หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
ภายในระบบ
หลักสูตร
รายละเอียดประจำวิชา
เอกสารประกอบการสอน
ตำราวิชาการ
บทความวิชาการ

หน้าหลัก » พระศรีธวัชเมธี » การประชุมทางด้านวัฒนธรรมพุทธเกาหลี-ไทย เมืองกยองจู เกาหลีใต้
 
เข้าชม : ๗๗๔๖ ครั้ง

''การประชุมทางด้านวัฒนธรรมพุทธเกาหลี-ไทย เมืองกยองจู เกาหลีใต้''
 
พระศรีธวัชเมธี (ชนะ) (2553)

บทนำ

        พระศรีธวัชเมธี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ได้รับการทาบทามจาก
ท่านพระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (ไสว โชติโก) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และเลขานุการ
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ให้เดินทางเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย
ไปร่วมประชุมที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี มีหน้าที่รับผิดชอบให้เป็นผู้อ่านสาส์นของอธิการบดี
ที่ไม่สามารถเดินทางไปร่วมงานได้ ผู้เดินทางไปเกาหลีใต้ของ มจร ในระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม
– ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๓ มีพระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และผู้ติดตาม ๑ รูป ได้แก่พระมหานันทวิทย์ แก้วบุตรดี เจ้าหน้าที่
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ นอกจากนี้ ยังมีพระสุธีธรรมานุวัตร (เทียบ มาลัย) คณบดีคณะพุทธ
ศาสตร์ ได้รับนิมนต์ไปเพื่อวิจารณ์บทความที่พระเกาหลีนำเสนอเป็นกรณีพิเศษอีกด้วย
ดูเนื้อหาฉบับเต็ม

 

(ที่มา: สารนิพนธ์ ปี ๒๕๕๓)
 
 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕