หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
ภายในระบบ
หลักสูตร
รายละเอียดประจำวิชา
เอกสารประกอบการสอน
ตำราวิชาการ
บทความวิชาการ

หน้าหลัก » บทกความสุรพงษ์ » การหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (IOC)
 
เข้าชม : ๓๖๑๙๓๓ ครั้ง

''การหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (IOC)''
 
ผศ.สุรพงษ์ คงสัตย์ อ. ธีรชาติ ธรรมวงค์ (2551)

การหาค่า IOC ของผู้เชี่ยวชาญจากการให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถามการวิจัย                                            IOC คือ ค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม หรือค่าสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์                       หรือเนื้อหา (IOC : Index of item objective congruence) ปกติแล้วจะให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ                       ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปในการตรวจสอบโดยให้เกณฑ์ในการตรวจพิจารณาข้อคำถาม ดังนี้

            ให้คะแนน +1  ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์

            ให้คะแนน 0    ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์

            ให้คะแนน -1   ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์                                      

            แล้วนำผลคะแนนที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาคำนวณหาค่า IOC ตามสูตร

เกณฑ์           

1.      ข้อคำถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 มีค่าความเที่ยงตรง ใช้ได้

2.      ข้อคำถามที่มีค่า IOC ต่ำกว่า 0.50 ต้องปรับปรุง ยังใช้ไม่ได้

 

วิธีการหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (IOC)

              ตัวอย่างเช่น ข้อคำถาม ข้อ 1 ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน แต่ละท่าน ให้คะแนนมา คือ +1 ทั้ง ท่าน                      การหาค่าIOC  คือ  หาผลรวมของคะแนนในข้อ 1 โดยการบวก  1+1+1+1+1 เท่ากับ 5 คะแนน แล้วนำมาหารด้วยจำนวนผู้เชี่ยวชาญ คือ ผลรวมคะแนน/จำนวนผู้เชี่ยวชาญ เท่ากับ 5/5 = 1.00 จากนั้นนำผลไปเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ จากผลการหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม IOC แสดงว่า ข้อคำถามมีความเที่ยงตรงสูงนำไปใช้ได้ส่วนข้ออื่น ๆ ก็ทำหลักการเดียวกันทั้งหมดทุกข้อคำถาม

กรณีผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน  ตัวอย่าง เช่น                                                                                                                       

ผลคะแนน ทั้ง 5 ท่าน ได้ 5  คะแนน  = 1.00 มีค่าความเที่ยงตรง ใช้ได้                                           ผลคะแนน ทั้ง 5 ท่าน ได้ 4  คะแนน  =  0.8   มีค่าความเที่ยงตรง ใช้ได้                                        ผลคะแนน ทั้ง 5 ท่าน ได้ 3  คะแนน  =  0.6  มีค่าความเที่ยงตรง  ใช้ได้                                         ผลคะแนน ทั้ง 5 ท่าน ได้ 2  คะแนน  = 0.4 ค่าความเที่ยงตรงต่ำกว่า0.50 ยังใช้ไม่ได้ ต้องปรับปรุง                                                                                                                 ผลคะแนน ทั้ง 5 ท่าน  ได้ 1 คะแนน  = 0.2 ค่าความเที่ยงตรงต่ำกว่า0.50 ยังใช้ไม่ได้ ต้องปรับปรุง  

            การหาค่า IOC สามารถหาได้ทั้งแบบทดสอบ แบบวัด สำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้ที่กำลัง                        ทำวิทยานิพนธ์หรือผู้สนใจ ศึกษาแล้วสามารถนำไปใช้ในการหาค่าความเที่ยงตรงของเครื่องมือได้เลย

                                               
(ที่มา: วิทยาเขตนครราชสีมา)
 
 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕