หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
ภายในระบบ
หลักสูตร
รายละเอียดประจำวิชา
เอกสารประกอบการสอน
ตำราวิชาการ
บทความวิชาการ

บทความทางวิชาการ » ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม
 
ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม
 
รูปแบบและกระบวนการจัดการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:กระบวนการเปลี่ยนแปลง “เส้นทางบุญ “สู่” เส้นทางธรรม” ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉมและคณะ
แม่ชีกับสภาพปัญหาและโอกาส ในการเข้าถึงอุดมศึกษาที่จัดโดยคณะสงฆ์ไทย ดร. แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม
ปัญหาความซับซ้อนของขั้นตอนการบวชเป็นภิกษุณี ดร. แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม
พระพุทธศาสนาในเซินเจิ้น: มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม
ปัญหาการปรับอาบัติพระอานนท์ ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม
เหตุปัจจัยแห่งความเสื่อมสูญของภิกษุณีเถรวาทในยุคหลังพุทธกาล ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม
 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕