หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
ภายในระบบ
หลักสูตร
รายละเอียดประจำวิชา
เอกสารประกอบการสอน
ตำราวิชาการ
บทความวิชาการ

หน้าหลัก » สารนิพนธ์ 2555_2 » จากมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทยสู่มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาอาเซียน : อะไร และอย่างไร
 
เข้าชม : ๖๔๙๐ ครั้ง

''จากมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทยสู่มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาอาเซียน : อะไร และอย่างไร''
 
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,ผศ.ดร. (2555)

 

(ที่มา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)
 
 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕