หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
ภายในระบบ
หลักสูตร
รายละเอียดประจำวิชา
เอกสารประกอบการสอน
ตำราวิชาการ
บทความวิชาการ

บทความทางวิชาการ » บทความ
 
บทความ
 
Buddhism and Holistic Health Assoc. Prof. Ven. Hansa Dhammahaso, Ph.D.
Kalyāṇamitta of Buddhism and Kantian Friendship as Path to Liberation Phramaha Pairat Khienwong6
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ : ปัญหา อุปสรรค การแก้ไขและแนวทางการพัฒนา พระมหาสุทัศน์ นักการเรียน (ติสฺสรวาที) และคณะ
การปรับตัวในสถานการณ์วิกฤตของชีวิต ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ
การจัดการความรุนแรงในครอบครัวเชิงพุทธบูรณาการ ดร. พูนสุข มาศรังสรรค์
ผู้นำกับการใช้วาจาในการบริหารงานอย่างสร้างสรรค์ พระปลัดสมชาย ปโยโค (ดำเนิน),ดร.
ศีล : พุทธวิธีปลุกจิตสำนึกแก้ปัญหาวินัยจราจร ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์
การแก้ปัญหาความขัดแย้งทางสังคม : แนวคิดว่าด้วยทรัพย์สินส่วนกลางในสังคมสงฆ์ พระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ,ดร.(ปรัชญา)
การุณยสาร : หนทางสู่สันติภาพ พิณจ์ทอง แมนสุมิตร์ชัย
ทางสายกลางคือทางรอดของชาวโลก พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.
จากหมู่บ้านศีล ๕ พัฒนาสู่การเป็นต้นแบบหมู่บ้านช่อสะอาด พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. และคณะ
สุจริตธรรมในฐานะเครื่องมือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยปัจจุบัน พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.
สันติภาพของยุวชนคือจุดเริ่มต้นของสันติภาพในประชาคมอาเซียน พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.
การปรับตัวในสถานการณ์วิกฤตของชีวิต ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ
 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕