หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
ภายในระบบ
หลักสูตร
รายละเอียดประจำวิชา
เอกสารประกอบการสอน
ตำราวิชาการ
บทความวิชาการ

หน้าหลัก » พระครูปริยัติกิตติธำรง (ทองขาว กิตฺติธโร) » การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
 
เข้าชม : ๑๙๒๘๗ ครั้ง

''การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม''
 
พระครูปริยัติกิตติธำรง (ทองขาว กิตฺติธโร) (2553)

บทนำ

          สังคมและวัฒนธรรม(Society and Culture) เป็นของคู่กัน เกิดขึ้นและมีการวิวัฒนา
การไปพร้อมๆ กัน สังคมไม่อาจจะดำรงอยู่ได้โดยปราศจากวัฒนธรรม(Culture) และทำนอง
เดียวกัน วัฒนธรรมก็ไม่อาจจะดำรงอยู่ได้โดยปราศจากสังคมด้วยเช่นเดียวกัน เพราะวัฒนธรรม เป็นสิ่งทีทำให้สังคมมนุษย์แตกต่างไปจากสังคมหรือชีวิตของสัตว์ ทั้งนี้เพราะมนุษย์เป็นผู้สร้าง วัฒนธรรม แต่สัตว์ไม่สามารถสร้างวัฒนธรรมได้ 


          ๑ แม้ว่าสังคม(Society) จะมีกระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมไปสู่สมาชิกใหม่ที่เรียกว่า
กระบวนการขัดเกลาทางสังคมก็ตาม แต่ในความเป็นจริงแล้ว ไม่มีสังคมใดเลยที่สมาชิกจะ
ยึดถือแบบอย่างการดำเนินชีวิตตามวัฒนธรรมทุกอย่างได้ สังคมจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง แม้
ว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงและทิศทางในการเปลี่ยนแปลงของแต่ละสังคมจะแตกต่างกันก็ตาม
ตัวอย่างง่ายๆ เช่น เราไม่สามารถอ่านและตีความภาษาไทยในสมัยพ่อขุนรามคำแหงได้อย่าง
คล่องแคล่วได้ ภาษาของทุกชาติ จึงมีการเปลี่ยนแปลงไปทีละเล็กละน้อยอย่างต่อเนื่องกัน ซึ่ง
แสดงให้เห็นชัดว่า การเปลี่ยนแปลงจะต้องเกิดขึ้นแก่ทุก ๆ สังคมเสมอ   
ดูเนื้อหาฉบับเต็ม

 

(ที่มา: สารนิพนธ์ ปี ๒๕๕๓)
 
 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕