หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
ภายในระบบ
หลักสูตร
รายละเอียดประจำวิชา
เอกสารประกอบการสอน
ตำราวิชาการ
บทความวิชาการ

หน้าหลัก » สารนิพนธ์56 » การศึกษาเปรียบเทียบความหมายของคำบาลีสันสกฤตในปทานุกรม บาลี ไทย อังกฤษ สันสกฤต ฉบับ พระเจ้่าบรมวงศ์เธอ กรมพรจันทบุรีนฤนาทและพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๒
 
เข้าชม : ๓๕๓๔ ครั้ง

''การศึกษาเปรียบเทียบความหมายของคำบาลีสันสกฤตในปทานุกรม บาลี ไทย อังกฤษ สันสกฤต ฉบับ พระเจ้่าบรมวงศ์เธอ กรมพรจันทบุรีนฤนาทและพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๒''
 
นาย อดุลย์ คนแรง (2556)

 

(ที่มา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)
 
 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕