หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


ข้อมูลเรื่อง


มหาวิทยาลัย


การบริหาร

วิชาการ

การวิจัย

หลักสูตรมหาวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

คณะและส่วนงาน

ทำบุญกับมหาจุฬาฯ

งานบริการวิชาการแก่สังคม

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


ข้อมูลสำหรับ

อาจารย์/บุคลากร

นิสิต

สมาคมศิษย์เก่า  สถิติเข้าชมส่วนงาน  
ของวิทยาเขต
คลิ๊กเพื่อเลือกส่วนงาน
กรุงเทพ ฯ
คณะ/บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาเขต
วิทยาลัยสงฆ์
ห้องเรียน
Untitled Document
สารจากอธิการบดี :: ธรรมกถาที่ราชประสงค์

"ธรรมกถาที่ราชประสงค์" พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) แสดงในโอกาสที่คณะรัฐบาล กรุงเทพมหานคร และประชาคมราชประสงค์ประกอบพิธีทำบุญ ๕ ศาสนา ณ มณฑลพิธีหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

    << อ่านต่อ>>

 


ข่าวเด่น
ผลตรวจประเมินคุณภาพมหาจุฬาฯ คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับดี

เมื่อ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะกรรมการต อ่านต่อ » »


ข่าวประชาสัมพันธ์
  ไทยเป็นเจ้าภาพวิสาขบูชาโลกปี ๕๙ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินี ๘๔ พรรษา...  
  7 Eleven ร่วมกับ มจร. แสตมป์สร้างวัด สร้างโรงพยาบาล รับบุญ ๒ ต่อ...  
  ‘อธิการบดี มจร’แนะแนวปฏิรูปกิจการพุทธ (เพิ่มไฟล์บันทึกการบรรยาย)...  
  ภูฏานจัดประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องความสุขมวลรวมประชาชาติ...  
  พิธีทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๘...
  พิธีบำเพ็ญกุศลครบ ๑ปี ของ Most Venerable Kok Kwong โดยมี พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. เป็นประธาน...
  ทอดกฐินสามัคคี อนุสรณ์ อายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ...
  ผลตรวจประเมินคุณภาพมหาจุฬาฯ คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับดี...
  การประชุมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย...
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จัดพิธีมอบโล่รางวัล ...
  แจ้งการลงทะเบียนชำระเงินของภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร...
  ตารางการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ไม่เป็นทางการ...
  แจ้งการส่งรายงานการปฏิบัติศาสนกิจครั้งที่ ๑ (๖ เดือนแรก) วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร...
  DHAMMA FINEDAY เทปพิเศษกำลังใจแด่วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร เนื่องในงานจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และถวายผ้าป่าเพื่อสนับสนุนการทำงานเพื่อการศึกษาโดยคณะสงฆ์วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร...
  แจ้งข่าว การมรณภาพ ของพระนิสิต ป.โท สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ...
  แจ้งข่าว การมรณภาพ ของพระนิสิต ป.ตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ ...
  ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในระดับ ปริญญาตรี และปริญญาโท...
  เรื่อง ส่งรายงานผลการปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๑ (สำหรับนิสิตคณะครุศาสตร์)...  
  ประกาศ กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี เรื่อง ส่งรายงานผลการปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งที่ ๑ รุ่นที่ ๖๑ (ส่วนกลาง)...  
  กำหนดการรับสมัครนิสิตระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ภาคพิเศษ)...  
  เปิดรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ...  
  คณะพุทธศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา ประจำปี 2558...  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ...  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนในวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘...  
  เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากร มหาวิทยาลัย ตำแหน่งบริหาร และตำแหน่งวิชาการ...  
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัด วิทยาลัยพระธรรมทูต จำนวน ๔ อัตรา...  
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย สายปฎิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัด วิทยาลัยพระธรรมทูต จำนวน ๒ อัตรา...  
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัด สำนักงานพระสอนศีลธรรม จำนวน ๑๒ ...  

บทความ
   Kalyāṇamitta of Buddhism and Kantian Friendship as Path to Liberation... :: Phramaha Pairat Khienwong6
   การอุดมศึกษา : การศึกษาเพื่อประชาชน (HIGHER EDUCATION : EDUCATION FOR PEOPLE)... :: พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ดร.
   แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ : ปัญหา อุปสรรค การแก้ไขและแนวทางการพัฒนา... :: พระมหาสุทัศน์ นักการเรียน (ติสฺสรวาที) และคณะ
   การปรับตัวในสถานการณ์วิกฤตของชีวิต... :: ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ
   จิตวิทยาการแนะแนวเชิงพุทธ : แนวคิด หลักการและแนวปฏิบัติ ... :: สรวิชญ์ ดวงชัย,ดร.
   No River, No Peace: Buddhism along the Mekong River... :: Dr. Hansa Dhammahaso & Dr. Dion Peoples
   บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามระบอบประชาธิปไตย... :: พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.
   การจัดการความรุนแรงในครอบครัวเชิงพุทธบูรณาการ ... :: ดร. พูนสุข มาศรังสรรค์
   ผู้นำกับการใช้วาจาในการบริหารงานอย่างสร้างสรรค์... :: พระปลัดสมชาย ปโยโค (ดำเนิน),ดร.
   ศีล : พุทธวิธีปลุกจิตสำนึกแก้ปัญหาวินัยจราจร... :: ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์


ปฏิทินกิจกรรม
วันที่ รายละเอียด
อ่านทั้งหมด
บริการต่างๆของมหาจุฬาฯ
ห้องสมุดออนไลน์นานาชาติ อาคารรับรองอาคันตุกะ ระบบทุนการศึกษา มจรกับการประชุมนานาชาติ สถาบันภาษา โรงเรียนบาลีเตรียม
ประมวลภาพกิจกรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาวะการมีงานทำของนิสิต ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ พระครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน ค่ายวัยใส ใจสะอาด เปรื่องปราชด้วยธรรม 13 ฟอนแห่งชาติ
ระบบงานวิจัย มหาจุฬาฯ อยุธยา การจัดการความรู้ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ รายงานประจำปี วิปัสสนาไทย
โรงเรียนวิถีพุทธ


ระบบทะเบียนนิสิต
อีเมล์มหาวิทยาลัย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคม
ประกันคุณภาพการศึกษา
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การเรียนการสอนออนไลน์
รับสมัครนิสิตใหม่
vesak
 
พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬา
ถ่ายทอดสด
mcutv ทีวีออนไลน์
ธรรมออนไลน์
วิดีโอออนดีมานด์
ดาวน์โหลด
ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิสก์
ระบบวารสารออนไลน์
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
มีเดียไลบรารี่ออนไลน์
แจ้งปัญหา
แจ้งปัญหา
 

 

สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th  โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐