หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
ภายในระบบ
หลักสูตร
รายละเอียดประจำวิชา
เอกสารประกอบการสอน
ตำราวิชาการ
บทความวิชาการ

หน้าหลัก » คุณภาพคน คุณภาพงาน คุณภาพการศึกษา » คุณภาพคน คุณภาพงาน คุณภาพการศึกษา
 
เข้าชม : ๘๐๘๘ ครั้ง

''คุณภาพคน คุณภาพงาน คุณภาพการศึกษา ''
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิมล ศรศักดา (2555)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิมล ศรศักดา

(ที่มา: มจร)
 
 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕