หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
ภายในระบบ
หลักสูตร
รายละเอียดประจำวิชา
เอกสารประกอบการสอน
ตำราวิชาการ
บทความวิชาการ

หน้าหลัก » ผศ.ปฏิภาณ์ ขาขุนทด » ผู้บริหารการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์
 
เข้าชม : ๑๕๙๖๖ ครั้ง

''ผู้บริหารการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์''
 
ผศ.ปฏิภาณ์ ขาขุนทด (2553)

           โลกในปัจจุบันเป็นโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่มีกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจการเมือง วิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่รวมถึงการสื่อสาร เป็นโลกเปิดเสรีทางธุรกิจการค้า ประเทศต่างๆ พากันหลั่งไหลเข้ามาสู่ประเทศไทย เพื่อธุรกิจการค้า แม้กระทั่การศึกษาก็ไม่เว้น ทำให้ประชาชนมีตัวเลือกทางการศึกษามากขึ้น โดยมีแนวโน้มของความต้องการและ
ความคาดหวังต่อการศึกษาที่สูงขึ้น ทั้งในด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของการศึกษา แต่ ต้องการค่าใช้จ่ายถูกลง ด้วยเหตุนี้ผู้บริหารการศึกษาจึงต้องปรับตัว เพื่อสร้างความแตกต่างให้เหนือคู่แข่ง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนให้มากขึ้น


           ในปัจจุบันได้มีหน่วยงานทางการศึกษาเป็นจำนวนมากหันมาสนใจเน้นการบริหารที่มี ประสิทธิภาพภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด และสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อทำให้วัตถุประสงค์ของหน่วยงานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ ทั้ง นี้การคัดเลือกบุคลากรระดับผู้บริหารนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะบุคคลในระดับนี้ จะเป็นผู้ขับเคลื่อนหน่วยงานให้มุ่งไปตามที่ตั้งเป้าหมายได้ เพราะฉะนั้นผู้บริหารการศึกษาจึงต้องเป็นผู้นำที่มีคุณสมบัติเป็นที่ยอมรับของคนในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คณาจารย์ เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง ตลอดจนนิสิตนักศึกษา เป็นต้น เพื่อจะได้นำและพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้ปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

           วิโรจน์ สารรัตนะ กล่าวว่า การบริหารเป็นได้ทั้งศิลป์ ศาสตร์และวิชาชีพ กล่าวคือ กรณีที่เป็นศิลป์ (Art) หมายถึง ทักษะและความรู้ที่แต่ละบุคคลได้พัฒนาขึ้น เพื่อให้บรรลุจุด หมายใดจุดหมายหนึ่ง โดยทักษะและความรู้ที่พัฒนาขึ้นนั้น อาจเกิดจากการฝึกฝนหรือการทำงาน   
ดูเนื้อหาฉบับเต็ม

 

(ที่มา: สารนิพนธ์ ปี ๒๕๕๓)
 
 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕