หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
ภายในระบบ
หลักสูตร
รายละเอียดประจำวิชา
เอกสารประกอบการสอน
ตำราวิชาการ
บทความวิชาการ

หน้าหลัก » ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ » มจร กับการศึกษาตลอดชีวิต
 
เข้าชม : ๑๐๗๔๕ ครั้ง

''มจร กับการศึกษาตลอดชีวิต''
 
ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ (2553)

บทนำ

            “ หลวงตา ” วัย ๗๘ ปี เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ มุมานะเรียนจนจบปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ย้ำ “ไม่มีใครแก่เกินเรียน” ๑ จึงมีคำกล่าวเสมอว่า “No one too
old to learn”ในสถานการณ์โลกยุคโลกาภิวัตน์ การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นเครื่องมือหรือยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาสังคมไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) และสังคมแห่งความรู้ (Knowledge-based Society) และในบางยุคสมัยหรือบางสังคมก็พยายามพัฒนาไปสู่สังคมแห่งปัญญา (Intelligence Society) ซึ่งฐานความคิดเดิมอาจจะมีความเข้าใจว่า การศึกษาตลอดชีวิตเป็นเพียงกระบวนการ รูปแบบหรือโครงสร้าง หมายความถึงการจัดการศึกษาให้เป็นระบบ การศึกษาตลอดชีวิตนั้นไม่น่าจะสามารถปฏิบัติได้ ปัจจุบันแนวคิดดังกล่าวน่าจะเปลี่ยนแปลงไป เป็นการจัดการศึกษาต้องจัดให้เป็นระบบการศึกษาตลอดชีวิต หรือส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษาตลอดชีวิตเป็นเป้าหมายในการจัดการศึกษาให้กับประชาชน การศึกษาตลอดชีวิตเป็นกระแสหลักของการจัดการศึกษาทั่วโลก เพื่อพัฒนาประเทศและสังคมแห่งการเรียนรู้ไปสู่สังคมแห่งความรู้และสังคมแห่งภูมิปัญญา ซึ่ง 
 
ดูเนื้อหาฉบับเต็ม

(ที่มา: สารนิพนธ์ ปี ๒๕๕๓)
 
 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕