หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
ภายในระบบ
หลักสูตร
รายละเอียดประจำวิชา
เอกสารประกอบการสอน
ตำราวิชาการ
บทความวิชาการ

หน้าหลัก » เกี่ยวกับพุทธโฆส » วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
 
เข้าชม : ๕๘๘๘ ครั้ง

''วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส''
 
ผู้ผ่านเข้าศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิปัสสนา (2530)

ดดดดเเ

(ที่มา: เ)
 
 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕