หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
ภายในระบบ
หลักสูตร
รายละเอียดประจำวิชา
เอกสารประกอบการสอน
ตำราวิชาการ
บทความวิชาการ

หน้าหลัก » สารนิพนธ์ 2555 » การตีความข้อเท็จจริงพระธรรมวินัย : กรณีศึกษากลุ่มภิกษุวัชชีบุตร ชาวเมืองไพศาลี
 
เข้าชม : ๓๕๗๖ ครั้ง

''การตีความข้อเท็จจริงพระธรรมวินัย : กรณีศึกษากลุ่มภิกษุวัชชีบุตร ชาวเมืองไพศาลี''
 
พระมหาทวี มหาปญฺโญ,ผส.ดร. (2555)

 

(ที่มา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)
 
 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕