หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
ภายในระบบ
หลักสูตร
รายละเอียดประจำวิชา
เอกสารประกอบการสอน
ตำราวิชาการ
บทความวิชาการ

หน้าหลัก » การปฏิบัติสมาธิเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ตามแนวทางพระพุทธศาสนานิกายเซน » การปฏิบัติสมาธิเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ตามแนวทางพระพุทธศาสนานิกายเซน
 
เข้าชม : ๖๕๓๕ ครั้ง

''การปฏิบัติสมาธิเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ตามแนวทางพระพุทธศาสนานิกายเซน''
 
พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ (2554)

  บทความ

(ที่มา: บทความวิชาการ)
 
 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕