หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
ภายในระบบ
หลักสูตร
รายละเอียดประจำวิชา
เอกสารประกอบการสอน
ตำราวิชาการ
บทความวิชาการ

หน้าหลัก » พระธรรมโกศาจารย์ » ปาฐกถาธรรมเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง
 
เข้าชม : ๗๑๖๔ ครั้ง

''ปาฐกถาธรรมเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง ''
 
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2553)

        วันนี้องค์กรต่าง ๆ ได้ร่วมมือกันจัดเสวนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ในหัวข้อเรื่องว่า “พระพุทธศาสนาและ
วิทยาศาสตร์ สร้างสรรค์วัฒนธรรมแห่งปัญญา” วัฒนธรรมเป็นวิถีแห่งการดำรงชีวิตของมนุษย์ในสังคม วิถีชีวิตที่ดีต้องมีปัญญาเป็น เครื่องนำทาง ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “อนฺโธ ยถา โชติมธิฏฺฐฺเหยฺย คนไม่มีปัญญาก็เหมือนคนตาบอดที่เหยียบไปได้แม้บนไฟที่ส่องทาง” โสคราตีสกล่าวไว้ทำนองเดียวกันว่า “An
unexamined life is not worth living ชีวิตที่ไม่ใช้ปัญญาตรวจสอบตนเองไม่มีค่าควรแก่ การดำรงชีวิต”
 ดูเนื้อหาฉบับเต็ม

 

(ที่มา: บทความทางวิชาการ ลงสาระนิพนธ์ ปี ๒๕๕๓)
 
 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕