หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
ภายในระบบ
หลักสูตร
รายละเอียดประจำวิชา
เอกสารประกอบการสอน
ตำราวิชาการ
บทความวิชาการ

หน้าหลัก » ปรัชญา » ภาษากับการสื่อสาร
 
เข้าชม : ๙๕๓๑ ครั้ง

''ภาษากับการสื่อสาร''
 
พีรพงษ์ มาลา (2548)

ภาษากับการสื่อสาร   ทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร  สำหรับบุคคลทั่วไป  การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก

(ที่มา: -)
 
 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕