หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
ภายในระบบ
หลักสูตร
รายละเอียดประจำวิชา
เอกสารประกอบการสอน
ตำราวิชาการ
บทความวิชาการ

บทความทางวิชาการ » สารนิพนธ์ 2557_2
 
สารนิพนธ์ 2557_2
 
แนวคิดพระพุทธศาสนาเพื่อการบริหารจัดการองค์การที่ดีอย่างมีเสถียรภาพ พระมหาวิศิต ธีรวํโส,ผศ.ดร.
หลักศูนยตา: แนวคิดทางพระพุทธศาสนาที่สะท้อนให้เห็นความงาม พระมหาทวี มหาปญฺโญ (ละลง),ผศ.ดร.
คุณธรรมจริยธรรมกับผู้บริหารการศึกษา พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม,ดร.
ศึกษาวิเคราะห์บทบาทสตรีทางการบ้านการเมือง ตามมาตรฐานของพุทธธรรม : กรณีศึกษาพระพุทธดำรัสในกัมโพชสูตร ศาสตราจารย์พิเศษ อดิศักดิ์ ทองบุญ
พระพุทธศาสนาและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธในศรีลังกา รศ.ชูศักดิ์ ทิพย์เกษร
จะรักษาพระพุทธศาสนาให้มั่นคงไว้ได้อย่างไร นายสนิท ไชยวงษ์คต
การพัฒนาพฤติกรรมตามหลักภาวนา ๔ รศ.ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม
พุทธศาสตร์กับประสิทธิภาพการศึกษา รศ. พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์
พระไตรปิฎก ต้องศึกษา ; อรรถกถา ต้องสืบค้น รศ.ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร
การศึกษาเจตคติที่มีต่อพฤติกรรมด้านความสันโดษของนักเรียน ผศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่
ทำไมจึงต้องมีการจัดระเบียบสังคม ผศ.ดร.ดิเรก นุ่นกล่ำ
เหตุการณ์ที่สำคัญในชีวิต ผศ.รวีโรจน์ ศรีคำภา
การศึกษาบุญมหาชาติ(ผะเหวด) กับการเสริมสร้างจริยธรรมทางสังคม ผศ.บัญชา จำปารักษ์
แบบอย่างความเป็นผู้นำที่พึงประสงค์ ผศ.กฤษนันท์ แสงมาศ
การพัฒนาตนตามแนวทางพระพุทธศาสนา ผศ.มั่น เสือสูงเนิน
ข้อคิดคติธรรมจากม้าปีมะเมีย นายสุชญา ศิริธัญภร
ทฤษฎีการบริหาร พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ.
การเติบโตของเศรษฐกิจ พระครูปุริมานุรักษ์,รศ.ดร.
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในวัดเพื่อสังคม พระมหาสหัส ฐิตสาโร,ผศ.
 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕