หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
ภายในระบบ
หลักสูตร
รายละเอียดประจำวิชา
เอกสารประกอบการสอน
ตำราวิชาการ
บทความวิชาการ

หน้าหลัก » พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. » Buddhism: a Religion of Positivism or Presentism
 
เข้าชม : ๑๖๘๖๗ ครั้ง

''Buddhism: a Religion of Positivism or Presentism''
 
Assist. Prof. Phramaha Hansa Dhammahaso, Ph.D. (2553) 


Assist. Prof. Phramaha Hansa Dhammahaso, Ph.D.
Assistant to the Rector for Academic Affairs
Director of International Association of Buddhist Universities
Mahachulalongkornrajavidyalaya Unversity
Bangkok, Thailand
 Introduction:

      The question of ‘the present moment’ is a difficult one to address: how can all sentient beings experience ‘now’ at the same time?  This question is of particular interest to anyone who practices meditation.  This problem may be formulated in a philosophical framework: is Buddhism ‘positivism’ or ‘presentism’?

      Some scholars interpret Buddhism as a form of ‘positivism’, whereas others describe it as ‘presentism’.  Positivism is a strong form of empiricism.  It rejects metaphysics and theologies because they seek knowledge that is beyond experience, and holds that experiment and observation are the only possible sources of knowledge.’[1]

      Presentism, on the other hand, is the belief that only the present exists and that the future and the past are unreal.  Stcherbatsky, for instance, says: “Only the present, the ‘here’, the ‘now’, the ‘this’ are real.  Everything past is unreal, everything future is unreal, everything imagined, absent, mental, notional, every Universal, whether a concentrative Universal or an abstract one, is unreal.  All arrangements and all relations, if considered apart from the terms related, are unreal.  Ultimately the only reality is the present moment of physical efficiency.’[2]  Besides, the Buddha, who emphasizes the present moment in his teaching, also says that:

“Let not a person revive the past

Or on the future build his hopes,

For the past has been left behind

And the future has not been reached”.

      Does this suggest that the Buddha accepts only the present but absolutely denies the past and the future?  In order to consider this important issue, it is necessary to consider if Buddhism is positivism or presentism; or both; or neither of them.  In so doing, I will limit my discussion to the Bhaddhekaratta­ Sutta of the Majjhima-Nikāya.

Read more
http://gotoknow.org/blog/true-love/391849
 

ขอเชิญอ่านบทความภาษาอังกฤษอื่นๆ เพิ่มเติม (Additional Articles)

1.  "Engaged Buddhism in Thailand" at http://gotoknow.org/blog/buddhism-and-modern-sciences/379655

2. "Water War of the Mae Ta Chang Basin" at http://gotoknow.org/blog/peaceful-means/367287

3. "Human Nature and Conflict: Buddhist Perspective" at http://gotoknow.org/blog/peaceful-means/362614

4. Buddhism: a Religion of Positivism or Presentism at http://gotoknow.org/blog/true-love/391849

5. Peace in Buddhism: An Analytical Study at http://gotoknow.org/blog/true-love/392355

วีดิทัศน์ประกอบการบรรยายพระพุทธศาสนากับสันติวิธี (VDO Presentation on Buddhism and Peaceful means)

http://www.youtube.com/hansa1536

(ที่มา: Article)
 
 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕