หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
ปฏิทินกิจกรรม


หมวดหมู่
หน้าแรก
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
กิจกรรมสงฆ์
กิจกรรมเว็บไซต์กลาง

หน้าแรก » กิจกรรมมหาวิทยาลัย

 

กิจกรรม วันที่

การอบรมบุคลากรใหม่ ประจำปี ๒๕๔๙ 28-7-2549

กำหนดการปฏิบัติธรรม สำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๒ 7-12-2549

ประชุมคณะกรรมการนานาชาติ เตรียมการจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ 12-12-2549

การฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙ 16-12-2549

รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับ ป.โท-เอก ปีการศึกษา '๕๐ 20-12-2549

ปฏิทินการพัฒนานักวิจัย ปี 50 12-1-2550

สัมมนา"รัฐธรรมนูญที่พึงปรารถนาในมุมมองของชาวพุทธ" 3-2-2550

กำหนดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน นิสิตปริญญาเอก 11-3-2550

กำหนดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน นิสิตป.โท ครั้งที่ ๑-๕๐ 31-3-2550

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ รับสมัครอบรมนักจัดรายการวิทยุ รุ่นที่ ๑๔ 16-7-2550

โครงการพัฒนาคณาจาร์และเจ้าหน้าที่เป็นนักวิจัย 8-8-2550

กำหนดรับสมัครนิสิตใหม่สาขาปรัชญา(คฤหัสถ์) ภาคพิเศษ 10-8-2550

พัฒนาบุคลากรด้านวิจัย 13-8-2550

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 25-8-2550

สัมมนา"พระพุทธศาสนากับกฎหมาย: เกื้อกูลหรือขัดแย้ง" 15-9-2550

กำหนดสอบวัดผลภาคการศึกษา ที่ ๑/๒๕๕๐ 2-10-2550

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ 4-10-2550

ประชุมเสวนานโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยปีงบประมาณ ๒๕๕๒ 8-10-2550

การทำข้อตกลงความร่วมมือทางการทำวิจัย 15-10-2550

สัมมนาผลการวิจัย 20-10-2550

สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง "การศึกษาปัญหาเรื่องการเสื่อมสูญของภิกษุณีในพระพุทธศาสนาเถรวาท" 1-12-2550

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและมอบโล่เชิดชูเกียรติคนดีศรีเมืองแพร่และพ่อดีเด่นแห่งปี 7-12-2550

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ 15-12-2550

รับสมัครอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา 23-1-2551

ประชุมโครงการวิจัยปี ๕๑ 4-2-2551

รับสมัครเจ้าหน้าที่ (สรรหา) 21-4-2551

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ 30-5-2551

สัมมนาคณาจารย์ เพื่อรวบรวมเนื้อหารายวิชา และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 3-6-2551

อบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ 23-6-2551

สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษนิสิตปริญญาเอก ครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ 11-7-2551

ประชุมเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกข้อสอบกลาง มจร 14-8-2551

สัมมนา เรื่อง"การไหว้พระพุทธรูป : มุมมองศาสนาและปรัชญา" 4-9-2551

กำหนดสอบวัดผล ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๑ 8-10-2551

คณะครุศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ 15-11-2551

ประชุมเขียนบทความวิจัย 23-11-2551

บำเพ็ญกุศลวันบูรพาจารย์และปฏิบัติธรรมรำลึกคุณ"พระพรหมคุณาภรณ์"(พุ่ม กิตฺติสารเถร) 23-12-2551

สัมมนา "ข้อกำหนดของทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์" 12-2-2552

สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษาที่ ๒/๕๑ 27-2-2552

สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๑ 21-3-2552

ปฐมนิเทศเปิดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 18-5-2552

วันลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2552 20-5-2552

รับสมัครพระภิกษุ-สามเณร และคฤหัสถ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี -โท-เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ 1-1-2553

ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลนโยบายและแผน 23-2-2553

ประชุมตรวจรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 25-2-2553

สัมภาษณ์อาสาสมัครช่วยงานวิสาขบูชาโลกรุ่นที่ ๒ 3-4-2553

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ 20-4-2553

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทส จัดอบรมผู้ดูแลเว็บไซต์ส่วนงาน Webadmin 29-4-2553

ปฏิทินการเผยแผ่ศีลธรรมนำธรรมะสู่สังคม เดือนกันยายน ๒๕๕๔ ฝ่ายบริการฝึกอบรม 8-9-2554

สอบวัดผลการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ภาคที่ ๑ 29-9-2554

กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ภาคการศึกษาที่๑/๒๕๕๕ 3-6-2555

 

 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕