หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


ข้อมูลเรื่อง


มหาวิทยาลัย


การบริหาร

วิชาการ

การวิจัย

หลักสูตรมหาวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

คณะและส่วนงาน

ทำบุญกับมหาจุฬาฯ

งานบริการวิชาการแก่สังคม

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


ข้อมูลสำหรับ

อาจารย์/บุคลากร

นิสิต

สมาคมศิษย์เก่า  สถิติเข้าชมส่วนงาน  
ของวิทยาเขต
คลิ๊กเพื่อเลือกส่วนงาน
กรุงเทพ ฯ
คณะ/บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาเขต
วิทยาลัยสงฆ์
ห้องเรียน
Untitled Document
สารจากอธิการบดี :: ธรรมกถาที่ราชประสงค์

"ธรรมกถาที่ราชประสงค์" พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) แสดงในโอกาสที่คณะรัฐบาล กรุงเทพมหานคร และประชาคมราชประสงค์ประกอบพิธีทำบุญ ๕ ศาสนา ณ มณฑลพิธีหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

    << อ่านต่อ>>

 


ข่าวเด่น
เปิดโควตาสมณศักดิ์สำหรับมหาวิทยาลัยสงฆ์ ๒ แห่ง

เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อ.พุทธมณฑล อ่านต่อ » »


ข่าวประชาสัมพันธ์
  ‘อธิการบดีมจร’แนะแนวปฏิรูปกิจการพุทธ ย้ำ มจรเน้นสอนทั้งพระไตรปิฏกและวิชาชั้นสูง...  
  7 Eleven ร่วมกับ มจร. แสตมป์สร้างวัด สร้างโรงพยาบาล รับบุญ ๒ ต่อ...  
  ‘อธิการบดี มจร’แนะแนวปฏิรูปกิจการพุทธ (เพิ่มไฟล์บันทึกการบรรยาย)...  
  เกลี้ยงแผงไต้หวัน!เปิดตัวหนังสือ'ธรรมราชา' ภาคภาษาจีน ของพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร อธิการบดี...  
  สถาบันภาษามหาจุฬาฯ เปิดสอนภาษาเวียดนามและภาษาพม่าเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน...
  รอง ฯ กต. ประชุมคณะกรรมการจัดสรรและคัดเลือกผู้รับทุน...
  เชิญร่วมงานถวายทุนการศึกษากองทุนพระพรหมบัณฑิต...
  มจร ประชุมคณะกรรมการสถาบันสมทบ SIBA ศรีลังกา ...
  ผู้บริหารสถาบันสมทบดองกุกชอนบอบเข้าพบรองอธิการบดี...
  บทธรรมกถาของพระพรหมบัณฑิต ณ ราชประสงค์...
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงมุทิตากับ พระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ (ปญฺญาธโร) เจ้าอาวาสวัดสมานรัตนาราม...
  นิสิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ต้องเข้าทำการประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนทุกวิชาที่นิสิตเรียนในแต่ละภาคการศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่่ ๒/๒๕๕๗ นี้...
  มหาเถรตั้งผู้แทนคุยวธ.ปัญหาวัดกัลยาฯ...
  Students also can down load timetable here academic year 2015...
  ขอเชิญนิสิต นักศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมงาน มหกรรมส่งเสริมศีลธรรมฯ...
  การแสดงในพิธีเปิดงานวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๑๒...  
  บุคลากร วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร เข้าร่วมการสัมมนาหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารด้านการเงินการคลังภาครัฐ e-market - e-bidding" ...
  คณะพุทธศาสตร์ ยินดีตอนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558...
  คณะพุทธศาสตร์ นัดประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับคณะปี2558...
  แจ้งผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะพุทธศาสตร์ ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม ประจำปี2558...
  แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘...  
  คณะพุทธศาสตร์ ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดทำรายงานSARปีการศึกษา2557...  
  เรื่อง ส่งรายงานผลการปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๑ (สำหรับนิสิตคณะครุศาสตร์)...
  ประกาศ กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี เรื่อง ส่งรายงานผลการปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งที่ ๑ รุ่นที่ ๖๑ (ส่วนกลาง)...
  กำหนดการรับสมัครนิสิตระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ภาคพิเศษ)...  
  เปิดรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ...  
  คณะพุทธศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา ประจำปี 2558...  
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร...  
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัด วิทยาลัยพระธรรมทูต จำนวน ๔ อัตรา...  
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย สายปฎิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัด วิทยาลัยพระธรรมทูต จำนวน ๒ อัตรา...  
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัด สำนักงานพระสอนศีลธรรม จำนวน ๑๒ ...  
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย สายปฎิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป...  
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย สายปฎิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป...  
  ประกาศรับสมัคร นักวิชาการการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา...  

บทความ


ปฏิทินกิจกรรม
วันที่ รายละเอียด
อ่านทั้งหมด
บริการต่างๆของมหาจุฬาฯ
ห้องสมุดออนไลน์นานาชาติ อาคารรับรองอาคันตุกะ ระบบทุนการศึกษา มจรกับการประชุมนานาชาติ สถาบันภาษา โรงเรียนบาลีเตรียม
ประมวลภาพกิจกรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาวะการมีงานทำของนิสิต ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ พระครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน ค่ายวัยใส ใจสะอาด เปรื่องปราชด้วยธรรม 13 ฟอนแห่งชาติ
ระบบงานวิจัย มหาจุฬาฯ อยุธยา การจัดการความรู้ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ รายงานประจำปี วิปัสสนาไทย
โรงเรียนวิถีพุทธ


ระบบทะเบียนนิสิต
อีเมล์มหาวิทยาลัย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคม
ประกันคุณภาพการศึกษา
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การเรียนการสอนออนไลน์
รับสมัครนิสิตใหม่
vesak
 
พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬา
ถ่ายทอดสด
mcutv ทีวีออนไลน์
ธรรมออนไลน์
วิดีโอออนดีมานด์
ดาวน์โหลด
ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิสก์
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
มีเดียไลบรารี่ออนไลน์
แจ้งปัญหา
แจ้งปัญหา
 

 

สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th  โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐