หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
ภายในระบบ
หลักสูตร
รายละเอียดประจำวิชา
เอกสารประกอบการสอน
ตำราวิชาการ
บทความวิชาการ

หน้าหลัก » เสภาถวายพระ » เสภา ถวายพระพร
 
เข้าชม : ๕๔๘๒ ครั้ง

''เสภา ถวายพระพร''
 
พระราชวิมลโมลี (ดำรง ป.ธ.๙) (2550)

เสภา ถวายพระพร

 

    พระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะ                                พระทรงอุปถัมภ์พระศาสนา

พระตั้งมั่นใฝ่กุศลล้นศรัทธา                                            พระผนวชศึกษาพระธรรมวินัย

    พระราชทานพระราชบัญญัติคณะสงฆ์                    โฉนดวัดทุกวัดทรงประทานให้

วิสุงคามสีมาทั่วฟ้าไทย                                                     วัดจึงได้อยู่มั่นคงสงฆ์สราญ

    พระราชทานผ้ากฐิน ตั้งทุนหลวง                            สงฆ์ทั้งปวงได้ศึกษาเป็นแก่นสาร

พระราชทาน สมณศักดิ์ให้ชื่นบาน                                 แม้ม้วยมรณ์ก็ประทานพระเพลิงมา

    ทรง ฝึกจิตภาวนาจนกล้าแกร่ง                                ทรงแสดงพระสัทธรรมสุดล้ำค่า

ทรงทศพิธราชธรรมครบตำรา                    ครองแผ่นดินโดยธรรมฉนำกาล

    อุปถัมภ์สังคายนาพระไตรปิฎก                             ทรงหยิบยกคุณธรรมสี่มาเล่าขาน

 สร้างพระพุทธนวราชบพิตรประทาน                          มหาชนกการ์ตูนนิทานทั่วโลกลือ

     ทรงเมตตาเลี้ยงทองแดงและลูกๆ                          ทรงฝังปลูกเมตตาสัตว์ผู้สัตย์ซื่อ

ทรงกตัญญูพระชนนีเยี่ยงไรฤา                                      ควรยึดถือตามรอยบาทราชวิธี

     ทรงห่วงไทยใช้ภาษาวิบัติ                                        ทรงเร่งรัดให้ชาวไทยเลิกบุหรี่

  คราการเมืองเมืองเกิดอาเพศเหตุกาลี                         สามัคคี คือข้อที่ชี้ทางเดิน

    แผ่นดินนี้จะหาใครที่ไหนเล่า                           ทรงคุณเท่าพระองค์ท่านควรสรรเสริญ

ควรจดจำฝังจิตคิดดำเนิน                                         รีบจำเริญตามองค์พระทรงธรรม์ 

     ร่วมสนองราโชบาย ถวายชีวิต                           จะทำคิดพูดการใดให้สร้างสรรค์

 เลิกทำร้ายประเทศชาติเลิกขัดกัน                            รวมใจ มั่นสร้างไทยให้ยืนยง

    มหาจุฬาฯ ได้รับพระราชบัญญัติ                        จึงได้จัดการศึกษาทั่วกลุ่ม สงฆ์

ปริญญามีศักดิ์ศรีและมั่นคง                                        ด้วยพระทรงอุปถัมภ์จำจงดี 

   ขอถวายพระพรชัยในโอกาส                              เฉลิมรัชทรงครองราชย์ เอกสัฏฐี

 พระชนมกาลยืนนานถึงแปดสิบปี                            พศกไทย น้อมสดุดี  ทรงพระเจริญ 

 

พระราชวิมลโมลี   (ดำรง ปธ. ๙)

รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

ประพันธ์ถวายพระพร              ธันวาคม   ๒๕๕๐

(ที่มา: มจร. วิทยาเขตนครราชสีมา)
 
 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕