ผศ.ดร.พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส
 
อยู่อย่างไรให้ใจเป็นสุข
บทบาทพระสงฆ์
หลักการและเครื่องมือจัดการความขัดแย้ง
ความรู้เบื้องต้นความขัดแย้ง
ความรู้เบื้องต้นสันติวิธี
การจัดการความรู้ KM มหาจุฬาฯ
มองมุมใหม่ พระมหาหรรษา