หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
ภายในระบบ
หลักสูตร
รายละเอียดประจำวิชา
เอกสารประกอบการสอน
ตำราวิชาการ
บทความวิชาการ

หน้าหลัก » พระสุธีวรญาณ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ) » การประชุมชาวพุทธโลก
 
เข้าชม : ๖๕๑๖ ครั้ง

''การประชุมชาวพุทธโลก''
 
พระสุธีวรญาณ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ) (2553)

ความเป็นมา

          เมื่อวันที่ ๑๓-๑๘ เมษายน ๒๕๔๙ พระสงฆ์กว่า ๑,๐๐๐ รูป นักวิชาการ ล่าม นักศิลป์
และ นักการเมืองจาก ๓๗ ประเทศและเขตปกครองต่างๆ ได้มาร่วมประชุมชาวพุทธโลกครั้ง
ที่หนึ่ง (The First World Buddhist Forum) ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองฮังโจ และชัวชานนี้
นับเป็นการประชุมชาวพุทธนานาชาติที่สำคัญครั้งแรก ในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาใน
ประเทศจีน และเป็นการประชุมทางศาสนาที่สำคัญตั้งแต่ได้เกิดสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี
๒๔๙๒ เจีย ควิวลิน ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ได้พบกับอาคันตุกะผู้มีเกียรติจากประเทศต่างๆ ซิ จินปัง ประธานสภาประชาชนแห่งรัฐเซเจียว
และลิวผันดอง รองประธานคณะกรรมการแห่งชาติพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้กล่าวสุนทรพจน์ ใน
งานนี้ ตุง ซี ฮัว รองประธานพรรคคอมมิวนิสต์์แห่งจีน อ่านสารแสดงความยินดี
ของนายโคฟี อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติคนที่แล้ว นายเวคา เซีย นายกรัฐมนตรีของ
บังคลาเทศ และเจ้าฟ้าชายพิลิป ทั้งสองท่านได้ส่งสารแสดงความยินดีมาอ่าน
ในวันประชุมด้วย การประชุมมีสโลแกนว่า “โลกเป็นหนึ่งเดียวเริ่มต้นที่จิตใจ”
ดูเนื้อหาฉบับเต็ม

 

(ที่มา: สารนิพนธ์ ปี ๒๕๕๓)
 
 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕