หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
ภายในระบบ
หลักสูตร
รายละเอียดประจำวิชา
เอกสารประกอบการสอน
ตำราวิชาการ
บทความวิชาการ

หน้าหลัก » พระครูสังฆรักษ์กิตติพงศ์ สิริวฑฺฒโน » มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา : ความรู้ ประสบการณ์วิชาชีพ การปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตน
 
เข้าชม : ๘๔๖๕ ครั้ง

''มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา : ความรู้ ประสบการณ์วิชาชีพ การปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตน''
 
พระครูสังฆรักษ์กิตติพงศ์ สิริวฑฺฒโน (2553)

      วิชาชีพ (Profession) เป็นกิจกรรมให้บริการแก่สาธารณชนที่ต้องอาศัยความรู้ ความชำนาญเป็นการเฉพาะ และมีมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ โดยผ่านการฝึกฝน อบรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเพียงพอก่อนที่จะประกอบวิชาชีพ ซึ่งต่างจาก อาชีพ (Career)ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องทำให้สำเร็จ โดยมุ่งหวังค่าตอบแทนเพื่อการดำรงชีวิตเพียงอย่างเดียวดังนั้น วิชาชีพจึงได้รับการยกย่องให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง เพราะผู้ประกอบวิชาชีพต้องมี
ความรับผิดชอบอย่างสูง และมีผลกระทบต่อผู้รับบริการและสาธารณชน ทำให้ต้องมีการควบ
คุมการประกอบวิชาชีพเป็นพิเศษ เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อผู้รับบริการและสาธารณชน โดย
ผู้ประกอบวิชาชีพต้องประกอบวิชาชีพด้วยวิธีการแห่งปัญญา (Intellectual Method) ได้รับการศึกษาอบรมมาอย่างเพียงพอ (Long Period of Training) มีอิสระในการใช้วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ (Professional Autonomy) หรือองค์กรวิชาชีพ (Professional Organization)
       เป็นศูนย์กลางการกำหนดมาตรฐานเพื่อการควบคุมในการประกอบวิชาชีพ วิชาชีพทางการศึกษา มีบทบาทสำคัญต่อสังคมและความเจริญก้าวหน้าของประเทศ เช่นเดียวกับแพทย์ พยาบาล ทนายความ กล่าวคือ การสร้างพลเมืองของประเทศ การพัฒนา พลเมืองหรือทรัพยากรมนุษย์ และการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ การ ประกอบวิชาชีพควบคุมทางการศึกษานั้น พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดให้เป็นวิชาชีพของครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และ บุคลากร ทางการศึกษาอื่นซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ หากผู้ใดประกอบวิชาชีพควบคุมโดย  
ดูเนื้อหาฉบับเต็ม

(ที่มา: สารนิพนธ์ ปี ๒๕๕๓)
 
 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕