หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
ภายในระบบ
หลักสูตร
รายละเอียดประจำวิชา
เอกสารประกอบการสอน
ตำราวิชาการ
บทความวิชาการ

บทความทางวิชาการ » พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร.
 
พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร.
 
อิทธิพลของลัทธิเต๋าที่มีต่อพระพุทธศาสนานิกายเซ็น พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร
หลักการตีความในพระพุทธศาสนา พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร
หลักการตีความในเนตติปกรณ์ และเปฏโกปเทส พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ผู้แปล
สันโดษกับความรับผิดชอบต่อสังคม พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร
ศาสตร์แห่งการตีความแนวพุทธ พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ผู้แปล
วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในสังคมยุคใหม่ พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร
“ราหูอมจันทร์” ในพระไตรปิฎกควรตีความอย่างไร ? พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร
ภาษากับการตีความในพระพุทธศาสนา พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร
พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร
บทบาทของทิฏฐิในการชี้นำชีวิตและสังคม พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร
การตีความพระสูตรมหายาน พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร
ปัญหาเรื่องกรรมกับอนัตตาในพระพุทธศาสนา พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร
แนวคิดเรื่อง “จิตเท่านั้นมีอยู่” ของพระพุทธศาสนานิกายโยคาจาร พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร
การตีความพระพุทธศาสนาในประเทศจีน พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร
 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕