หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
ภายในระบบ
หลักสูตร
รายละเอียดประจำวิชา
เอกสารประกอบการสอน
ตำราวิชาการ
บทความวิชาการ

หน้าหลัก » ผศ.ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม » การแนะแนวทางพระพุทธศาสนา
 
เข้าชม : ๗๗๗๔ ครั้ง

''การแนะแนวทางพระพุทธศาสนา''
 
ผศ.ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม (2553)

         พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นผู้แนะแนวที่สำคัญ พระพุทธศาสนาเป็นการแนะแนว ก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบทางดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง เมื่อพบแล้วก็นำมาเปิดเผย มาให้การแนะแนวชี้บอกทางให้แก่ผู้อื่น พระองค์ตรัสไว้ว่า อกฺขาตาโร ตถาคตา ตถาคตเป็นเพียงผู้บอกคือชี้ทางให้ ตุมฺเหหิ กิจฺจํ อาตปฺปํ ส่วนการกระทำนั้น เป็นเรื่องที่ท่านต้องพยายามกระทำเอาเอง การจะปฏิบัติให้สำเร็จผลก็ต้องทำด้วยตนเอง คือนำเอาธรรมนั้นมาปฏิบัติ การ
ปฏิบัติธรรม เป็นเรื่องของการที่ต้องเข้าใจด้วยปัญญา เมื่อรู้เมื่อเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติไปตามที่เราเข้าใจ พระธรรมเป็นตัวชี้แนวทาง เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว ก็มีพระธรรมไว้เป็นหลักยึดถือในการปฏิบัติ แต่ถ้าหากไม่มีใครช่วยอธิบายชี้แจงหรือผู้ที่จะถ่ายทอดหลักธรรมคำสอน
       ในทางพระพุทธศาสนา ธรรมก็คงจะเงียบหายไปหรือสูญไป คงไม่ตกทอดมาถึงเราในปัจจุบันนี้ฉะนั้นพระสงฆ์ทำหน้าที่ถ่ายทอดหลักธรรมของพระพุทธเจ้าชี้แนะแนวทางต่อมา เป็นการแนะ
แนวให้ทราบว่าสิ่งใดควรประพฤติสิ่งใดควรละ หนทางไหนนำไปสู่ความเจริญ หนทางไหนจะนำไปสู่ความเสื่อม ชี้ให้เห็นทั้งคุณประโยชน์และโทษทั้งสองฝ่าย หมายความว่า พระรัตนตรัยมีหน้าที่ หลัก คือการแนะแนว เพื่อให้ทุกคนพึ่งตนเองได้ ด้วยการเลือกปฏิบัติแต่สิ่งที่จะนำมาซึ่งความสุข ความเจริญ ความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
     
ดูเนื้อหาฉบับเต็ม

 

(ที่มา: สารนิพนธ์ ปี ๒๕๕๓)
 
 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕