หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
ภายในระบบ
หลักสูตร
รายละเอียดประจำวิชา
เอกสารประกอบการสอน
ตำราวิชาการ
บทความวิชาการ

หน้าหลัก » ผศ. สุพิมล ศรศักดา » พระหมอกับการรักษาโรค : ทางเลือกใหม่ของชุมชน
 
เข้าชม : ๗๗๘๓ ครั้ง

''พระหมอกับการรักษาโรค : ทางเลือกใหม่ของชุมชน''
 
ผศ. สุพิมล ศรศักดา (2553)

๑. บทนำ

         บทความนี้ผู้เขียนได้นำเสนอแนวคิดเชิงวิจารณ์ จากการศึกษาภาคสนามเกี่ยวกับ
บทบาทของพระสงฆ์ไทย ในชนบทที่มุ่งประโยชน์สุขของชุมชนที่มีผลกระทบโดยตรงต่อวิถีความ เป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเชื่อ การตัดสินใจ และการดูแลรักษาสุขภาพ การอนุรักษ์การ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ พระสงฆ์มีบทบาทตรงนี้มาก ดังจะเห็นได้จากผลของการศึกษา
เกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ที่เกี่ยวกับการสมุนไพรและการรักษาโรคจำนวน ๒ เรื่องคือ
๑) พระสงฆ์กับการใช้สมุนไพรบำบัดยาเสพติด ในจังหวัดอุบลราชธานี ๒) สภาพการดำเนิน
งานเกี่ยวกับสมุนไพรและการประยุกต์หลักพุทธธรรมประกอบการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพ ของพระสงฆ์ ทั้งหมดนั้นเป็นการศึกษากรณีในจังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาปรากฏชัดว่า พระสงฆ์นั้นมีบทบาทสำคัญยิ่ง ดังรายละเอียดในแต่ละเรื่องต่อไปนี้ 
ดูเนื้อหาฉบับเต็ม

(ที่มา: สารนิพนธ์ ปี ๒๕๕๓)
 
 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕