หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
ภายในระบบ
หลักสูตร
รายละเอียดประจำวิชา
เอกสารประกอบการสอน
ตำราวิชาการ
บทความวิชาการ

หน้าหลัก » บทความวิชาการ » Brighten Up Your English
 
เข้าชม : ๖๒๗๘ ครั้ง

''Brighten Up Your English''
 
พระมหาคุณากร ฐิตโสภโณ (2500)

Being good at grammar, poor at communication

Many people who are interested in English must inevitably spend a lot of money to gain the English language taught from many language centres in Thailand. Having completed of that course, they enjoy at much expenditure they paid to. Eventually, they become expert grammarians whom are often appreciated as godfathers of English grammar. With proud of other’s appreciation, this way of thinking makes the grammarians misunderstand the fact of learning English. Although they are considered experts in English grammar, they definitely fail in using spoken English. They will lose their confidence when invited to lecture or deliver speech to the public at any time. Worse, some always refuse to use their spoken English when invited. Finally, they become disrespected by others. Has such kind of situation ever happened to you? If yes, you are suggested to attempt to use some techniques, as I committed, which will be described step by step below. By following this, you will find yourself being more confident and convinced in your spoken English undoubtedly whenever you use it.

(ที่มา: .)
 
 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕