หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
ภายในระบบ
หลักสูตร
รายละเอียดประจำวิชา
เอกสารประกอบการสอน
ตำราวิชาการ
บทความวิชาการ

บทความทางวิชาการ » พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส รศ.,ดร. ๒
 
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส รศ.,ดร. ๒
 
พระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่: ตัวแบบวิธีวิทยาว่าด้วยพุทธบูรณาการและพุทธสหวิทยาการ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.
แนวโน้มบทบาทพระสงฆ์กับการเมืองไทยในสองทศวรรษหน้า (๒๕๕๖-๒๕๗๖) พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.
มัชฌิมวิถี: สันติวิธีวิถีพุทธ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.
ธรรมราชา พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.
สันติคาม (Peace Village): จากหมู่บ้านสันติสุขสู่สันติสุขของสังคมไทย พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.
สภาไทย สภาพุทธ: จุดเริ่มต้นแห่งสันติสุข พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.
สถานการณ์พุทธบริษัทในสังคมไทย: ศรัทธาวิปริต หรือวิกฤติศรัทธา พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.
พระพุทธศาสนากับการตลาด:โอกาส หรือวิกฤติ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.
สตรีเป็นศัตรูของพรหมจรรย์จริงหรือ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.
ทศพิธราชธรรม: ๑๐ ตัวชี้วัดสำหรับผู้นำองค์กร พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.
ความยุติธรรมในมุมมองของพุทธศาสตร์ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.
ถอนพิษประเทศไทย ถอนใจจากความรุนแรงและเกลียดชัง พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.
ปัจจัยและเงื่อนไขความสำเร็จของสันติวิธี พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.
พลังสันติภาพของศาสนาคือความอยู่รอดของมนุษยชาติ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.
ธนาคารพระพุทธศาสนา: เงินตรากับการพัฒนาจริยธรรมชาวพุทธ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.
 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕