หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
ภายในระบบ
หลักสูตร
รายละเอียดประจำวิชา
เอกสารประกอบการสอน
ตำราวิชาการ
บทความวิชาการ

หน้าหลัก » ผศ.เกรียงศักดิ์ พลอยแสง » สัมมนาวิชาการพระพุทธศาสนาภาษาบาลี “ฉลองครบรอบ ๒๖๐ ปี สยามวงศ์ในศรีลังกา”
 
เข้าชม : ๒๕๕๙ ครั้ง

''สัมมนาวิชาการพระพุทธศาสนาภาษาบาลี “ฉลองครบรอบ ๒๖๐ ปี สยามวงศ์ในศรีลังกา”''
 
ผศ.เกรียงศักดิ์ พลอยแสง (2556)

(ที่มา: บทความวิชาการ)
 
 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕