หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
ภายในระบบ
หลักสูตร
รายละเอียดประจำวิชา
เอกสารประกอบการสอน
ตำราวิชาการ
บทความวิชาการ

หน้าหลัก » เปรียญ 9 โคราช » เปรียญ ๙ โคราช
 
เข้าชม : ๖๗๑๒ ครั้ง

''เปรียญ ๙ โคราช''
 
พ.อ.สำราญ ก้านพลูกลาง (2553)

คำปรารภ

           หนังสือ เปรียญ ๙ โคราช    เล่มนี้    เกิดขึ้นด้วยแรงจูงใจ ๓ ครั้ง ครั้งแรก เกิดจากการที่ผู้เขียนได้อ่านหนังสือ “ เจ้าคุณโคราช ” ซึ่งหลวงพ่อเจ้าคุณพระธรรมวรนายก เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา
ได้เขียนไว้ในบันทึกท้ายเล่มว่า ประวัติเจ้าคุณโคราช เล่มนี้   แม้จะไม่ดีเยี่ยม   แต่ก็ดีกว่าที่จะไม่ได้เริ่มต้นเก็บรวบรวมไว้    หวังใจว่าจะเป็นประวัติทรัพยากรบุคคลตัวอย่าง    ให้ได้จัดทำประวัติทรัพยากรบุคคลกลุ่มอื่นอีก เช่น ประวัติมหาเปรียญ ๙ ประโยค   ฯ ล ฯ  ในโอกาสต่อไป
          ครั้งที่สอง   เกิดจากผู้เขียนได้พบปะและรู้จักกับท่านพระมหาวีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโก   ป.ธ.๙   ลูกหลานโคราชท่านหนึ่ง   ซึ่งท่านมากำกับดูแลพิธีอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ที่โคราช     หลังจากพูดคุยสนทนากันแล้ว     มีความเห็นตรงกันว่า ควรจะรวบรวมประวัติลูกหลานโคราชที่สอบ ป.ธ. ๙ ได้ บันทึกเป็น
หลักฐานไว้   เพื่อเป็นประวัติทรัพยากรบุคคลตัวอย่าง ดังที่หลวงพ่อพระธรรมวรนายก ได้บันทึกไว้นั้น
 
(ที่มา: วิทยาเขตนครราชสีมา)
 
 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕