หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
ภายในระบบ
หลักสูตร
รายละเอียดประจำวิชา
เอกสารประกอบการสอน
ตำราวิชาการ
บทความวิชาการ

หน้าหลัก » Assistant Professor Dr.Samran Khunsamrong » A study of the Problems Faced by Thai Students in Acquiring English with Specific Reference to the First Year Students at the Northern Campuses of Mahachulalongkornrajavidyalaya University
 
เข้าชม : ๑๐๗๓๑ ครั้ง

''A study of the Problems Faced by Thai Students in Acquiring English with Specific Reference to the First Year Students at the Northern Campuses of Mahachulalongkornrajavidyalaya University''
 
Assistant Professor Dr.Samran Khunsamrong (2553)

Introduction
                 

               There are innumerable hurdles that the learner of English as a foreign language, has to cross in order to learn the use of English with ease. Lack of
exposure, particularly because of minimum contact with English both in the classroom as well as outside, is one of the major problems in learning English.
Thai students face certain specific problems like the strong influence of the mother tongue, lack of opportunities for practising English, inadequate
proficiency of the teachers in English and lack of motivation. The curriculum also needs to be made more learner-friendly. In fact, the Thai education
system is well-planned and adequately supported by the Government. Language laboratories and other technological aids are available on a large scale. Mahachulalongkornrajavidyalaya University is one of the oldest and the largest Buddhist University in Thailand. It has 3 campuses and 2 Sangha colleges in the Northern region of Thailand. According to its curriculum,
Read More

 

(ที่มา: สารนิพนธ์ ปี ๒๕๕๓)
 
 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕