หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
ภายในระบบ
หลักสูตร
รายละเอียดประจำวิชา
เอกสารประกอบการสอน
ตำราวิชาการ
บทความวิชาการ

บทความทางวิชาการ » สารนิพนธ์ 2557
 
สารนิพนธ์ 2557
 
การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาไทยโดยใช้โครงงาน ผศ.เกรียงศักดิ์ พลอยแสง
กระบวนการพระพุทธศาสนากับแนวคิดการผสมผสานในสังคมไทย ผศ.ดร.สมชัย ศรีนอก
เศรษฐกิจพอเพียงกับ.......การเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภา
หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธ ผศ.ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย
รูปแบบของภาวะผู้นำทางการศึกษา ผศ.ดร.อินถา ศิริวรรณ
การจัดการศึกษาเชิงพุทธในการเรียนรู้แบบใหม่ ผศ.ดร.สิน งามประโคน
การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษด้วยวรรณกรรมล้านนาของนิสิต ผศ.ดร.สำราญ ขันสำโรง
การใช้เทคโนโลยีเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อปฏิรูปทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์
การเปลี่ยนแปลงความหมายของคำบาลีสันสกฤตในภาษาไทย นายอดุลย์ คนแรง
พุทธศาสนากับการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด สายรุ้ง บุบผาพันธ์ นิสิตปริญญาเอก สาขารัฐประศาสนศาสตร์
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำที่พึงประสงค์ตามแนวพุทธของผู้บริหารสตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ อภิษฎาข์ ศรีเครือดง นิสิตปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
การวางแผนโครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
โครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจประจำภาค ประจำปี ๒๕๕๗ กองกิจการนิสิต รหัสโครงการ กน.๐๕๐๓
ธรรมเทศนา ธัมมัฏฐกถา พลธัมมกถา และปุญญสิกขากถา พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.
 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕