หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
ภายในระบบ
หลักสูตร
รายละเอียดประจำวิชา
เอกสารประกอบการสอน
ตำราวิชาการ
บทความวิชาการ

บทความทางวิชาการ » พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโญ
 
พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโญ
 
นิพพาน : อัตตาหรือ อนัตตา ? พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโญ
พระธาตุและพระบรมสารีริกธาตุกับคนไทย พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโญ
วิพากษ์แนวคิด พระพุทธศาสนาสำหรับโลกหลังยุคใหม่ พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโญ
พระพุทธศาสนากับมังสวิรัติ พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโญ
 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕