หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
ภายในระบบ
หลักสูตร
รายละเอียดประจำวิชา
เอกสารประกอบการสอน
ตำราวิชาการ
บทความวิชาการ

หน้าหลัก » ผศ. พิเศษ ชาลี ชื่นรัมย์ » สิ่งมีชีวิตตามทัศนะของพระพุทธศาสนา
 
เข้าชม : ๙๙๙๙ ครั้ง

''สิ่งมีชีวิตตามทัศนะของพระพุทธศาสนา''
 
อภิพัธน์ วิศิษฏ์ใจงาม (2553)

        กำเนิดสิ่งมีชีวิตตามแนวพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ด้วยระเบียบอันแน่นอนที่เรียกว่า “นิยาม” หรือ อีกประการหนึ่ง เรียกว่า พีชนิยาม คือ กฎธรรม
ชาติที่เกี่ยวกับการสืบพันธ์ มีพันธุกรรม เป็นต้น คล้ายกับกฎของวิทยาศาสตร์สายชีววิทยาที่เรียกว่า Physical organic order หรือ Biological Laws และในธาตุเวปักกัมมสูตรที่กล่าวถึง การสร้างภพและการสร้างชาติที่เกี่ยวกับพัฒนาการกำเนิดสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า นิยาม ๓ หรือ ๕ ประการโดยอรรถาธิบายตามแผนผังดังต่อไปนี้ คือ
        ๑. อุตุนิยาม กฎที่เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิ คือ ปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆ ที่เกี่ยวด้วยลมฟ้าอากาศและฤดูกาล อันเป็นสิ่งแวดล้อมของสิ่งมีชีวิต

    ดูเนื้อหาฉบับเต็ม

(ที่มา: สารนิพนธ์ ปี ๒๕๕๓)
 
 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕