หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
ภายในระบบ
หลักสูตร
รายละเอียดประจำวิชา
เอกสารประกอบการสอน
ตำราวิชาการ
บทความวิชาการ

บทความทางวิชาการ » สารนิพนธ์56
 
สารนิพนธ์56
 
การพัฒนาพฤติกรรมเชิงคุณธรรมของเด็กในครอบครัวชาวพุทธ ผศ. สุชน ประวัติดี
ทิศทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผศ.ดร.สำราญ ขันสำโรง
พฤติกรรมจิตอาสาของพุทธศาสตรบัณฑิต ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ
พัฒนาการภาษาไทยกับการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พลอยแสง
อารยัน อรหันต์ : คนละความหมายเดียวกัน ผศ.ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร
เป็น อยู่ คือ : พญางูใหญ่ พญานาค พญาลวง และพญามังกร ? ผศ.ดร.โสวิทย์ บำรุงภักดิ์
ความปรองดองในสังคมประชาธิปไตย ผศ.ดร.กิตติทัศน์ ผกาทอง
การบริหารงานสร้างสรรค์ ดร. บุษกร วัฒนบุตร
การพัฒนาทุนมนุษย์วิถีพุทธในยุคโลกาภิวัตน์ : รูปแบบและแนวปฏิบัติ ดร. วันชัย สุขตาม
ภาษาพระ...ภาษาใคร ? อาจารย์อภิชญา ฤาชัย
การศึกษาเปรียบเทียบความหมายของคำบาลีสันสกฤตในปทานุกรม บาลี ไทย อังกฤษ สันสกฤต ฉบับ พระเจ้่าบรมวงศ์เธอ กรมพรจันทบุรีนฤนาทและพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๒ นาย อดุลย์ คนแรง
Our Pilgrimage to the Holy Buddhist Sites in India A Contemplative Report Assoc. Prof. Dr. Dipti Mahanta
 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕