หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
ภายในระบบ
หลักสูตร
รายละเอียดประจำวิชา
เอกสารประกอบการสอน
ตำราวิชาการ
บทความวิชาการ

หน้าหลัก » บทความวิขาการ61 » ศูนย์ศึกษาและพัฒนาพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ
 
เข้าชม : ๘๕๒ ครั้ง

''ศูนย์ศึกษาและพัฒนาพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ''
 
พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ผศ.ดร.

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

(ที่มา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)
 
 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕