หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
ภายในระบบ
หลักสูตร
รายละเอียดประจำวิชา
เอกสารประกอบการสอน
ตำราวิชาการ
บทความวิชาการ

หน้าหลัก » พระครูปุริมานุรักษ์ (ประสิทธิ์ ธุรสิทฺโธ) » ทำไมไทยต้องเข้มแข็ง
 
เข้าชม : ๗๒๕๓ ครั้ง

''ทำไมไทยต้องเข้มแข็ง''
 
พระครูปุริมานุรักษ์ (ประสิทธิ์ ธุรสิทฺโธ) (2553)

        จากปัญหา “ซับไพรม์ส” ในสหรัฐอเมริกา แพร่กระจายไปยังประเทศในยุโรปและ
กลายเป็นวิกฤติเศรษฐกิจโลก ประเทศไทยเริ่มรับรู้ผลกระทบวิกฤติเศรษฐกิจปลายไตรมาสที่
๓ ปี พ.ศ.๒๕๕๑ และไตรมาสที่ ๔ ปีเดียวกัน ประกอบกับปัญหาความรุนแรงทางการเมือง
ทำให้ปัญหาเศรษฐกิจรุนแรงกว่าประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียมีการประเมินความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจจากวิกฤตเศรษฐกิจ ซึ่งก่อให้เศรษฐกิจถดถอยคิดเป็นมูลค่าสูงถึงประมาณ ๘๐๐,๐๐๐
ล้านบาทหลังจากรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศ ได้ผลักดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมา
หลายด้าน เช่น การแจกเช็คช่วยชาติ โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี โครงการหลักประกันรายได้
ผู้สูงอายุ โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงาน เป็นต้น

         โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ของรัฐบาลได้กระทำต่อเนื่องทั้งด้านการเงิน เช่น การปรับ
ลดอัตราดอกเบี้ย และการคลัง เช่น การเร่งเบิกจ่ายงบประมาณและนโยบายของรัฐบาล
อีกประการหนึ่ง คือ โครงการไทยเข้มแข็ง โครงการไทยเข้มแข็ง เป็นมาตรการเพิ่มการใช้จ่ายของรัฐบาล ในสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สิ่งพิมพ์, ดิจิตอล, อิเลคทรอนิคส์ หรือตามถนนหลวง จะเห็นป้ายประชาสัมพันธ์ ตลอดเส้นทาง การปรับปรุงผิวจราจรเป็นไปตามโครงการไทยเข้มแข็ง หรือ กระทรวงต่างๆ หลายกระทรวง มีการจัดโครงการไทยเข้มแข็งด้วยเช่นกัน มีคำถาม ที่ควรพิจารณาว่า ทำไมต้องไทยเข้มแข็ง การใช้โครงการไทยเข้มแข็ง เป็นการใช้งบรายจ่ายของรัฐบาล หรือ นโยบายการคลัง เพื่อเพิ่มการใช้จ่ายในเศรษฐกิจโดยมีวัตถุ
ดูเนื้อหาฉบับเต็ม

 

(ที่มา: สารนิพนธ์ ปี ๒๕๕๓)
 
 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕