หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
ปฏิทินกิจกรรม


หมวดหมู่
หน้าแรก
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
กิจกรรมสงฆ์
กิจกรรมเว็บไซต์กลาง

หน้าแรก » กิจกรรมเว็บไซต์กลาง

 

กิจกรรม วันที่

กำหนดการชี้แจงคำขอตั้งงบประมาณ ส่วนกลาง 6-9-2553

ปฏิทินกิจกรรมการเผยแผ่ศีลธรรมนำธรรมะสู่สังคม ฝ่ายบริการฝึกอบรม มจร. ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 1-10-2553

ฝ่ายบริการฝึกอบรม มจร. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘ ค่าย ๘ ภูมิภาค 4-11-2553

ปฏิทินกิจกรรมการเผยแผ่ศีลธรรมนำธรรมะสู่สังคม เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ฝ่ายบริการฝึกอบรม มจร. 10-11-2553

ปฏิทินกิจกรรมการเผยแผ่ศีลธรรมนำธรรมะสู่สังคม เดือนธันวาคม ๒๕๕๓ ฝ่ายบริการฝึกอบรม 14-12-2553

ปฏิทินการเผยแผ่ศีลธรรมนำธรรมะสู่สังคม เดือนมกราคม ๒๕๕๔ ฝ่ายบริการฝึกอบรม 5-1-2554

โครงการอบรมทางวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"เทคนิคการทำวิจัยและให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์" 26-3-2554

หลักสูตร พธ.ด. สาขาพุทธบริหารการศึกษา รับสมัคร ๑ พ.ค.-๑๐ ก.ค.๕๕ 1-5-2555

 

 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕