หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
ภายในระบบ
หลักสูตร
รายละเอียดประจำวิชา
เอกสารประกอบการสอน
ตำราวิชาการ
บทความวิชาการ

หน้าหลัก » พระวันชัย ภทฺทจารี » การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวคิดเชิงพุทธสู่วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน
 
เข้าชม : ๖๗๐๒ ครั้ง

''การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวคิดเชิงพุทธสู่วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน''
 
พระวันชัย ภทฺทจารี (2553)

แนวคิดในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
เป็นแนวคิดที่สืบเนื่องมาจากการอนุรักษ์ เป็นรูปแบบการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่
เป็นอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยาวนานที่สุด แต่การพัฒนาแบบยั่งยืน
จะควบคุมแนวความคิดในการพัฒนาทุกๆ ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ระบบนิเวศ และประสาน
สัมพันธ์ในสาขาการพัฒนาต่างๆ
เมื่อนำแนวคิดในการอนุรักษ์ ผนวกเข้ากับการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ทำให้เกิดแนวทางการพัฒนาแบบใหม่ คือ การพัฒนาแบบยั่งยืน (Sustainable
Development) ซึ่งปัจจุบัน แนวคิดในการพัฒนาทั้งในระดับโครงการและระดับภาค ต้องมีการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้เพื่อให้สามารถใช้
ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการป้องกันภาวะมลพิษที่จะเกิด
ขึ้นด้วย จึงขอเสนอแนวคิดในการพัฒนาแบบยั่งยืนของนักวิชาการต่างๆ ดังนี้ 
ดูเนื้อหาฉบับเต็ม

(ที่มา: สารนิพนธ์ ปี ๒๕๕๓)
 
 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕