ เวลา ๑๓.๐๐ น....
  คณะทำงานบริหารความสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗...
  คณะทำงานบริหารความสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗...  
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประชุมพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย...
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยและงานจราจร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาทำความสะอาดอาคารมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารหอประชุมวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...
  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดฯ ...
  ร่างขอบเขตของงานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารหอประชุมวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...
  สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๕ เครื่อง โดยวิธีสอบราคา...

บทความวิชาการ
   พระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่: ตัวแบบวิธีวิทยาว่าด้วยพุทธบูรณาการและพุทธสหวิทยาการ... :: พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.
   แนวโน้มบทบาทพระสงฆ์กับการเมืองไทยในสองทศวรรษหน้า (๒๕๕๖-๒๕๗๖)... :: พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.
   มัชฌิมวิถี: สันติวิธีวิถีพุทธ... :: พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.
   สันติวิธีตามแนววิถีธรรม... :: รองศาสตราจารย์ประณต นันทิยะกุล
   รูปแบบและกระบวนการจัดการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:กระบวนการเปลี่ยนแปลง “เส้นทางบุญ “สู่” เส้นทางธรรม”... :: ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉมและคณะ
   ธรรมราชา... :: พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.
   วิเคราะห์อายุสสธรรม ๕: หลักธรรมที่ช่วยให้อายุยืน ๕ ประการ ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท... :: พระมหาทวี มหาปญฺโญ
   สันติคาม (Peace Village): จากหมู่บ้านสันติสุขสู่สันติสุขของสังคมไทย... :: พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.
   ผลของการสร้างเสริมความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมตามแนวพุทธให้กับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา... :: อัญชลี โอ่งเจริญ และคณะ
   การวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวคิดเรื่องปฏิสนธิวิญญาณตามหลักปฏิจจสมุปบาทของนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาเถรวาทกับหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ... :: ภูริทัต ศรีอร่าม และคณะ

ปฏิทินกิจกรรม
วันที่ รายละเอียด
๐๑ ม.ค.-๑๐ พ.ค. ๒๕๕๗ วันรับสมัครเรียนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557...
อ่านทั้งหมด
บริการต่างๆของมหาจุฬาฯ
ห้องสมุดออนไลน์นานาชาติ อาคารรับรองอาคันตุกะ ระบบทุนการศึกษา มจรกับการประชุมนานาชาติ สถาบันภาษา โรงเรียนบาลีเตรียม
ประมวลภาพกิจกรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาวะการมีงานทำของนิสิต ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ พระครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน ค่ายวัยใส ใจสะอาด เปรื่องปราชด้วยธรรม www.mculinguistics.com
ระบบงานวิจัย มหาจุฬาฯ อยุธยา การจัดการความรู้ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ รายงานประจำปี 13 ฟอนแห่งชาติ


ระบบทะเบียนนิสิต
อีเมล์มหาวิทยาลัย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคม
ประกันคุณภาพการศึกษา
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การเรียนการสอนออนไลน์
รับสมัครนิสิตใหม่
 
พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬา
ถ่ายทอดสด
mcutv ทีวีออนไลน์
ธรรมออนไลน์
วิดีโอออนดีมานด์
ดาวน์โหลด
ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิสก์
มีเดียไลบรารี่ออนไลน์
แจ้งปัญหา
แจ้งปัญหา
แจ้งปัญหา
 

 

สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th  โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๘๒ ภายใน ๘๐๘๒