หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
ภายในระบบ
หลักสูตร
รายละเอียดประจำวิชา
เอกสารประกอบการสอน
ตำราวิชาการ
บทความวิชาการ

หน้าหลัก » ผศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง » พุทธศาสตร์วิถีแห่งความสุข
 
เข้าชม : ๗๗๓๐ ครั้ง

''พุทธศาสตร์วิถีแห่งความสุข''
 
ผศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง (2553)

         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีการผลิตบัณฑิต ตามหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตขึ้น เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีลักษณะที่พึงประสงค์ กอปรด้วยมีความรู้ความสามารถทั้งด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพให้เป็นผู้มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส เป็นผู้มีจิตใจใฝ่รู้ใฝ่คิด จนสามารถพัฒนาเป็นผู้นำจิตใจและปัญญา และเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งมีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เพื่อธำรงรักษาพระพุทธศาสนาและที่สำคัญที่สุดอีกประการหนึ่งนั้นคือ
 การส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตเรียนรู้วิธีดำรงชีพอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างมีความสุข
และวิถีแห่งความสุขที่แท้จริงนั้นก็มีเพียงเส้นทางเดียวนั้นคือ
การปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังที่ทรงตรัสว่า “อโรคฺยปรมา ลาภา ความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่ง และคำว่า นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง” ซึ่งมีความ หมายว่าสุขจะเกิดขึ้นได้ด้วยความไม่มีโรคทางกาย และไม่มีความเศร้าหมองทางจิตใจ ดังจะกล่าวต่อไป 
ดูเนื้อหาฉบับเต็ม

 

(ที่มา: สารนิพนธ์ ปี ๒๕๕๓)
 
 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕